Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Online časopis

Nájom obecného majetku v pôsobnosti starostu

Dátum: Autor/i: Mgr. Ladislav Briestenský Rubrika: Naša poradňa

Družstvo si chce od obce prenajať na päť rokov jednu budovu. Môže o nájme rozhodnúť sám starosta alebo to musí schváliť obecné zastupiteľstvo? V našich zásadách hospodárenia s majetkom obce nemáme v tejto súvislosti úpravu.

Informácia, že vlastné zásady hospodárenia s majetkom obce neobsahujú v tejto veci úpravu, je veľmi podstatná. Zákon č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v z. n. p. (ďalej len "zákon o majetku obcí") totiž predpokladá, že hranica pôsobnosti medzi starostom a obecným zastupiteľstvom v záležitostiach nájmov sa spresní v zásadách hospodárenia s majetkom obce.

Zákon o majetku obcí – výňatok

§ 9

(2) Obecné zastupiteľstvo schvaľuje

e)  nakladanie s majetkovými právami nad hodnotu určenú v zásadách hospodárenia, (...)

Uzavretie nájomnej zmluvy je situácia, keď vlastník veci postupuje inej osobe právo vec užívať, takže ide o celkom zrejmé nakladanie s majetkovými právami. Zákonodarca umožnil miestnym samosprávam, aby si v zásadách hospodárenia určili presnejšiu hranicu rozdelenia pôsobnosti medzi obecným zastupiteľstvom a starostom.
Zásady hospodárenia sú norma, ktorej schválenie je vo výhradnej pôsobnosti obecného zastupiteľstva podľa zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. (ďalej len "zákon o obecnom zriadení").

Zákon o obecnom zriadení – výňatok

§ 11

Obecné zastupiteľstvo

(4) Obecné zastupiteľstvo rozhoduje o základných otázkach života obce, najmä je mu vyhradené

a)  určovať zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce (...)

Ak zásady hospodárenia neobsahujú úpravu podľa § 9 ods. 2 písm. e) zákona o majetku obcí, chýba zákonom predpísaný predpoklad, aby bola (v pôsobnosti obecného zastupiteľstva) stanovená hodnota, nad ktorú sa bude uplatňovať pôsobnosť obecného zastupiteľstva a do rozsahu ktorej sa môže uplatniť pôsobnosť starostu.
______________________________
(Poznámka autora: Pojem "hodnota" treba podľa môjho názoru vnímať širšie ako jej finančné vyjadrenie - nájmy môžu mať rôznu hodnotu aj podľa toho, aká je výmera prenajímaného majetku alebo aká je doba nájmu.)
______________________________
Príklad úpravy v zásadách hospodárenia s majetkom obce:
V prípade, ak doba nájmu presahuje ... rokov, alebo ak zostatková hodnota prenajímaného majetku presahuje ... eur, alebo ak ide o nájom nehnuteľnosti s výmerou väčšou ako ... m2, k uzavretiu nájomnej zmluvy musí byť udelený predchádzajúci súhlas obecného zastupiteľstva.
Prípad, keď obecnej samospráve chýba niektorá zo základných noriem (čím máme na mysli najmä štatút obce, zásady hospodárenia, organizačný poriadok, pracovný poriadok a pod.) alebo jej aktuálna úprava, ktorá reflektuje účinné právne normy, nie je, žiaľ, ojedinelý. Samosprávy spravidla majú staršie verzie vnútorných noriem, často kopírované z nejakého vzoru, ktorý vznikol mimo reálneho prostredia obecnej samosprávy. Až v konkrétnej situácii sa chýbajúce pravidlo vo vlastnej norme prejaví ako prekážka produktívneho zvládnutia určitého problému. Ponúka sa preto odporúčanie vnímať sústavu vlastných vnútorných noriem ako "vlastný právny poriadok" a venovať sa jeho úplnosti a kvalite so starostlivosťou, ktorá zodpovedá jeho významu.
Záver:
Ak chýba v zásadách hospodárenia úprava o nakladaní s majetkovými právami, ktorá by oddelila pôsobnosť obecného zastupiteľstva a starostu vo veciach nájmu, znamená to, že neexistuje relevantný právny podklad pre pôsobnosť starostu, a preto o nájme obecného majetku môže rozhodovať len obecné zastupiteľstvo.


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.