Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Vzory

Vnútorný systém preverovania oznámení o protispoločenskej činnosti - vzor

Kategória: Vzory Autor/i: JUDr. Tatiana Mičudová, PhD.

Od 1. septembra 2023 je účinná novela zákona č. 54/2019 Z. z. o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorá (okrem iného) priniesla pre ustanovených zamestnávateľov povinnosť prijať vnútorný systém preverovania oznámení. Ak ho už majú, je potrebné ho zosúladiť s prijatou novelou. Táto povinnosť sa týka týchto zamestnávateľa, ktorý:

-             zamestnáva najmenej 50 zamestnancov,

-             poskytuje finančné služby,

-             poskytuje služby v oblasti bezpečnosti dopravy,

-             poskytuje služby v oblasti životného prostredia, a

-             je orgánom verejnej moci, ktorý zamestnáva najmenej päť zamestnancov.

V súlade s § 10 ods. 9 novelizovaného zákona č. 54/2019 Z. z. predmetný interný predpis – vnútorný systém preverovania oznámení – musí obsahovať podrobnosti o:

a)           podávaní oznámení,

b)           preverovaní oznámení a oprávneniach zodpovednej osoby pri preverovaní oznámení,

c)           zachovaní mlčanlivosti o totožnosti oznamovateľa a totožnosti dotknutej osoby,

d)           evidovaní oznámení podľa § 11 ods. 1,

e)           oboznamovaní oznamovateľa s výsledkom preverenia jeho oznámenia,

f)            spracúvaní osobných údajov uvedených v oznámení,

g)           prijímaní opatrení na odstránenie nedostatkov zistených pri preverovaní oznámení a o komunikácii s oznamovateľom vo veci týchto opatrení,

h)           prijímaní opatrení proti bráneniu v oznamovaní protispoločenskej činnosti.

Správne nastavený vnútorný systém preverovania oznámení pomáha v praxi:

-             odstrašovať páchateľov protispoločenskej činnosti,

-             odhaľovať protispoločenskú činnosť a ich páchateľov,

-             prispievať k ochote oznamovať protispoločenskú činnosť,

-             chrániť verejné zdroje,

-             posilňovať dôveru v danú organizáciu,

-             zvyšovať transparentnosť,

-             prispievať k zmene kultúry, morálneho nastavenia.

Vzor predpisu o vnútornom systéme preverovania oznámení podľa zákona č. 54/2019 Z. z. v znení zákona č. 189/2023 Z. z.

Názov interného predpisu: Predpis o vnútornom systéme preverovania oznámení v zmysle zákona č. 54/2019 Z. z. v znení zákona č. 189/2023 Z. z.

Číslo interného predpisu:                    ......./202x

Platnosť interného predpisu:               od xx.xx.202x

Účinnosť interného predpisu:             od xx.xx.202x

Obsah interného predpisu:                 

1.    Úvodné ustanovenia

2.    Základné pojmy

3.    Podávanie oznámení

4.    Preverovanie oznámení a oprávnenia zodpovednej osoby pri preverovaní oznámení

5.    Odvetné opatrenia a ochrana zamestnanca

6.    Zachovávanie mlčanlivosti o totožnosti oznamovateľa a dotknutej osoby

7.    Evidovanie oznámení

8.    Oboznamovanie oznamovateľa s výsledkom preverenia jeho oznámenia

9.    Spracúvanie osobných údajov uvedených v oznámení

10.  Prijímanie opatrení na odstránenie nedostatkov zistených pri preverovaní oznámení a o komunikácii s oznamovateľom vo veci týchto opatrení

11.  Prijímanie opatrení proti bráneniu v oznamovaní protispoločenskej činnosti.

12.  Záverečné ustanovenia

 

................................. (názov zamestnávateľa)[1]

v súlade s § 10 ods. 9 zákona č. 54/2019 Z. z. o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov

v znení zákona č. 189/2023 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 54/2019 Z. z. o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 327/2005 Z. z. o poskytovaní právnej pomoci osobám v materiálnej núdzi a o zmene a doplnení zákona č. 586/2003 Z. z. o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 8/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov

vydáva tento vnútorný predpis

Predpis o vnútornom systéme preverovania oznámení v zmysle zákona č. 54/2019 Z. z. v znení zákona č. 189/2023 Z. z.

Článok 1 – Úvodné ustanovenia

 1. Tento interný predpis upravuje podrobnosti o:

a)        podávaní oznámení,

b)       preverovaní oznámení a oprávneniach zodpovednej osoby pri preverovaní oznámení,

c)        zachovávaní mlčanlivosti o totožnosti oznamovateľa a totožnosti dotknutej osoby,

d)       evidovaní oznámení,

e)        oboznamovaní oznamovateľa s výsledkom preverenia jeho oznámenia,

f)        o spracúvaní osobných údajov uvedených v oznámení,

g)       prijímaní opatrení na odstránenie nedostatkov zistených pri preverovaní oznámení a o komunikácii s oznamovateľom vo veci týchto opatrení,

h)       prijímaní opatrení proti bráneniu v oznamovaní protispoločenskej činnosti.

