Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Online časopis

Individuálna účtovná závierka v samospráve za rok 2022 – 2. časť

Dátum: Rubrika: Účtovníctvo

V druhej časti príspevku venovanej tematike individuálnej účtovnej závierky sa budeme pokračovať účtovaním časového rozlíšenia.

Účtovná jednotka v súlade so zákonom č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov účtuje a vykazuje účtovné prípady v účtovnom období, s ktorým časovo a vecne súvisia.
Časovo sa nerozlišujú:
-
náklady na prípravu a zábeh výkonov,
-
náklady na školenia a semináre,
-
náklady na marketingové a iné štúdie,
-
náklady na prieskum trhu,
-
náklady na získanie noriem a certifikátov,
-
náklady na uvedenie výrobkov na trh, náklady na reštrukturalizáciu a reorganizáciu,
-
náklady na rozšírenie výroby,
-
náklady na reklamu a propagáciu,
-
pokuty, penále, manká a škody, ako aj ostatné náklady podobného charakteru - účtujú sa do nákladov v tom účtovnom období, v ktorom vznikli.
V účtovnom výkaze Súvaha sa nachádzajú účty časového rozlíšenia na strane aktív aj na strane pasív.
Účtami časového rozlíšenia na strane aktív sú:
-
381 - Náklady budúcich období;
-
382 - Komplexné náklady budúcich období;
-
385 - Príjmy budúcich období.
Postup účtovania na účte 381 - Náklady budúcich období, ak ide o vlastné prostriedky
 

Text účtovného prípadu

MD

D

Účtovanie v bežnom roku

Zaplatené predplatné odbornej tlače, právnych predpisov a pod. na nasledujúce účtovné obdobie

381

321

321

221

Účtovanie v budúcom roku

Zúčtovanie nákladov budúcich období do nákladov bežného účtovného obdobia

501

381

Účtovanie v bežnom roku

Poistné platené vopred na nasledujúce účtovné obdobie:

náklady bežného obdobia

náklady budúceho obdobia

zaplatené poistné

 

568

381

379

 

379

379

221

Účtovanie v budúcom roku

Zúčtovanie nákladov budúcich období do nákladov bežného účtovného obdobia

568

381

Postup účtovania na účte 381 - Náklady budúcich období, ak ide o prostriedky štátneho rozpočtu
 

Text účtovného prípadu

MD

D

Účtovanie v bežnom roku

Prijatý bežný transfer zo štátneho rozpočtu na činnosť obce na bankový účet

221

357

Zaplatené predplatné napríklad odbornej tlače, právnych predpisov na nasledujúce účtovné obdobie

381

321

321

221

Zúčtovanie bežného transferu zo štátneho rozpočtu vo výške nespotrebovaných prostriedkov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka

357

384

Účtovanie v budúcom roku

Zúčtovanie nákladov budúcich období do nákladov bežného účtovného obdobia

501

381

Zúčtovanie výnosov budúcich období do výnosov bežného účtovného obdobia.

Zúčtovanie bežného transferu zo štátneho rozpočtu do výnosov vo vecnej a v časovej súvislosti s nákladmi.

384

693

Postup účtovania na účte 385 - Príjmy budúcich období
 

Text účtovného prípadu

MD

D

Účtovanie v bežnom roku

Nájomné prijaté pozadu patriace do výnosov bežného obdobia, ktoré bude prijaté v nasledujúcom účtovnom období na základe zmluvy

 

385

 

648

Účtovanie v budúcom roku

Zúčtovanie príjmov budúcich období v nasledujúcom roku pri uskutočnení prijatej sumy na základe faktúry na bankový účet

318

221

385

318

Účtovanie v bežnom roku

Nájomné prijaté pozadupatriace do výnosov bežného obdobia, ktoré bude prijaté v nasledujúcom účtovnom období na základe zmluvy

 

385

 

648

Účtovanie v budúcom roku

Zúčtovanie príjmov budúcich období v nasledujúcom roku pri uskutočnení prijatej sumy na základe faktúry.

Výnosy bežného roka.

Prijaté nájomné na bankový účet.

 

318

318

221

 

385

648

318

Účtami časového rozlíšenia na strane pasív sú:
-
383 - Výdavky budúcich období;
-
384 - Výnosy budúcich období.
Postup účtovania na účte 383 - Výdavky budúcich období, ak ide o vlastné prostriedky
 

Text účtovného prípadu

MD

D

Účtovanie v bežnom roku

Nájomné a iné služby, ak sa uhrádzajú na základe zmluvy pozadu

518

383

Účtovanie v budúcom roku

Zúčtovanie výdavkov budúcich období v nasledujúcom roku pri uskutočnení výdavku na základe faktúry.

Úhrada z bankového účtu.

 

383

321

 

321

221

Postup účtovania na účte 383 - Výdavky budúcich období, ak ide o prostriedky štátneho rozpočtu
 

Text účtovného prípadu

MD

D

Účtovanie v bežnom roku

Nájomné a iné služby, ak sa uhrádzajú na základe zmluvy pozadu.

518

383

Zúčtovanie bežného transferu zo štátneho rozpočtu do výnosov vo vecnej a v časovej súvislosti s nákladmi

 

357

 

693

Účtovanie v budúcom roku

Zúčtovanie výdavkov budúcich období v nasledujúcom roku pri uskutočnení výdavku na základe faktúry.

Úhrada z bankového účtu.

 

383

321

 

321

221

Postup účtovania na účte 384 - Výnosy budúcich období
 

Text účtovného prípadu

MD

D

Účtovanie v bežnom roku

Nájomné prijaté vopred na nasledujúce účtovné obdobie na základe zmluvy a na základe faktúry na bankový účet

318

221

384

318

Účtovanie v budúcom roku

Zúčtovanie výnosov budúcich období do výnosov bežného účtovného obdobia

384

648

Postup účtovania na účte 384 - Výnosy budúcich období, ak ide o
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Seriály