Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Ropo Facebook Facebook

Obec/Mesto

Ročné splátky úveru zo Štátneho fondu rozvoja bývania N

Publikované:

Započítavajú sa do celkovej sumy ročných splátok návratných zdrojov financovania ročné splátky z úveru zo ŠFRB?

Celková suma dlhu obce/VÚC N

Publikované:

Čo tvorí celkovú sumu dlhu obce/VÚC a ktoré záväzky sa do celkového dlhu nezapočítavajú?

Vybrali sme pre vás z časopisu Účtovníctvo ROPO a obcí

Účtovanie inventarizačných rozdielov, úbytkov a škôd

Účtovníctvo ROPO a obcí 11/2023 Ing. Ingrid Šabíková, PhD.

Každá účtovná jednotka má povinnosť vykonávať inventarizáciu. V príspevku sa dozviete, ako majú obce, vyššie územné celky, rozpočtové a príspevkové organizácie účtovať o inventarizačných rozdieloch, úbytkoch a škodách.

Vybrali sme pre vás z časopisu Právo pre ROPO a obce

Aktuálne zmeny v legislatíve

369/1990 Zb. o obecnom zriadení

Schválený 6. 9. 1990 Účinný 24. 11. 1990 Novelizovaný: 1. 11. 2023  

138/1991 Zb. o majetku obcí

Schválený 20. 3. 1991 Účinný 1. 5. 1991 Novelizovaný: 1. 11. 2023  

582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Schválený 23. 9. 2004 Účinný 1. 11. 2004 Novelizovaný: 1. 11. 2023  

300/2005 Z.z. Trestný zákon

Schválený 20. 5. 2005 Účinný 1. 1. 2006 Novelizovaný: 20. 10. 2023  

564/1991 Zb. o obecnej polícii

Schválený 3. 12. 1991 Účinný 1. 1. 1992 Novelizovaný: 1. 1. 2024  

443/2010 Z.z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní

Schválený 26. 10. 2010 Účinný 1. 1. 2011 Novelizovaný: 1. 1. 2024  

42/1994 Z.z. o civilnej ochrane obyvateľstva

Schválený 27. 1. 1994 Účinný 28. 2. 1994 Novelizovaný: 1. 1. 2024  

150/2013 Z.z. o Štátnom fonde rozvoja bývania

Schválený 15. 5. 2013 Účinný 1. 1. 2014 Novelizovaný: 1. 1. 2024