Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Online časopis

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Rubrika Správne právo

Obsah a podklady pre rozhodnutie obce v správnom procese

Rozhodnutie vydané obcou v správnom konaní musí vychádzať zo starostlivo zisteného skutkového stavu na základe dôkazov, ktoré boli v správnom konaní získané. V záujme objasnenia predmetu správneho konania musia obce postupovať v úzkej spolupráci s...

Proces vzniku spoločného obecného úradu

Pre vznik spoločného obecného úradu je podstatné, aby bola prijatá zmluva o zriadení spoločného obecného úradu. Uvedená zmluva musí obsahovať jednotlivé obligatórne obsahové súčasti, ktoré sú ustanovené právnym poriadkom. Spoločný obecný úrad prit...

Obsah podania a jeho posúdenie obcou

Pri posúdení obsahu podania obcou treba rozlišovať, či ide o výkon decentralizovanej miestnej štátnej správy alebo originálne kompetencie samosprávy. Uvedené súvisí predovšetkým s rozdielnou osobitnou právnou úpravou. V prípade decentralizovanej š...

Správna žaloba v sociálnych veciach

Článok sa zaoberá konaním o správnej žalobe v sociálnych veciach týkajúcich sa rozhodovania obcí, miest, mestských častí a samosprávnej krajov v oblasti sociálnych služieb. V článku je poukázané najmä na vymedzenie sociálnych služieb, ako aj na za...

Význam netrestného dozoru prokuratúry pre obce

Pravdepodobne každá obec (mesto, mestská časť, samosprávny kraj) má v menšom či väčšom rozsahu skúsenosť s netrestným dozorom prokuratúry. Cieľom tohto článku je ozrejmiť podstatu a zmysel netrestnej mimosúdnej pôsobnosti prokuratúry a jej význam ...

Kľúčové slová

Právne aspekty odmeňovania viceprimátora

Problematiku odmeňovania zástupcu primátora (viceprimátora) upravuje zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. (ďalej len „zákon o obecnom zriadení“) v ustanovení § 25. Cieľom článku je objasniť textáciu právnej úpravy aj za použitia iný...

Procesný postup obce po podaní odvolania

V správnom konaní má obec procesné postavenie správneho orgánu. Pokiaľ účastník správneho konania podá odvolanie proti rozhodnutiu obce, tak obec musí zvážiť, či podanému odvolaniu vyhovie v celom rozsahu. Pokiaľ sa tak stane, obec môže o podanom ...

Konanie o preskúmaní zániku mandátu poslanca obecného zastupiteľstva

Článok sa zaoberá konaním o preskúmaní zániku mandátu poslanca obecného zastupiteľstva a jeho priebehom, pričom poukazuje tiež na základnú charakteristiku tohto osobitného konania vo veciach územnej samosprávy a na dôvody zániku mandátu poslanca o...

Obsah a doručovanie rozhodnutia obce v správnom konaní

Príspevok sa zaoberá náležitosťami obsahu rozhodnutí obce vydaných v správnom konaní, špecifikami rozhodovania v rámci decentralizovanej štátnej správy, ako aj doručovaním rozhodnutí obce a súvisiacimi praktickými príkladmi.

Trestná zodpovednosť poslancov zastupiteľstiev

Porušovanie zákonnosti pri výkone územnej samosprávy je spoločensky nežiaducim javom. Orgány územnej samosprávy by mali niesť zodpovednosť za porušenie zákona, za vydanie nezákonného rozhodnutia alebo uskutočnenie nesprávneho úradného postupu. Tie...

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.