Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Online časopis

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Rubrika Naša poradňa

Súhlas obce na zriadenie súkromnej materskej školy

Ktorý orgán obce má kompetenciu na udelenie súhlasu so zriadením súkromnej materskej školy – starosta alebo obecné zastupiteľstvo? Nevieme sa zhodnúť a spôsobuje to zbytočné napätie.

Zápisnica zo zasadnutia bez prijatia uznesenia

Mali sme zasadnutie obecného zastupiteľstva s jediným bodom programu, pričom nebolo prijaté žiadne uznesenie. Nevieme sa zhodnúť na tom, či má byť v takomto prípade vyhotovená zápisnica.

Zrušené zákonné pravidlo v rokovacom poriadku

Pri poslednom zvolaní obecného zastupiteľstva sa nám nepodarilo dosiahnuť uznášaniaschopnosť. V rokovacom poriadku máme úpravu, že v takomto prípade starosta zvolá do 14 dní nové zasadnutie. Je pravda, že táto povinnosť už neplatí?

Odmena podľa kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa na rok 2021

V kolektívnej zmluve vyššieho stupňa na rok 2021 je dohodnuté vyplatenie odmeny v sume 100 eur v mesiaci december 2021 podľa § 20 ods. 1 písm. g) zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o...

Iniciatíva poslancov – aktualizácia rokovacieho poriadku

Naši poslanci avizovali, že pripravujú nový rokovací poriadok. Môžu tak urobiť aj sami bez spolupráce s obecným úradom? Má sa rokovací poriadok obecného zastupiteľstva schváliť ako všeobecne záväzné nariadenie alebo stačí uznesenie?

Odstupné pri uvoľnení na výkon verejnej funkcie

Starosta bol predtým riaditeľom základnej školy s právnou subjektivitou, ktorej zriaďovateľom je obec. Na funkciu starostu bol uvoľnený v roku 2004. Škola sa bude rušiť. Má v takomto prípade starosta nárok na odstupné?

Odmena starostovi

Poslanci schválili starostovi odmenu a poverili ho, aby to administratívne usporiadal. Je možné to riešiť zvýšením platu starostu na jeden mesiac?

Zdržanie sa hlasovania a kvórum

Ak hlasuje obecné zastupiteľstvo v zložení deviatich poslancov tak, že štyria poslanci sú za prijatie uznesenia a piati sa zdržia hlasovania, je uznesenie schválené? Ako sa posudzujú tí, ktorí sa zdržia hlasovania?

Zastupovanie starostu počas materskej dovolenky jeho zástupkyne

Naša zástupkyňa primátora, ktorá je dlhodobo uvoľnená na výkon svojej funkcie, odchádza onedlho na materskú dovolenku. Ustanovenie § 13b ods. 1 zákona o obecnom zriadení ponúka možnosť, aby ju primátor z funkcie odvolal a do 60 dní poveril ďalšieh...

Nájom obecného majetku v pôsobnosti starostu

Družstvo si chce od obce prenajať na päť rokov jednu budovu. Môže o nájme rozhodnúť sám starosta alebo to musí schváliť obecné zastupiteľstvo? V našich zásadách hospodárenia s majetkom obce nemáme v tejto súvislosti úpravu.

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.