Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Online časopis

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Rubrika Z právnej praxe

Postup stavebného úradu počas druhej vlny šírenia choroby COVID-19 (3. časť)

Zákon č. 90/2020 Z.z., ktorým sa dopĺňajú niektoré zákony v pôsobnosti Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky v súvislosti s ochorením COVID-19 (ďalej len "novela") v Čl. I novelizoval zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stave...

Skončenie pracovného pomeru s tehotnou zamestnankyňou

Príspevok sa venuje téme skončenia pracovného pomeru s tehotnou zamestnankyňou, ako aj právam a povinnostiam zamestnávateľa vo vzťahu k takejto zamestnankyni, a to najmä vzhľadom na zvýšenú ochranu, ktorú jej poskytuje platná legislatíva.

Úradný záznam o odložení žiadosti o sprístupnenie informácií - vzor

Príspevok prináša vzor úradného záznamu o odložení žiadosti o sprístupnenie informácií podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v z. n. p. (ďalej len „zá...

Vrátenie odstupného

Príspevok sa zaoberá najmä vrátením vyplateného odstupného zamestnancovi v prípade skončenia pracovného pomeru so zamestnancom výpoveďou alebo dohodou, ako aj odstupným v prípade pracovného úrazu a podmienkami vrátenia odstupného podľa platnej leg...

Výzva na doplnenie neúplnej žiadosti o sprístupnenie informácií - vzor

Príspevok obsahuje ďalší zo vzorov dokumentov súvisiacich s vybavením žiadosti o sprístupnenie informácií podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v z. n...

Podpora v čase skrátenej práce

Príspevok sa zaoberá novou právnou úpravou týkajúcou sa poskytovania podpory v čase skrátenej práce. Článok poukazuje najmä na vymedzenie pojmu podpora v čase skrátenej práce, podmienky poskytnutia podpory, pričom rozoberá tiež náležitosti žiadost...

Odkaz na zverejnenú informáciu - vzor

Príspevok prináša ďalší z praktických vzorov dokumentov týkajúcich sa sprístupňovania informácií podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v z. n. p. (ďal...

Kontrola dodržiavania liečebného režimu

Podľa § 81 zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v z. n. p. (ďalej len „Zákonník práce“) medzi základné povinnosti zamestnanca patrí aj povinnosť dodržiavať liečebný režim určený ošetrujúcim lekárom v období, v ktorom má zamestnanec podľa osobit...

Vzor evidencie žiadostí o sprístupnenie informácií

V tomto čísle, ako aj v nasledujúcich číslach časopisu prinášame praktické vzory dokumentov z oblasti prístupu k informáciám podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode...

Práca z domácnosti zamestnanca (home office)

Príspevok sa zaoberá podmienkami vykonávania práce z domácnosti, domáckej práce a telepráce, právami a povinnosťami zamestnanca a zamestnávateľa pri vykonávaní práce z domácnosti, ako aj praktickými príkladmi v tejto súvislosti.

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.