Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Online časopis

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Rubrika Poznatky z praxe

Konanie o preskúmaní zániku funkcie hlavného kontrolóra

Článok sa zaoberá konaním o preskúmaní zániku funkcie hlavného kontrolóra a jeho priebehom, pričom poukazuje tiež na základnú charakteristiku tohto osobitného konania vo veciach územnej samosprávy a na dôvody zániku funkcie hlavného kontrolóra.

Vlastníctvo miestnych a účelových ciest

Oblasť vlastníctva pozemných komunikácií, konkrétne miestnych a účelových ciest, dlhé roky nepútala špeciálnu pozornosť a bola z hľadiska štátu a samospráv dlhodobo zanedbávaná. V poslednom období sa dostáva do povedomia odbornej aj laickej verejn...

Výpožička majetku obce obyvateľovi obce

Obec má záujem požičať svojmu obyvateľovi hnuteľnú vec (elektrocentrálu) na krátkodobé bezplatné užívanie. Môže tak urobiť? Ak áno, ako má v tomto prípade postupovať?

Sociálne služby

Pri výkone samosprávy plnia obce úlohy aj v oblasti sociálnej pomoci. Obec ako verejný poskytovateľ sociálnych služieb zabezpečuje a poskytuje sociálne služby pre svojich občanov v nepriaznivej situácii.

Obmedzenia vlastníckeho práva verejnou kanalizáciou

Výstavbou verejnej kanalizácie spravidla dochádza k zásahom do vlastníckeho práva iných osôb. Príspevok objasňuje, či vlastníkom dotknutých nehnuteľností vzniká v súvislosti s vybudovaním verejnej kanalizácie zákonné vecné bremeno. Autor odpovedá,...

Všeobecne záväzné nariadenie obce o miestnych daniach

Príspevok sa zaoberá právnou úpravou všeobecne záväzných nariadení obcí o miestnych daniach, poukazuje na nedostatky v ustanoveniach všeobecne záväzných nariadení obcí, na odporúčania pri odstraňovaní týchto nedostatkov a tiež na oprávnenie prokur...

Miestne cesty ako kategória pozemnej komunikácie

Miestna cesta je jednou zo štyroch kategórií pozemnej komunikácie, ktoré rozlišuje naša legislatíva. Okrem miestnej cesty poznáme aj diaľnice, cesty a účelové cesty. V príspevku sa zameriame na kritériá, ktoré musí miestna cesta spĺňať, usporiadan...

Zmeny v správe registratúry a archívu na rok 2024

Registratúrny poriadok subjektu územnej samosprávy upravuje správu registratúry centralizovaným spôsobom s použitím elektronického informačného systému na správu registratúry. Príspevok sa venuje zmenám v správe registratúry a archívu po novele pr...

Konanie o preskúmaní zániku funkcie starostu obce

Článok sa zaoberá konaním o preskúmaní zániku funkcie starostu obce a jeho priebehom, pričom poukazuje tiež na základnú charakteristiku tohto osobitného konania vo veciach územnej samosprávy a na dôvody zániku funkcie starostu obce.

Zákon o slobodnom prístupe k informáciám v praxi rozpočtových a príspevkových organizácií obce

Slovenská republika je demokratický a právny štát. Jedným z imanentných atribútov právneho štátu je aj pozitívny záväzok inštitúcií verejného sektora kontinuálne garantovať základné práva a slobody vrátane práva verejnosti na informácie. Dôsledkom...

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.