Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Online časopis

Aplikačná prax hlavných kontrolórov

Dátum: Autor/i: PhDr. Jozef Sýkora, MBA Rubrika: Hospodárenie

Príspevok sa venuje častým dotazom hlavných kontrolórov obcí a miest v súvislosti s plnením si primárnych povinností (výkon kontrolnej činnosti podľa pravidiel finančnej kontroly v súlade s novelizovaným zákonom č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov). Príspevok je rozdelený do jednotlivých oblastí, ktoré sú často sporné alebo sú predmetom diskusií hlavných kontrolórov a povinných osôb pri výkone kontroly alebo po jej skončení.

Následná finančná kontrola
V praxi sa stále vyskytuje pojem "následná" finančná kontrola, ktorá nie je toho času zákonom č. 357/2015 Z.z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p. (ďalej len "zákon o finančnej kontrole a audite") definovaná a rovnako ani zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. (ďalej len "zákon o obecnom zriadení") pri kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce nestanovuje pojem následná finančná kontrola. Je vhodné upozorniť, že nesprávne sa následná finančná kontrola zamieňa za kontrolu splnenia opatrení zistených predošlou kontrolou. Hlavný kontrolór obce teda nevykonáva následnú finančnú kontrolu, ale kontrolu podľa zákonného rámca podľa zákona o obecnom zriadení, čo sa v podmienkach obcí a zriadených, či založených organizáciách (i osobách, ktorým boli poskytnuté verejné prostriedky alebo ktoré nakladajú s obecným majetkom) myslí
kontrolná činnosť
hlavného kontrolóra obce. Opätovná kontrola je teda kontrolou plnenia/splnenia prijatých opatrení.
Prerokovanie správy o kontroly
Prerokovanie správ o kontrole (ak boli zistené nedostatky pri výkone kontrolnej činnosti) bolo zákonom o finančnej kontrole a audite vypustené, pričom:
1.
prerokovanie správy o kontrole nebolo iným inštitútom nahradené a
2.
prerokovanie správy o kontrole sa vzťahuje výlučne na audity (vnútorné a vládne).
Prerokovanie správy o kontrole stratilo od roku 2016 svoju opodstatnenosť, pričom povinnej osobe (kontrolovanému subjektu) zasiela hlavný kontrolór obce (ako oprávnená osoba) návrh správy, a to vždy bez stanovenia opatrení alebo ich návrhov (iba sa stanoví lehota na ich prijatie a zaslanie písomnou formou). V takom prípade je právom povinnej osoby sa vy­jadriť k zisteniam, navrhovaným odporúčaniam a tiež k lehotám v návrhu správy. Je potrebné spomenúť, že ak by sa hlavný kontrolór rozhodol prerokovať zistené nedostatky a navrhované opatrenia povinnou osobou, či odporúčania, neporuší týmto konaním zákon o finančnej kontrole a audite (pozn. autora: môže byť aj súčasťou pravidiel kontrolnej činnosti ako interného aktu obce schváleného zastupiteľstvom). V tejto fáze (pri prípadnom prerokovaní návrhu správy) sa neskončí kontrola a tá zostáva otvorená až do času spracovania správy. Práve zaslaním (nie doručením) správy o kontrole povinnej osobe (v praxi často osobné doručenie, doručenie poštovou prepravou) kontrola končí.
Vyjadrenie sa k lehotám uvedeným v návrhu správy o kontrole
Podľa zákona o finančnej kontrole a audite má povinná osoba oprávnenie sa vyjadriť aj k navrhovaným lehotám na predloženie námietok ku kontrolným zisteniam. Podľa predposlednej novelizácie zákona (
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Seriály