Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Daňový kalendár

25
február
 • Podanie daňového priznania k DPH za mesiac január 2020 pre osoby, ktoré nie sú platiteľmi dane, ale vznikla im povinnosť platiť daň podľa § 69 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v z. n. p. a splatnosť tejto dane.
 • Podanie daňového priznania k DPH a kontrolného výkazu za január 2020 pre platiteľov podľa § 69 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v z. n. p. s mesačným zdaňovacím obdobím a splatnosť tejto dane.
 • Podanie súhrnného výkazu za mesiac január 2020 platiteľmi DPH, ak v tomto mesiaci realizovali zdaniteľný obchod podľa § 80 ods. 1 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v z. n. p. a majú povinnosť podať súhrnný výkaz mesačne.
02
marec
 • Splatnosť poistného na sociálne poistenie a preddavku na verejné zdravotné poistenie odvádzaných za zamestnanca a zamestnávateľa z príjmov za mesiac január 2020, ak nie je u zamestnávateľa určený deň výplaty.
 • Splatnosť mesačného preddavku na daň z príjmov PO u daňovníkov, ktorých daň za predchádzajúce zdaňovacie obdobie presiahla 16 600 €, a to vo výške 1/12 dane za predchádzajúce zdaňovacie obdobie.
 • Splatnosť mesačného preddavku na daň z motorových vozidiel u daňovníka, ktorého predpokladaná daň u jedného správcu dane presiahne 8 300 €, a to vo výške 1/12 predpokladanej dane.
 • Predloženie prehľadu o zrazených a odvedených preddavkoch na daň z príjmov zo závislej činnosti, ktoré zamestnancom vyplatil zamestnávateľ, o zamestnaneckej prémii a o daňovom bonuse za mesiac január 2020.
 • Prevod finančných prostriedkov na analytický účet sociálneho fondu alebo na osobitný bankový účet sociálneho fondu, ak nie je dohodnutý deň výplaty mzdy alebo platu.
05
marec
 • Podanie oznámenia o začatí uplatňovania osobitnej úpravy dane z pridanej hodnoty na základe prijatia platby za dodanie tovaru alebo služby, ktorú daňovník uplatňuje od 1. februára 2020.
09
marec
 • Splatnosť poistného na sociálne poistenie za zamestnancov s nepravidelným príjmom, za zamestnancov s príjmom plynúcim z neplatne skončeného pracovného vzťahu zamestnanca k zamestnávateľovi a v prípade vyplatenia príjmu zo závislej činnosti po zániku povinného sociálneho poistenia zamestnanca, ak boli tieto príjmy vyplatené v mesiaci február 2020.
10
marec
 • Vystavenie a doručenie potvrdenia zamestnancovi o zdaniteľných príjmoch fyzickej osoby zo závislej činnosti z údajov uvedených na mzdovom liste, prípadne v evidencii podľa § 39 ods. 4 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v z. n. p., ktoré sú rozhodujúce na výpočet základu dane, preddavkov na daň, dane, na priznanie zamestnaneckej prémie a na priznanie daňového bonusu za rok 2019, ak o vystavenie dokladu zamestnanec nepožiadal zamestnávateľa do 5. februára 2020.
16
marec
 • Odvedenie zrazenej dane z príjmov vyberanej zrážkou podľa § 43 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v z. n. p. z príjmov vyplatených, poukázaných alebo pripísaných v prospech daňovníka vo februári 2020 a oznámenie tejto skutočnosti správcovi dane.
 • Odvedenie sumy na zabezpečenie dane z príjmov platiteľom príjmu podľa § 44 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v z. n. p. v prípade úhrady vykonanej vo februári 2020 a oznámenie tejto skutočnosti miestne príslušnému správcovi dane.
20
marec
 • Podanie žiadosti o registráciu pre DPH u zdaniteľnej osoby, ktorá má sídlo, miesto podnikania alebo prevádzkareň v tuzemsku (prípadne má bydlisko alebo sa obvykle zdržiava v tuzemsku) a ktorej obrat k 29. 2. 2020 za najviac 12 predchádzajúcich po sebe nasledujúcich mesiacov dosiahol sumu 49 790 eur.
25
marec
 • Podanie daňového priznania k DPH za mesiac február 2020 pre osoby, ktoré nie sú platiteľmi dane, ale vznikla im povinnosť platiť daň podľa § 69 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v z. n. p. a splatnosť tejto dane.
 • Podanie daňového priznania k DPH a kontrolného výkazu za mesiac február 2020 pre platiteľov podľa § 69 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v z. n. p. s mesačným zdaňovacím obdobím a splatnosť tejto dane.
 • Podanie súhrnného výkazu za mesiac február 2020 platiteľmi DPH, ak v tomto mesiaci realizovali zdaniteľný obchod podľa § 80 ods. 1 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v z. n. p. a majú povinnosť podať súhrnný výkaz mesačne.
31
marec
 • Splatnosť mesačného preddavku na daň z príjmov PO u daňovníka, ktorého daň za predchádzajúce zdaňovacie obdobie presiahla 16 600 €, a to vo výške 1/12 dane za predchádzajúce zdaňovacie obdobie.
 • Splatnosť štvrťročného preddavku na daň z príjmov PO u daňovníka, ktorého daň za predchádzajúce zdaňovacie obdobie presiahla 5 000 € a nepresiahla 16 600 €, a to vo výške 1/4 dane za predchádzajúce zdaňovacie obdobie.
 • Splatnosť mesačného preddavku na daň z motorových vozidiel u daňovníka, ktorého predpokladaná daň u jedného správcu dane presiahla 8 300 €, a to vo výške 1/12 predpokladanej dane.

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.