Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Online časopis

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Rubrika Hospodárenie

Prenájom a predaj nehnuteľného majetku obce a štátna pomoc

Pri prenájme nehnuteľnosti obce treba okrem príslušných ustanovení zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v z. n. p. dodržať aj ustanovenia týkajúce sa štátnej pomoci, a to v prípade, že nájomca vykonávajúci hospodársku činnosť je podnik. Jednotliv...

Investície obcí z mimorozpočtových prostriedkov

V predchádzajúcich článkoch sme sa venovali plánovaniu investícií obcí. V tomto príspevku uvádzame príklad použitia investícií z prostriedkov mimo rozpočtu obce.

Daň za ubytovanie a paušálna daň

Daň za ubytovanie upravuje piata časť zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v z. n. p. (ďalej len „zákon o miestnych daniach). Ustanoveniami § 41a až § 41d a s nimi súvisiacim...

Financovanie investícií obce

Realizácii plánu investície predchádza zistenie jej súladu s plánom investícií, ktoré by mali vychádzať, resp. byť prepojené s plánovacími dokumentmi obce – plánom hospodárskeho a sociálneho rozvoja alebo rozpočtovým plánom. Okrem toho treba zabez...

Ako plánovať investície obce

Investície vo verejnom záujme môžeme rozdeliť na ekonomické, týkajúce sa dopravy, inžinierskych sietí vrátane technickej infraštruktúry a telekomunikácií, a sociálne, ktoré slúžia na zabezpečenie verejných statkov ako vzdelávanie, sociálne služby,...

Opatrenia z Fondu na spravodlivú transformáciu

Článok sa zaoberá podmienkami poskytovania prostriedkov z Fondu na spravodlivú transformáciu územiam najpostihnutejším klimatickou transformáciou, ktoré budú poskytovať Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR, Ministerstv...

Prechod (delimitácie) pozemkov v správe Slovenského pozemkového fondu na obce a VÚC

Hoci osobitné predpisy, ktoré ustanovujú prechod vlastníckeho práva zo strany štátu na obce, prípadne VÚC, nadobudli účinnosť pred viacerými rokmi či desaťročiami, v aplikačnej praxi možno stále nájsť pomerne veľa prípadov, keď je vlastnícke právo...

Poplatok za rozvoj a status významnej investície

Príspevok rozoberá konkrétny prípad z praxe, resp. rozsudok Najvyššieho správneho súdu SR z 31. marca 2022, sp. zn. 8Sžfk/72/2020, v súvislosti so stavbou, ktorá je významnou investíciou na základe osvedčenia Ministerstva hospodárstva SR, a vyrube...

Skončenie výkonu funkcie šéfredaktorky mestského časopisu

Šéfredaktorka našich mestských novín má pracovnú zmluvu na dobu určitú a rozhodla sa vo svojej funkcii nepokračovať. V štatúte novín sa uvádza, že šéfredaktora schvaľuje a odvoláva mestské zastupiteľstvo, z čoho vznikol námet dať do programu najbl...

Možnosti zmeny zmluvnej ceny vo verejnom obstarávaní pre mimoriadne okolnosti

Príspevok sa zaoberá postupom a podmienkami v súvislosti so zmenou zmluvnej ceny v rámci verejného obstarávania v prípade vzniku mimoriadnych okolností, pričom táto problematika je v súčasnosti aktuálna aj pre obce a mestá ako verejných obstarávat...

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.