Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Online časopis

Pôsobnosť hlavného kontrolóra obce pri kontrole majetku

Dátum: Autor/i: Ing. Ingrid Konečná Veverková Rubrika: Hospodárenie

Príspevok sa venuje problematike pôsobnosti hlavného kontrolóra obce pri kontrole právnických osôb, v ktorých má obec majetkovú účasť, a iných osôb, ktoré nakladajú s majetkom obce alebo ktorým bol majetok obce prenechaný na užívanie. Pokúsi sa dať odpovede na mnohé otázky, ktoré rezonujú medzi hlavnými kontrolórmi a odbornou verejnosťou.

Oprávnenie hlavného kontrolóra vykonávať kontrolu zákonnosti, účinnosti, hospodárnosti a efektívnosti pri hospodárení a nakladaní s majetkom a majetkovými právami obce, ako aj s majetkom, ktorý obec užíva podľa osobitných predpisov, vyplýva z § 18d ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. (ďalej len "zákon o obecnom zriadení").
Podľa § 18d ods. 2 zákona o obecnom zriadení kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra podlieha:
a)
obecný úrad,
b)
rozpočtové a príspevkové organizácie zriadené obcou,
c)
právnické osoby, v ktorých má obec majetkovú účasť, a iné osoby, ktoré nakladajú s majetkom obce alebo ktorým bol majetok obce prenechaný na užívanie, a to v rozsahu dotýkajúcom sa tohto majetku,
d)
osoby, ktorým boli poskytnuté z rozpočtu obce účelové dotácie alebo návratné finančné výpomoci či nenávratné finančné výpomoci podľa osobitného predpisu v rozsahu nakladania s týmito prostriedkami.
V týchto kontrolovaných subjektoch [okrem subjektov uvedených v písm. d), pri ktorých ide o kontrolu účelových dotácií alebo návratných či nenávratných finančných výpomocí] má hlavný kontrolór oprávnenie vykonávať kontrolu zákonnosti, účinnosti, hospodárnosti a efektívnosti pri hospodárení a nakladaní s majetkom a majetkovými právami obce, ako aj s majetkom, ktorý obec užíva podľa osobitných predpisov.
V prípade vykonávania kontroly na obecnom úrade alebo v rozpočtových a príspevkových organizáciách zriadených obcou problémy nevznikajú; hlavní kontrolóri majú presne zadefinovaný kontrolovaný subjekt, vedia si určiť predmet a cieľ kontroly a zadefinovať rozsah kontroly. Aplikačné problémy majú pri kontrole právnických osôb, v ktorých má obec majetkovú účasť, a iných osôb, ktoré nakladajú s majetkom obce alebo ktorým bol majetok obce prenechaný na užívanie, a to v rozsahu dotýkajúcom sa tohto majetku.
Do kontrolnej pôsobnosti hlavného kontrolóra podľa § 18d ods. 2 písm. c) zákona o obecnom zriadení patria právnické osoby, v ktorých má obec majetkovú účasť, a iné osoby, ktoré nakladajú s majetkom obce, alebo ktorým bol majetok obce prenechaný na užívanie. Vymedzenie kontrolovaného subjektu nie je sporné a možno konštatovať, že hlavný kontrolór má právo vykonať kontrolu v týchto kontrolovaných subjektoch.
Rôzne interpretácie vyvoláva 
rozsah kontroly, 
ktorú hlavný kontrolór v týchto kontrolovaných subjektoch vykonáva. Odborná verejnosť diskutuje najmä o tom, či sa hlavní kontrolóri majú v rámci kontrolnej činnosti, tak u právnických osôb s majetkovou účasťou obce, ako aj u iných osôb, ktoré nakladajú s majetkom obce alebo ho majú v užívaní, zamerať len na majetok, ktorý bol týmto osobám zverený na užívanie, alebo či v oboch subjektoch môžu vykonať kontrolu v plnom rozsahu.
Niektorí hlavní kontrolóri vychádzajú z výkladu, že treba rozlišovať rozsah kontroly u:
-
právnických osôb, v ktorých má obec majetkovú účasť - podľa ich názoru rozsah kontroly nie je obmedzený a hlavný kontrolór vykonáva kontrolu v plnom rozsahu ako u obecného úradu alebo v rozpočtových a príspevkových organizáciách,
-
osôb, ktoré nakladajú s majetkom obce alebo ktorým bol majetok obce prenechaný na užívanie - podľa ich názoru rozsah kontroly je uvedený priamo v
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.