Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Online časopis

Monitorovací režim, ozdravný režim a nútená správa obce

Dátum: Rubrika: Legislatívne zmeny

Dňa 1. augusta 2023 nadobudla účinnosť novela zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p. zákonom č. 294/2023 Z. z. (ďalej len „novela zákona“), ktorá v rámci rozpočtového hospodárenia územnej samosprávy zavádza nové inštitúty, a to monitorovací režim a konsolidáciu pohľadávok. V príspevku sa venujeme novelizovaným pravidlám rozpočtového hospodárenia územnej samosprávy, konkrétne zavedeniu monitorovacieho režimu, ozdravného režimu a nútenej správy.

Monitorovací režim
je legis­latívne upravený v ­novom o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p. (ďalej len "zákon č. 583/2004 Z.z.").
Ozdravný režim a nútená správa
sú legislatívne upravené
konsolidácia pohľadávok
je legislatívne upravená v nových ustanoveniach
______________________________
Pravidlá monitorovacieho režimu, ozdravného režimu, nútenej správy a konsolidácie pohľadávok sa okrem obce rovnako vzťahujú aj na vyšší územný celok a mestské časti, ktoré sú právnickými osobami, u ktorých pôsobnosť Ministerstva financií SR vykonáva hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava a mesto Košice.
______________________________
Monitorovací režim
ustanovuje nový inštitút - monitorovací režim. Obec má podľa § 18a ods. 1 zákona č. 583/2004 Z.z. povinnosť monitorovať výšku svojich záväzkov po lehote splatnosti, a ak táto celková výška presiahne 10 % skutočných bežných príjmov obce predchádzajúceho rozpočtového roka, obec oznámi túto skutočnosť Ministerstvu financií SR do 3 dní od jej zistenia.
Dňom doručenia oznámenia tejto skutočnosti Ministerstvu financií SR sa začína na obci monitorovací režim. Okrem oznámenia tejto skutočnosti Ministerstvu financií SR oznamuje obec túto skutočnosť aj na úradnej tabuli a v obci obvyklým spôsobom.
Otázka č. 1:
Akým spôsobom a v akej lehote má obec zverejniť zavedenie monitorovacieho režimu?
Novela zákona nerieši spôsob a lehotu zverejnenia, a tak nie je zrejmé, akým spôsobom, v akej lehote a na akú dobu sa bude zavedenie monitorovacieho režimu zverejňovať. Asi len aplikačná prax samospráv prinesie praktické riešenia. Jedným z mnohých riešení môže byť, že napr. dňom doručenia oznámenia Ministerstvu financií SR obec zverejní oznámenie, že celková výška záväzkov obce po lehote splatnosti presiahla 10 % skutočných bežných príjmov obce predchádzajúceho rozpočtového roka a že sa v obci začína monitorovací režim. Toto oznámenie bude zverejnené počas celej doby trvania monitorovacieho režimu.
Otázka č. 2:
Musí obec zverejniť zavedenie monitorovacieho režimu aj na elektronickej úradnej tabuli?
Podľa § 34 ods. 2 zákona č. 305/2013 Z.z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente) v z. n. p., ak osobitné predpisy ustanovujú pre orgán verejnej moci povinnosť zverejniť alebo vyvesiť elektronický dokument na úradnej tabuli, verejnou vyhláškou alebo iným obdobným spôsobom zverejnenia pre neurčitý okruh osôb, tak sa tento dokument zverejňuje aj na elektronickej úradnej tabuli. Zverejnenie na elektronickej úradnej tabuli nenahrádza povinnosť zverejnenia na úradnej tabuli.
Platí zásada, že orgán verejnej moci vykoná zverejnenie na elektronickej úradnej tabuli v rovnaký deň, ako zverejní elektronický dokument na úradnej tabuli, verejnou vyhláškou alebo iným obdobným spôsobom zverejnenia pre neurčitý okruh osôb, a ak to z objektívnych dôvodov nie je možné, zverejní na elektronickej úradnej tabuli súčasne so zverejneným elektronickým dokumentom aj informáciu o tom, kedy bol zverejnený na úradnej tabuli, verejnou vyhláškou alebo iným obdobným spôsobom zverejnenia pre neurčitý okruh osôb.
