Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Online časopis

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Rubrika Správne právo

Námietka premlčania v rozpore s dobrými mravmi

Obce si v mnohých prípadoch svoje práva zo súkromnoprávnych vzťahov (napr. práva z nájomných zmlúv, práva vyplývajúce z úrokov z omeškania pri zmluvách o dielo, zo škody, bezdôvodného obohatenia a pod.) neuplatňujú včas. Platí pritom stará rímska ...

Právoplatnosť rozhodnutia obce v daňovom konaní

V rámci daňového konania vystupuje obec v právnom postavení správcu dane, z čoho jej vyplývajú aj určité oprávnenia. Predmetom tohto článku je uvedenie príkladov z praxe a ich riešení, ktoré súvisia s právoplatnosťou rozhodnutia obce v daňovom pro...

Obecný úrad a úrad samosprávneho kraja - nedostatky v legislatíve a praxi

Predmetom príspevku je poukázanie na problematické používanie pojmu „obecný úrad“ a „úrad samosprávneho kraja“ v kontexte platnej a účinnej zákonnej a podzákonnej právnej úpravy, ako aj na rozhodovaciu činnosť súdov v tejto súvislosti.

Ochrana osobnosti pri zverejnených nepravdivých informáciách (2. časť)

Príspevok sa v druhej časti zaoberá najmä hodnotiacimi kritériami v súvislosti so zisťovaním neoprávneného zásahu do osobnostných práv, t. j. hranicami kritiky a primeranosťou jej obsahu a formy, ako aj ochranou dobrej povesti právnických osôb.

Rozhodovanie obce o daňovom dlhu počas mimoriadnej situácie

  Príspevok sa zaoberá možnosťami rozhodovania obce o daňovom dlhu daňového dlžníka počas trvania mimoriadnej situácie, ako aj náležitosťami rozhodnutia v daňovom konaní a vymáhaním daňového dlhu daňovou exekučnou výzvou.

Ochrana osobnosti pri zverejnených nepravdivých informáciách (1. časť)

V súčasnej otvorenej spoločnosti dochádza k enormnému šíreniu informácií o verejných funkcionároch a ich aktivitách – starostov, poslancov obecných zastupiteľstiev a riaditeľov škôl nevynímajúc. Informácie sa šíria rôznymi formami. V súčasnosti už...

Spolupráca obcí a samosprávnych krajov

 Predmetom príspevku sú najmä povinnosti obcí a samosprávnych krajov v rámci ich vzájomnej spolupráce v rozsahu zákonných oprávnení s cieľom efektívneho výkonu verejnej správy, ako aj spolupráca obcí a samosprávnych krajov pri tvorbe programov soc...

Reklamné stavby po novele stavebného zákona (2. časť)

Príspevok sa v druhej časti zaoberá zmenami týkajúcimi sa sankcií za nelegálne reklamné stavby, resp. priestupkami a správnymi deliktmi podľa zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v z. n. p. (ďalej len „st...

Sankcie v oblasti ochrany osobných údajov

Príspevok sa zaoberá sankciami v oblasti ochrany osobných údajov, pričom poukazuje najmä na pokuty a poriadkové pokuty za porušenie ochrany osobných údajov, na podmienky ukladania pokút a poriadkových pokút, ako aj na trestné činy na úseku ochrany...

Reklamné stavby po novele stavebného zákona (1. časť)

Príspevok sa v prvej časti zaoberá najmä zmenami v súvislosti s povoľovaním a odstraňovaním reklamných stavieb, ktoré vyplynuli z aktuálnej novely stavebného zákona, ktorá nadobudla účinnosť dňa 1. mája 2021.

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.