Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Daňový kalendár

22
marec
 • Podanie žiadosti o registráciu pre DPH u zdaniteľnej osoby, ktorá má sídlo, miesto podnikania alebo prevádzkareň v tuzemsku (príp. má bydlisko alebo sa obvykle zdržiava v tuzemsku) a ktorej obrat k 28. 2. 2021 za najviac 12 predchádzajúcich po sebe nasledujúcich mesiacov dosiahol sumu 49 790 eur.
25
marec
 • Podanie daňového priznania k DPH za mesiac február 2021 pre osoby, ktoré nie sú platiteľmi dane, ale vznikla im povinnosť platiť daň podľa § 69 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v z. n. p. a splatnosť tejto dane.
 • Podanie daňového priznania k DPH a kontrolného výkazu za mesiac február 2021 pre platiteľov podľa § 69 zákona č. 222/2004 Z. z. v z. n. p. s mesačným zdaňovacím obdobím a splatnosť tejto dane.
 • Podanie súhrnného výkazu za mesiac február 2021 platiteľmi DPH, ak v tomto mesiaci realizovali zdaniteľný obchod podľa § 80 ods. 1 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v z. n. p. a majú povinnosť podať súhrnný výkaz mesačne.
31
marec
 • Splatnosť mesačného preddavku na daň z príjmov PO u daňovníka, ktorého daň za predchádzajúce zdaňovacie obdobie presiahla 16 600 €, a to vo výške 1/12 dane za predchádzajúce zdaňovacie obdobie.
 • Splatnosť štvrťročného preddavku na daň z príjmov PO u daňovníka, ktorého daň za predchádzajúce zdaňovacie obdobie presiahla 5 000 € a nepresiahla 16 600 €, a to vo výške 1/4 dane za predchádzajúce zdaňovacie obdobie.
 • Podanie daňového priznania k dani z príjmov FO a PO za rok 2020 a splatnosť tejto dane, ak FO alebo PO neoznámila v termíne do 31. marca 2021 daňovému úradu predĺženie lehoty na podanie daňového priznania k dani z príjmov.
 • Podanie daňového priznania k dani z motorových vozidiel za rok 2020 a splatnosť dane.
 • Predloženie prehľadu o zrazených a odvedených preddavkoch na daň z príjmov zo závislej činnosti, ktoré zamestnancom vyplatil zamestnávateľ, o zamestnaneckej prémii a o daňovom bonuse za mesiac február 2021.
 • Prevod finančných prostriedkov na analytický účet sociálneho fondu alebo na osobitný bankový účet sociálneho fondu, ak nie je dohodnutý deň výplaty mzdy alebo platu.
 • Splatnosť poistného na sociálne poistenie a preddavku na verejné zdravotné poistenie odvádzaných za zamestnanca a zamestnávateľa z príjmov za mesiac február 2021, ak nie je u zamestnávateľa určený deň výplaty.
 • Podanie oznámenia o začatí uplatňovania osobitnej úpravy dane z pridanej hodnoty na základe prijatia platby za dodanie tovaru alebo služby, ktorú daňovník uplatňuje od 1. marca 2021.
 • Vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov FO zo závislej činnosti za rok 2020 zamestnancovi, ktorý požiadal zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania a doručil príslušné doklady do 15. februára 2021.
 • Preukázanie zamestnávateľa, ktorý má povinnosť zamestnávať občanov so zdravotným postihnutím, na predpísanom tlačive plnenie povinného podielu počtu občanov so zdravotným postihnutím na celkovom počte svojich zamestnancov za rok 2020 a splatnosť úhrady zamestnávateľa, ktorý nezamestnáva určený povinný podiel počtu občanov so zdravotným postihnutím na celkovom počte svojich zamestnancov podľa zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p. za každého občana, ktorý mu chýba do splnenia povinného podielu počtu občanov so zdravotným postihnutím.
06
apríl
 • Podanie oznámenia o skončení uplatňovania osobitnej úpravy DPH na základe platby za dodanie tovaru alebo služby, uplatňovanie ktorej platiteľ DPH skončil zo zákonných dôvodov v mesiaci marec 2021.
08
apríl
 • Splatnosť poistného na sociálne poistenie za zamestnancov s nepravidelným príjmom, za zamestnancov s príjmom plynúcim z neplatne skončeného pracovného vzťahu zamestnanca k zamestnávateľovi a v prípade vyplatenia príjmu zo závislej činnosti po zániku povinného sociálneho poistenia zamestnanca, ak boli tieto príjmy vyplatené v mesiaci marec 2021.
15
apríl
 • Odvedenie dane z príjmov vyberanej zrážkou podľa § 43 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v z. n. p. z príjmov vyplatených, poukázaných alebo pripísaných v prospech daňovníka v mesiaci marec 2021 a oznámenie tejto skutočnosti daňovému úradu.
 • Odvedenie sumy na zabezpečenie dane z príjmov platiteľom príjmu podľa § 44 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v z. n. p. v prípade úhrady vykonanej v mesiaci marec 2021 a oznámenie tejto skutočnosti miestne príslušnému daňovému úradu.
 • Vystavenie potvrdenia o zaplatení dane na účely § 50 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v z. n. p. zamestnancovi, ktorému zamestnávateľ vykonal ročné zúčtovanie a ktorý o to požiadal.
20
apríl
 • Podanie daňového priznania k DPH za 1. kalendárny štvrťrok 2021 pre subjekty registrované do osobitnej úpravy Mini One Stop Shop (MOSS) a splatnosť tejto dane, pričom za deň platby sa považuje deň, keď bola platba pripísaná na účet daňového úradu.

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.