Z uvedeného vyplýva, že obec musí zverejniť zavedenie monitorovacieho režimu aj na elektronickej úradnej tabuli.
Otázka č. 3:
Musí obec zverejniť zavedenie monitorovacieho režimu aj na webovom sídle obce?
Zavedenie monitorovacieho režimu obec oznámi na úradnej tabuli a v obci obvyklým spôsobom. Zo zákona teda vyplýva povinnosť zverejnenia na úradnej tabuli a v obci obvyklým spôsobom. V aplikačnej praxi samospráv preferovaným spôsobom publikácie informácií je zverejňovanie na webovom sídle obce, čo sa môže považovať za zverejnenie v obci obvyklým spôsobom.
Uplatňuje sa zásada, že všetko, čo sa zverejňuje na fyzickej úradnej tabuli obce, zverejní sa aj na webovom sídle obce. Dôležité je však upozorniť, že právne záväzné je zverejnenie na fyzickej úradnej tabuli. Môže sa použiť aj iný vhodný spôsob zverejnenia, ktorý je v obci obvyklý, napríklad miestna tlač či miestny rozhlas (predpokladáme však, že pôjde o minimum obcí).
Podľa ust. § 18a ods. 2 a 3 zákona č. 583/2004 Z.z. počas trvania mo­nitorovacieho režimu obec každých 90 dní predloží Ministerstvu financií SR správu o hospodárení obce. Ak z dvoch po sebe nasledujúcich správ o hospodárení obce bude vyplývať, že pominuli skutočnosti, na základe ktorých bol zavedený monitorovací režim, monitorovací režim skončí.
Dňom ukončenia monitorovacieho režimu je deň doručenia správy o hospodárení obce Ministerstvu financií SR. Obec má ešte povinnosť do 30 dní od skončenia monitorovacieho režimu predložiť Ministerstvu financií SR záverečnú správu o hospodárení obce.
Otázka č. 4:
Čo má obsahovať správa o hospodárení, ktorú obec predkladá Ministerstvu financií SR?
Novela zákona obsah a náležitosti správy o hospodárení nerieši. Je na rozhodnutí obce, čo bude obsahom správy o hospodárení a aké budú jej náležitosti. Odporúčame, aby obsahovala minimálne výšku záväzkov obce po lehote splatnosti, výšku skutočných bežných príjmov obce predchádzajúceho rozpočtového roka a % podiel celkových záväzkov po lehote splatnosti na skutočných bežných príjmoch obce predchádzajúceho rozpočtového roka, dátum, kedy bolo podané oznámenie Ministerstvu financií SR, teda kedy začal monitorovací režim, aké boli prijaté opatrenia na zníženie záväzkov, či bol prijatý ozdravný plán a pod.
Ozdravný režim
Ozdravný režim obvykle predchádza zavedeniu nútenej správy. Podľa § 19 ods. 1 zákona č. 583/2004 Z.z. je obec povinná zaviesť ozdravný režim, ak celková výška jej záväzkov po lehote splatnosti presiahne 15 % skutočných bežných príjmov obce predchádzajúceho rozpočtového roka a ak neuhradila niektorý uznaný záväzok do 60 dní odo dňa jeho splatnosti.
Pre potreby zavedenia ozdravného režimu sa do celkovej výšky záväzkov obce po lehote splatnosti 60 dní nezapočítavajú záväzky z realizácie spoločných programov Slovenskej republiky a Európskej únie, operačných programov spadajúcich do cieľa Európska územná spolupráca a programov financovaných na základe medzinárodných zmlúv o poskytnutí grantu uzatvorených medzi Slovenskou republikou a inými štátmi najviac v sume zmluvne dohodnutého nenávratného finančného príspevku.
UPOZORNENIE!
Obec má povinnosť zaviesť oz­dravný režim. Obe podmienky zavedenia ozdravného režimu musia nastať súčasne.
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Seriály