Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Online časopis

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Rubrika Z legislatívy

Zásadné zmeny pri zadávaní zákaziek s využitím elektronického trhoviska účinné od 2. augusta 2021

  Od 2. augusta 2021 sú účinné nové obchodné podmienky elektronického trhoviska (ďalej aj ako „OPET“). Predmetom tohto článku je predstavenie tých najvýznamnejších a zásadných zmien, ktoré obchodovanie s využitím elektronického trhoviska menia, a ...

Legislatívne zmeny vo financovaní regionálneho školstva

V príspevku upozorňujeme na legislatívne zmeny financovania regionálneho školstva a zriadenie regionálnych úradov školskej správy od 1. januára 2022, ako aj na finančné zabezpečenie predprimárneho vzdelávania od 1. septembra 2021. 

Všeobecne záväzné nariadenie obce o zeleni

Príspevok sa zaoberá vydávaním všeobecne záväzných nariadení obcí týkajúcich sa správy a údržby verejnej zelene v súvislosti s relevantnou právnou úpravou.

Pracovný posudok a potvrdenie o zamestnaní

  Zamestnancovi, s ktorým bol skončený pracovný pomer, musí zamestnávateľ v súlade so zákonom č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v z. n. p. (ďalej len „Zákonník práce“) vydať potvrdenie o zamestnaní a pracovný posudok. Tento článok informuje o povin...

Novela Zákonníka práce účinná od 1. marca 2021

Dňa 4. februára 2021 prijala Národná rada SR novelu, ktorá bola v Zbierke zákonov SR publikovaná ako zákon č. 76/2021 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú n...

Legislatívne východiská zostavenia záverečného účtu obce za rok 2020

V príspevku sa venujeme legislatívnym východiskám zostavenia záverečného účtu obce za rok 2020. Upozorníme a pripomenieme si niektoré zmeny právnej úpravy pri jeho zostavovaní, predkladaní a zverejňovaní.

Zmeny v podpore zo Štátneho fondu rozvoja bývania

Od 1. januára 2021 dochádza na základe zákona č. 359/2020 Z. z. ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 150/2013 Z. z. o Štátnom fonde rozvoja bývania v z. n. p. a ktorým sa mení zákon č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zm...

Legislatívne zmeny v samospráve za rok 2020 (3. časť)

Novoročné číslo časopisu prináša posledný diel seriálu, ktorý spracúva prehľad legislatívnych zmien v samospráve v roku 2020.

Legislatívne zmeny v samospráve za rok 2020 (2. časť)

Dvanáste číslo časopisu prináša pokračovanie príspevku, ktorý sa venuje prehľadu legislatívnych zmien v samospráve v roku 2020.

Legislatívne zmeny v samospráve za rok 2020 (1. časť)

Nasledujúci článok predstavuje prehľad niektorých legislatívnych zmien za rok 2020 týkajúcich sa obcí, miest a vyšších územných celkov.

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.