Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Online časopis

Dobrovoľnícka činnosť v podmienkach samosprávy

Dátum: Rubrika: Poznatky z praxe

Príspevok sa zaoberá právnou úpravou dobrovoľníckej činnosti, ktorú môžu vyššie územné celky, obce a nimi zriadené alebo založené právnické osoby využívať na podporu plnenia svojich úloh podľa osobitných predpisov. V príspevku je poukázané na charakteristiku pojmov dobrovoľník, dobrovoľnícka činnosť, vysielajúca organizácia, prijímateľ dobrovoľníckej činnosti a tiež na náležitosti zmluvy o dobrovoľníckej činnosti.

Zákon č. 406/2011 Z.z. o dobrovoľníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p. (ďalej len "zákon o dobrovoľníctve") upravuje právne postavenie dobrovoľníka a právne vzťahy pri poskytovaní služieb, činností a iných výkonov dobrovoľníkom (ďalej len "dobrovoľnícka činnosť").
Vyššie územné celky, obce a nimi zriadené alebo založené právnické osoby môžu využívať dobrovoľnícku činnosť na podporu plnenia svojich úloh podľa osobitných predpisov na účely podľa zákona o dobrovoľníctve. Pri využívaní dobrovoľníckej činnosti majú tieto právnické osoby postavenie a povinnosti vysielajúcej organizácie alebo prijí­mateľa dobrovoľníckej činnosti.
Dobrovoľník
Dobrovoľníkom je fyzická osoba, ktorá na základe svojho slobodného rozhodnutia
bez nároku na odmenu
vykonáva pre inú osobu s jej súhlasom v jej prospech alebo vo verejný prospech dobrovoľnícku činnosť založenú na svojej schopnosti, zručnosti alebo vedomosti a spĺňa podmienky ustanovené zákonom o dobrovoľníctve, ak dobrovoľnícku činnosť:
-
vykonáva mimo svojich pracovných povinností, služobných povinností a študijných povinností vyplývajúcich jej zo zákona, z pracovnej zmluvy, zo služobnej zmluvy, zo študijného poriadku alebo z iného obdobného pre neho záväzného dokumentu,
-
nevykonáva pre orgán alebo funkcionára právnickej osoby, ktorej je členom, zamestnancom, žiakom alebo študentom,
-
vykonáva mimo svojho podnikania alebo inej samostatnej zárobkovej činnosti.
Dobrovoľník vykonáva dobrovoľnícku činnosť na základe
zmluvy o dobrovoľníckej činnosti
(ďalej len "zmluva") uzavretej s osobou so sídlom alebo pobytom na území SR, pre ktorú vykonáva dobrovoľnícku činnosť (ďalej len "prijímateľ dobrovoľníckej činnosti") alebo s právnickou osobou so sídlom na území SR, ktorá organizuje alebo sprostredkúva dobrovoľnícku činnosť pre inú osobu s jej súhlasom v jej prospech alebo vo verejný prospech (ďalej len "vysielajúca organizácia") alebo ak vykonáva dobrovoľnícku činnosť ako člen vysielajúcej organizácie.
Dobrovoľnícka činnosť
Dobrovoľník vykonáva dobrovoľnícku činnosť najmä:
-
pre osoby so zdravotným postihnutím, cudzincov a osoby bez štátnej príslušnosti, osoby počas výkonu trestu odňatia slobody alebo ochrannej výchovy a po prepustení z výkonu trestu odňatia slobody, z výkonu väzby a z výkonu ochrannej výchovy, drogovo a inak závislé osoby, nezaopatr
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Seriály