Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Online časopis

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Rubrika Naša poradňa

Príspevok zamestnávateľa do doplnkovej dôchodkovej spoločnosti

Zamestnávateľ má uzavretú zmluvu s doplnkovou dôchodkovou spoločnosťou (ďalej len „DDS“) a riadi sa vyššou kolektívnou zmluvou. Je určená dolná hranica príspevku od zamestnávateľa do DDS vo výške 2 % alebo je percentuálna výška príspevku dobrovoľná?

Poslanec obecného zastupiteľstva a jeho funkcie

Môže poslanec obecného zastupiteľstva pracovať pre obecný podnik, ktorý zriadila samotná obec, keď je poslanec zároveň členom dozornej rady? V prípade, že máme podozrenie, že prišlo k porušeniu zákona v tom, že poslanec vykonáva svoju funkciu a zá...

Vylúčenie z verejného obstarávania na základe neplatných údajov

Zúčastňujeme sa rokovacieho konania so zverejnením spoločne s jednou firmou v združení. Žiadosť o účasť podávala naša firma ako vedúci konzorcia koncom apríla. Požadované dokumenty do tejto žiadosti, ako aj výpis zo zoznamu hospodárskych subjektov...

Pracovná náplň riaditeľa základnej školy

Zriaďovateľ základnej školy súčasne s vymenovaním riaditeľa s ním dohodne na dobu funkčného obdobia podmienky podľa osobitného predpisu v pracovnej zmluve a určí mu platové náležitosti. Je potrebné, aby zriaďovateľ vypracoval aj pracovnú náplň pre...

Ukladanie sankcií za záškoláctvo

Po 1. januári 2023  máme v obci prvé prípady ohľadom zanedbávania povinnej školskej dochádzky. Začíname vydávať rozhodnutia o vine a uložení pokuty. Nevieme, ako postupovať v prípade rodičov, ktorých viacero z detí zanedbalo povinnú školskú dochád...

Tvorba ďalšieho prídelu do sociálneho fondu

Obec tvorí sociálny fond  podľa kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa povinným prídelom  vo výške 1,00 % a ďalším prídelom vo výške 0,05 % zo súhrnu hrubých platov zúčtovaných zamestnancom na výplatu za kalendárny rok. V kolektívnej zmluve je uvedené...

Práca na kratší pracovný čas koordinátora aktivačných prác v obci

Ako je to s určením tarifného platu, ak máme v obci koordinátora aktivačných prác, ktorý by bol zamestnaný na riadny pracovný pomer, ale kratší pracovný čas, t. j. 16 hodín týždenne/4 dni v týždni?

Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa centra voľného času

Súčasný riaditeľ centra voľného času sa prihlásil do výberového konania na obsadenie funkcie riaditeľa. Medzi požadované doklady patrí aj doklad – potvrdenie o dĺžke pracovnej činnosti pedagogického zamestnanca. Kto vydáva toto potvrdenie – ekonóm...

Uznanie dokladov preukazujúcich prekážku v práci

Musí zamestnávateľ uznať dodatočne predložené doklady preukazujúce prekážku v práci na strane zamestnanca – ošetrenie lekárom alebo ošetrenie člena rodiny, tzv. „paragrafy“ alebo „P“, ak zamestnanec vopred neinformoval zamestnávateľa o návšteve le...

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.