Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Online časopis

Preukazovanie a preskúmavanie vybraných dokladov v samospráve

Dátum: Rubrika: Poznatky z praxe

V príspevku sa venujeme vybraným dokladom účtovného a neúčtovného charakteru z hľadiska preskúmavania a preukazovania v praxi jednotiek územnej samosprávy. Preskúmavanie zodpovednými zamestnancami sa zameriava na vecnú, formálnu a časovú stránku dokladov ako súčasti účtovných prípadov v územnej samospráve.
Prevzatie faktúry a jej preskúmavanie v praxi
Príslušné oddelenie mestského úradu alebo zamestnanec obecného úradu, či zriadenej organizácie/školy dôsledne preskúma po vecnej stránke náležitosti predpísané pre účtovné doklady, pridelí faktúre jej interné číslo a následne ju zaeviduje do evidencie/knihy došlých faktúr v časovom poradí podľa dátumu doručenia. Interné číslo faktúry sa rozlišuje podľa toho, či ide o kapitálovú, tuzemskú, samozdaňovaciu, internetovú, zahraničnú faktúru či vystavený dobropis.
Po zaevidovaní faktúr oddelenie, úsek alebo zamestnanec učtárne vytlačí likvidačný list, ktorý priloží k faktúre a odovzdá na podateľňu v určenom termíne na základe interného predpisu účtovnej jednotky (pozn.: napríklad do konca nasledujúceho pracovného dňa) od prevzatia. Zamestnanec preberajúci doklady za príslušnú organizačnú zložku potvrdzuje ich prevzatie podpisom, pričom spôsob sa určí interne, napríklad v doručovacom zošite alebo prostredníctvom podateľne a pod.).
______________________________
Vierohodnosť pôvodu účtovného záznamu a neporušenosť obsahu účtovného záznamu možno zabezpečiť podpisovým záznamom zodpovednej osoby (manuálne), elektronickou výmenou údajov (bez možnosti ľudského zásahu do obsahu účtovného záznamu) alebo vnútorným kontrolným systémom účtovných záznamov (určením osôb zodpovedných za kontrolu procesu spracovania účtovných záznamov).
______________________________
Účtovná jednotka v územnej samospráve je povinná upraviť podrobnosti o oprávnení a o zodpovednosti osôb v účtovnej jednotke, na ktoré sa vzťahuje pripájanie podpisového záznamu, a to tak, aby bolo možné určiť nezávisle od seba zodpovednosť jednotlivých osôb za obsah účtovného záznamu, ku ktorému boli ich podpisové záznamy pripojené.
Čo má byť súčasťou faktúry od dodávateľa
Osoby zodpovedné za vecnú správnosť faktúry (t.j. zodpovedné osoby, ktoré tovar, službu, výkon objednali v príslušných organizačných zložkách) k nej doložia originál príjemky, kópiu alebo rovnopis objednávky alebo zmluvy s prípadným prekladom, dodací list, súpis vykonaných služieb (prác), protokol z odovzdania - prebratia diela a ostatné potrebné prílohy, podpísané (vrátane dátumu) zamestnancom, ktorý službu, dielo alebo výkon prevzal. Dodávateľská faktúra sa vždy overuje základnou finančnou kontrolou v čase do jej úhrady (bezhotovostnou formou cez bankový účet).
Taktiež overia textové náležitosti a čísla účtov, dátum splatnosti v rámci dodávateľskej faktúry. Pre správne zaúčtovanie, ako aj na účely zverejnenia informácií o faktúre tiež určia stredisko a vyznačia ďalšie údaje. Doklady doložené k faktúre musia byť zrozumiteľné a podpísané. V prípade zahraničnej faktúry sa musí priložiť aj preklad faktúry. Správnosť faktúry a údajov uvedených na likvidačnom liste potvrdzuje svojím podpisom na likvidačnom liste osoba z príslušnej organizačnej zložky zodpovedná za vecnú správnosť a osoba zodpovedná za finančnú kontrolu pred úhradou záväzku.
______________________________
Ak nie je možné spracovať faktúru v danom termíne z vážnych dôvodov (reklamácia údajov faktúry), zodpovedný vedúci zamestnanec danej organizačnej zložky bude o tom a aj o prípadných zmenách informovať emailom alebo inou preukázateľnou formou (písomne cez podateľňu) bezodkladne alebo v interne určenom termíne.
______________________________
Oddelenie alebo úsek, či zamestnanec učtárne vykoná kontrolu formálnej správnosti faktúry a zabezpečí jej úhradu. Následne predkontuje všetky hospodárske operácie uvedené na príslušnej faktúre a zaúčtuje ich na príslušných účtoch. V prípade obstarania drobného hmotné
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Seriály