Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Online časopis

Špecifiká účtovania cenných papierov a podielov obce a vyššieho územného celku

Dátum: Rubrika: Účtovníctvo

V nasledujúcom príspevku sa dozviete, ako účtovať cenné papiere a podiely obce a vyššieho územného celku. Zameriavame sa v ňom na vybrané príklady účtovania majetkových cenných papierov, a to cenných papierov a podielov s rozhodujúcim vplyvom, podstatným vplyvom, menšinovým vplyvom, ako aj na účtovanie zmeniek subjektmi samosprávy.

Podľa
opatrenia Ministerstva financií SR z 12. decembra 2022 č. MF/014454/2022-36, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre obce, vyššie územné celky a nimi zriadené rozpočtové organizácie a príspevkové organizácie (ďalej len "Postupy účtovania")
medzi dlhodobý finančný majetok patria:
-
podielové cenné papiere a podiely v dcérskej účtovnej jednotke (061),
-
podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom (062),
-
realizovateľné cenné papiere a podiely (063),
-
dlhové cenné papiere držané do doby splatnosti (065),
-
dlhodobé pôžičky účtovnej jednotke v konsolidovanom celku (066),
-
ostatné pôžičky (067), ostatný dlhodobý finančný majetok (069).
Umelecké diela, zbierky, predmety z drahých kovov a pozemky obstarané za účelom dlhodobého uloženia voľných peňažných prostriedkov patria medzi ostatný dlhodobý finančný majetok.
Majetkové cenné papiere sa členia na:
-
dlhodobé - podielové a realizovateľné cenné papiere obstarané so zámerom ich držby dlhšej ako 1 rok (t.j. účty 061, 062, 063),
-
krátkodobé - určené na obchodovanie (účet 251) a ostatné rea­lizovateľné CP (účet 257).
Obstarávacia cena (cena + vedľajšie náklady, poplatky a provízie burzám, finančným sprostredkovateľom) nakúpených dlhodobých cenných papierov sa účtuje na účte
043 - Obstaranie dlhodobého finančného majetku
. Pri obstaraní cenných papierov a podielov na účte
043 - Obstaranie dlhodobého finančného majetku,
súvzťažnými účtami môžu byť použité účty:
367 - Záväzky z upísaných nesplatených CP a vkladov, 221 - Bankové účty, resp. 325 - Ostatné záväzky
(burza CP a obchodník CP),
379 - Iné záväzky
(pri nákupe na základe zmluvy s iným subjektom).
Z kalkulačného účtu 043 sa uskutoční prevod na príslušný aktívny účet 061, 062, 063 po prevzatí alebo pripísaní akcií na účet účtovnej jednotky. Podľa § 23 ods. 3 Postupov účtovania cenné papiere, ktoré sa nepovažujú za podielové cenné papiere, sa členia podľa zámeru, s ktorým boli obstarané, na cenné papiere určené na obchodovanie, realizovateľné cenné papiere a cenné papiere držané do doby splatnosti.
Na stanovenie obstarávacej ceny krátkodobých cenných papierov slúži účet
259 - Obstaranie krátkodobého finančného majetku
. Výnosy plynúce z vlastníctva dlhodobých podielových CP vo forme podielov na zisku, dividendy sa účtujú v prospech účtu
665 - Výnosy z dlhodobého finančného majetku
. Úbytok cenných papierov a podielov pri ich predaji sa účtuje na ťarchu účtu
561 - Predané cenné papiere a podiely
. Tržby z predaja cenných papierov a podielov sa účtujú v prospech účtu
661 - Tržby z predaja cenných papierov a podielov
.
______________________________
Hodnota akcií a podielov zistená oceňovacím modelom, ktorý využíva informácie z operácií alebo kotácií na aktívnom trhu, resp. na inom ako aktívnom trhu cenných papierov, sa oceňuje reálnou hodnotou (t.j. trhová cena, posudok znalca).
Ku dňu zostavenia účtovnej závierky
sa cenné papiere preceňujú na reálnu hodnotu.
______________________________
Podľa § 27 ods. 2 zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v z. n. p. (ďalej len "zákon o účtovníctve") sa pod reálnou hodnotou cenných papierov rozumie:
-
trhová hodnota,
-
záverečná cena vyhlásená na burze v deň ocenenia podľa § 24 ods. 1 zákona o účtovníctve, ak trh s príslušným majetkom, ktorý burza organizuje, je aktívnym trhom; ak sa s majetkom neobchoduje na tuzemskej burze, ale obchoduje sa s ním na zahraničných regulovaných trhoch, rozumie sa trhovou cenou záverečná cena vyhlásená na rozhodujúcom regulovanom trhu; ak sa na rozhodujúcom regulovanom trhu s majetkom, ktorý je predmetom ocenení, v deň ocenenia neobchodovalo, rozumie sa trhovou cenou najvyššia cena zo záverečných cien vyhlásená na zahraničných regulovaných verejných trhoch, na ktorých je účtovnej jednotke dostupná účasť na obchodovaní,
-
najpočetnejšia cena ponuky alebo ak táto nie je reprezentatívna, medián cien ponúk na inom aktívnom trhu v deň ocenenia podľa § 24 ods. 1 zákona o účtovníctve,
-
hodnota zistená oceňovacím modelom podľa § 27 ods. 2 a 3 zákona o účtovníctve,
-
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Seriály