Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Online časopis

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Rubrika Poznatky z praxe

Vnútorný systém preverovania oznámení pre obce

Novela zákona č. 54/2019 Z. z. o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p. (ďalej len „novela“), ktorá je účinná od 1. júla 2023, priniesla okrem iného povinnosť zamestnávateľov – orgánov v...

Zodpovedná osoba v oblasti ochrany osobných údajov

Príspevok sa zaoberá inštitútom zodpovednej osoby v oblasti ochrany osobných údajov. Poukazuje najmä na povinnosť obce určiť zodpovednú osobu, predpoklady na výkon funkcie zodpovednej osoby, úlohy zodpovednej osoby, ako aj na niektoré nedostatky v...

Kontrola uzatvárania dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru

V príspevku chcem hlavným kontrolórom poskytnúť návod, ako postupovať pri kontrole dodržiavania zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v z. n. p. (ďalej len „Zákonník práce“), konkrétne pri kontrole uzatvárania dohôd o prácach vykonávaných mimo p...

Ohlasovanie drobných stavieb, stavebných úprav a udržiavacích prác obci (8. časť)

V minulom čísle sme sa venovali legalizácii drobných stavieb, stavebných úprav a udržiavacích prác prostredníctvom overenia pasportu stavby. Ôsma časť seriálu sa venuje prípadom, kedy overenie pasportu neprichádza do úvahy a je potrebné viesť kona...

Ohlasovanie drobných stavieb, stavebných úprav a udržiavacích prác obci (5. časť)

Májové vydanie časopisu prináša ďalší diel seriálu, ktorý sa venuje ohlasovaniu drobných stavieb, stavebných úprav a udržiavacích prác obci podľa zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v z. n. p. (ďalej len...

Ohlasovanie drobných stavieb, stavebných úprav a udržiavacích prác obci (1. časť)

Pôsobnosti, resp. kompetencie obce podľa zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v z. n. p. (ďalej len "stavebný zákon") pri ohlasovaní drobných stavieb, udržiavacích prác a stavebných úprav, ako aj pri povo...

Evidencia žiadostí o sprístupnenie informácií podľa § 20 zákona o slobode informácií

Za účelom možnosti kontroly vybavovania žiadostí, ako aj za účelom zhromažďovania údajov o najčastejšie vyžiadaných informáciách, povinná osoba vedie evidenciu žiadostí podľa § 20 zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmen...

Obec/mesto ako správca fanúšikovskej stránky na Facebooku

Obce, mestá, školy, ale aj príspevkové a rozpočtové organizácie majú svoje účty na sociálnej sieti Face­book s cieľom upozorniť na služby obecnej samosprávy a na aktivity konané v obci/meste. Facebook patrí medzi najväčšie a najúspešnejšie sociáln...

Najčastejšie chyby, nedostatky a porušenia miest a obcí podľa prokuratúry

Okrem kompetencií Generálneho prokurátora Slovenskej republiky vo vzťahu k Ústavnému súdu SR, Najvyššiemu súdu SR či voči vláde, patrí medzi jeho menej známe úlohy a povinnosti podávať NR SR správy o činnosti prokuratúry a poznatkoch prokuratúry o...

Posúdenie podania obcou v správnom procese

Podanie je podstatný procesný úkon subjektu, keďže sa ním právne relevantne začína správne konanie, pokiaľ sa jeho začiatok predpokladá podľa § 18 ods. 1 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v z. n. p. (ďalej len "správny por...

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.