Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Online časopis

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Rubrika Hospodárenie

Nadobudnutie nehnuteľnosti do majetku obce

Chceli by sme do majetku obce nadobudnúť pozemok, na ktorom je obecný chodník, kanalizácia a odvodňovací kanál. Dohodli sme s majiteľmi cenu, s ktorou poslanci obecného zastupiteľstva súhlasia. Je potrebné najprv schvaľovať zámer takéhoto prevodu ...

Legislatívne zmeny v samospráve za rok 2021 (2. časť)

Príspevok sa v druhej časti zaoberá legislatívnymi zmenami dôležitými pre samosprávu, ktoré boli prijaté v roku 2021 v oblasti školstva, stavebného práva, odpadového hospodárstva, dotácií, pracovného práva a pod.

Účasť obce a VÚC na sociálnom podnikaní (1. časť)

Príspevok sa zaoberá možnosťami účasti obce a VÚC na sociálnom podnikaní, súvisiacimi formami priamej a nepriamej pomoci, ako aj postavením obcí a VÚC v súvislosti s prevádzkovaním obchodných spoločností a neziskových organizácií.

Videozáznam z rokovania obecného zastupiteľstva

Vyžaduje videozáznam zo zasadnutia obecného zastupiteľstva schválenie v rokovacom poriadku? Môžu si občania robiť svoj audiozáznam alebo videozáznam bez súhlasu poslancov alebo dokonca proti ich vôli?

Legislatívne zmeny v samospráve za rok 2021 (1. časť)

Článok v prvej časti predstavuje prehľad niektorých legislatívnych zmien za rok 2021 týkajúcich sa obcí, miest a vyšších územných celkov najmä v oblasti volieb do orgánov samosprávy obcí a samosprávnych krajov, miestnych daní, rozpočtových pravidi...

Sprístupňovanie majetkových priznaní starostov

Príspevok je venovaný aktuálnej téme sprístupňovania oznámení funkcií, zamestnaní a činností (ďalej len „majetkové priznanie“ alebo „písomné oznámenie“) starostov obcí a primátorov miest. Dáva odpovede na otázky, ako majú obce postupovať, aby dodr...

Nezlučiteľnosť funkcie poslanca s funkciou zamestnanca obcou zriadenej školy

Sme zriaďovateľom základnej školy, čo je prenesený výkon štátnej správy. Základná škola má právnu subjektivitu. Poslankyňou je vedúca školského klubu detí – v tomto prípade ide o originálne kompetencie obce. Keďže škola a školský klub detí patria ...

Pozemkové úpravy na žiadosť obce alebo VÚC ako vlastníka stavby

Príspevok sa zaoberá právnou úpravou pozemkových úprav v súvislosti s usporiadaním vlastníctva k pozemkom pod stavbami, ktoré prešli z vlastníctva štátu na obce alebo VÚC, podľa zákona č. 66/2009 Z. z. o niektorých opatreniach pri majetkovoprávnom...

Overenie spáchania trestného činu poslanca

Ako mám postupovať v prípade, že mám podozrenie, že niektorí z poslancov spáchali trestný čin? Viete mi poradiť, kde mám zistiť, či sa daná informácia zakladá na pravde? Nechcem nikoho „obviniť” z činu, ktorý nespáchal.

Voľba hlavného kontrolóra počas mimoriadnej situácie

V aplikačnej praxi sa čoraz častejšie objavujú otázky spojené s voľbou hlavného kontrolóra obce počas mimoriadnej situácie spôsobenej šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19. Predstavitelia orgánov obcí sa legitímne pýtajú, či sa m...

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.