Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Online časopis

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Rubrika Z legislatívy

Novela zákona o majetku obcí

Dňa 1. novembra 2023 nadobudla účinnosť novela zákona o majetku obcí, ktorá zásadným spôsobom upravuje viaceré pravidlá nakladania s obecným majetkom. V článku prinášame komentár k najdôležitejším zmenám, ktoré ovplyvnia predaj a prenájom majetku ...

Legislatívne zmeny v samospráve za rok 2023 (III.)

Záverečná časť seriálu o legislatívnych zmenách v samospráve za rok 2023 je zameraná na prehľad zmien v oblasti pracovného práva, ale aj na zmeny, ktoré sa týkajú príspevku štátu na sociálne bývanie, sociálneho fondu a oznamovania protispoločenske...

Legislatívne zmeny v samospráve za rok 2023 (II.)

V pokračovaní nášho seriálu o legislatívnych zmenách v samospráve za rok 2023 prinášame prehľad zmien, ktoré sa týkajú školstva, prístupu k informáciám, odpadov, územnoplánovacej dokumentácie či dobrovoľníctva.

Legislatívne zmeny v samospráve za rok 2023

V roku 2023 bolo prijatých mnoho legislatívnych zmien, ktoré sa týkajú samosprávy. V 1. časti nášho seriálu prinášame prehľad zmien, ktoré sa týkajú oblasti volieb do orgánov samosprávy obcí a samosprávnych krajov, finančnej oblasti a majetku obcí.

Čo priniesla novela zákona o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti pre obce

Dňa 1. júla 2023 nadobudla účinnosť novela zákona č. 54/2019 Z. z. o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p. (ďalej len „zákon o whistleblowingu“). Cieľom tohto príspevku je poukázať na z...

Novela zákona o slobode informácií účinná od 1. januára 2023

Príspevok poukazuje na zmeny, ktoré priniesla posledná novela zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v z. n. p. (ďalej len „infozákon“).

Legislatívne zmeny v samospráve za rok 2022 (3. časť)

Tretia časť príspevku prináša prehľad legislatívnych zmien v roku 2022 dôležitých pre samosprávu, a to v oblasti pracovného práva, verejného obstarávania a znižovania administratívnej náročnosti.

Legislatívne zmeny v samospráve za rok 2022 (2. časť)

Príspevok v druhej časti pokračuje v prehľade niektorých legislatívnych zmien za rok 2022, napr. v oblasti dotácií, verejných vodovodov a verejných kanalizácií, obnovy národných kultúrnych pamiatok a ochrany životného prostredia, ktoré sa týkajú o...

Legislatívne zmeny v samospráve za rok 2022 (1. časť)

Článok v prvej časti predstavuje prehľad niektorých legislatívnych zmien prijatých v roku 2022, ktoré sa týkajú obcí, miest a vyšších územných celkov, najmä v oblasti volieb do orgánov samosprávy obcí a samosprávnych krajov, miestnych daní a škols...

Zákon o štátnej podpore nájomného bývania (2. časť)

Príspevok sa v druhej časti zaoberá najmä kompetenciami a fungovaním zriadenej Agentúry štátom podporovaného nájomného bývania a právnymi vzťahmi súvisiacimi s nájmom bytu v rámci štátom podporovaného nájomného bývania. Nový zákon č. 222/2022 Z. z...

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.