Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Daňový kalendár

25
január
 • Podanie daňového priznania k DPH a kontrolného výkazu za mesiac december 2021 pre platiteľov podľa § 69 zákona č. 222/2004 Z. z. v z. n. p. s mesačným zdaňovacím obdobím a splatnosť tejto dane.
 • Podanie daňového priznania k DPH za mesiac december 2021 pre osoby, ktoré nie sú platiteľmi dane, ale vznikla im povinnosť platiť daň podľa § 69 zákona č. 222/2004 Z. z. v z. n. p. a splatnosť tejto dane.
 • Podanie daňového priznania k DPH a kontrolného výkazu za 4. kalendárny štvrťrok 2021 pre platiteľov podľa § 69 zákona č. 222/2004 Z. z. v z. n. p. so štvrťročným zdaňovacím obdobím a splatnosť tejto dane.
 • Podanie súhrnného výkazu za mesiac december 2021 platiteľmi DPH, ak v tomto mesiaci realizovali zdaniteľný obchod podľa § 80 ods. 1 zákona č. 222/2004 Z. z. v z. n. p. a majú povinnosť podať súhrnný výkaz mesačne.
 • Podanie súhrnného výkazu za 4. kalendárny štvrťrok 2021 platiteľmi DPH, ak v tomto štvrťroku realizovali zdaniteľný obchod podľa § 80 ods. 1 zákona č. 222/2004 Z. z. v z. n. p. a nemajú povinnosť podať súhrnný výkaz mesačne.
 • Povinnosť platiteľa DPH oznámiť zmenu zdaňovacieho obdobia z kalendárneho mesiaca na kalendárny štvrťrok, ak sa tak rozhodne a k 31. 12. 2021 splnil podmienky podľa § 77 ods. 2 zákona č. 222/2004 Z. z. v z. n. p.
31
január
 • Podanie daňového priznania k DPH za 4. kalendárny štvrťrok 2021 pre subjekty registrované do osobitnej úpravy One Stop Shop (OSS) a splatnosť tejto dane, pričom za deň platby sa považuje deň, keď bola platba pripísaná na účet daňového úradu.
 • Splatnosť mesačného preddavku na daň z príjmov PO u daňovníkov, ktorých daň za predchádzajúce zdaňovacie obdobie presiahla 16 600 €, a to vo výške 1/12 poslednej známej daňovej povinnosti.
 • Splatnosť mesačného preddavku na daň z motorových vozidiel daňovníka, ktorého predpokladaná daň u jedného správcu dane presiahla 8 300 €, a to vo výške 1/9 predpokladanej dane.
 • Podanie daňového priznania k dani z motorových vozidiel za rok 2021 a splatnosť dane.
 • Podanie oznámenia o zániku daňovej povinnosti k dani z motorových vozidiel, ak v roku 2021 neboli splnené rozhodujúce skutočnosti podľa § 2 ods. 1 zákona č. 361/2014 Z. z. v z. n. p. a v tomto zdaňovacom období o vozidle nebolo účtované, vozidlo nebolo evidované v daňovej evidencii alebo neboli uplatňované výdavky spojené s používaním vozidla.
 • Podanie priznania k dani z nehnuteľností, k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje na rok 2022 podľa stavu k 1. januáru 2022.
 • Predloženie prehľadu o zrazených a odvedených preddavkoch na daň z príjmov zo závislej činnosti, ktoré zamestnancom vyplatil zamestnávateľ, o zamestnaneckej prémii a o daňovom bonuse za mesiac december 2021.
 • Prevod finančných prostriedkov na analytický účet sociálneho fondu alebo na osobitný bankový účet sociálneho fondu, ak nie je dohodnutý deň výplaty mzdy alebo platu.
 • Zúčtovanie prostriedkov sociálneho fondu za kalendárny rok 2021.
 • Splatnosť poistného na sociálne poistenie a preddavku na verejné zdravotné poistenie odvádzaných za zamestnanca a zamestnávateľa z príjmov za mesiac december 2021, ak nie je u zamestnávateľa určený deň výplaty.
 • Podanie oznámenia o začatí uplatňovania osobitnej úpravy dane z pridanej hodnoty na základe prijatia platby za dodanie tovaru alebo služby, ktorú daňovník uplatňuje od 1. januára 2022.
 • Povinnosť platiteľa dane oznámiť správcovi dane, že v roku 2021 uzavrel s daňovníkom písomnú dohodu o nezdaňovaní príjmov z vytvorenia diela a z podania umeleckého výkonu alebo z použitia diela a použitia umeleckého výkonu.
05
február
 • Podanie oznámenia o skončení uplatňovania osobitnej úpravy dane z pridanej hodnoty na základe prijatia platby za dodanie tovaru alebo služby, ktorej uplatňovanie daňovník skončil povinne zo zákonných dôvodov v mesiaci január 2022.
08
február
 • Splatnosť poistného na sociálne poistenie za zamestnancov s nepravidelným príjmom, za zamestnancov s príjmom plynúcim z neplatne skončeného pracovného vzťahu zamestnanca k zamestnávateľovi a v prípade vyplatenia príjmu zo závislej činnosti po zániku povinného sociálneho poistenia zamestnanca, ak boli tieto príjmy vyplatené v januári 2022.

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.