 1. Úlohou tohto predpisu je zabezpečiť bezpečné a efektívne oznamovanie a preverovanie oznámení týkajúcich sa protispoločenskej činnosti, s ktorou sa oznamovatelia mohli stretnúť v súvislosti s pracovnoprávnym vzťahom alebo iným obdobným vzťahom.

Článok 2 – Základné pojmy

 1. Zamestnávateľom je .......................................... (názov, sídlo, IČO osoby, ktorá vydáva tento predpis).
 2. Oznámením sa rozumie uvedenie skutočností, o ktorých sa fyzická osoba dozvedela v súvislosti s pracovnoprávnym vzťahom alebo iným obdobným vzťahom a ktoré sa týkajú protispoločenskej činnosti.
 3. Pracovnoprávnym vzťahom je pracovný pomer, dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru, štátnozamestnanecký pomer alebo služobný pomer.
 4. Iným obdobným vzťahom je najmä:

-             výkon práv súvisiacich s účasťou, správou alebo riadením v právnickej osobe,

-             činnosť osoby vykonávajúcej funkciu člena orgánu právnickej osoby,

-             činnosť samostatne zárobkovo činnej osoby,

-             výkon práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvy, ktorej predmetom je dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác alebo poskytnutie služby,

-             odborná prax,

-             absolventská prax,

-             aktivačná činnosť,

-             dobrovoľnícka činnosť.

 1. Kvalifikovaným oznámením sa rozumie oznámenie, ktoré môže prispieť alebo prispelo k objasneniu závažnej protispoločenskej činnosti alebo k zisteniu alebo k usvedčeniu jej páchateľa.
 2. Závažnou protispoločenskou činnosťou je:

a)        trestné činy podľa § 168, § 170, § 170b, § 177, § 212, § 213, § 217, § 221, § 226, § 233a, § 237 až 240, § 243, § 243a, § 247, § 247d, § 251a, § 252 až 254, § 261 až 263, § 266 až 268, § 271, § 278a, § 283, § 299a, § 302, § 305, § 326 až 327a, § 328 až 336b, § 336d, § 348, § 352a alebo § 374 Trestného zákona,

b)       trestný čin, za ktorý Trestný zákon ustanovuje trest odňatia slobody s hornou hranicou trestnej sadzby prevyšujúcou dva roky,

c)        správny delikt, za ktorý možno uložiť pokutu s hornou hranicou určenou výpočtom, alebo

d)       správny delikt, za ktorý možno uložiť pokutu s hornou hranicou vo výške najmenej 30 000 eur.

 1. Inou protispoločenskou činnosťou je napr. kolízia záujmov, zneužívanie informácie nadobudnutej v súvislosti a pri vykonávaní zamestnania vo vlastný prospech alebo v prospech blízkych osôb alebo iných fyzických osôb alebo právnických osôb, používanie symbolov spojených s výkonom práce na osobný prospech, požadovanie alebo prijímanie darov alebo iných výhod, navádzanie iných na poskytovanie darov alebo iných výhod v súvislosti so zamestnaním (to neplatí, ak ide o dary alebo iné výhody poskytované obvykle pri výkone práce alebo na základe osobitných predpisov alebo zamestnávateľom), a pod.[2]

Ale aj rôzne situácie, kedy má zamestnanec obavy, že určitá prax alebo konanie v spoločnosti má nepriaznivý vplyv na klientov, dodávateľov, zamestnancov alebo verejný záujem.

 1. Oznamovateľom je fyzická osoba, ktorá v dobrej viere urobí oznámenie orgánu príslušnému na prijatie oznámenia alebo zamestnávateľovi; za oznamovateľa sa považuje aj fyzická osoba, ktorá v dobrej viere

             i.                urobí oznámenie a jej pracovnoprávny vzťah alebo iný obdobný vzťah sa skončil, ak sa dozvedela informácie o protispoločenskej činnosti počas trvania tohto pracovnoprávneho vzťahu alebo iného obdobného vzťahu,

           ii.                urobí oznámenie a jej pracovnoprávny vzťah alebo iný obdobný vzťah ešte nevznikol, ak sa dozvedela informácie o protispoločenskej činnosti počas výberového konania alebo v rámci predzmluvných vzťahov,

         iii.                urobila oznámenie anonymne a jej totožnosť bola odhalená,

          iv.                zverejnila informácie o protispoločenskej činnosti, ktoré sa dozvedela počas výberového konania alebo v rámci predzmluvných vzťahov a jej pracovnoprávny vzťah alebo iný obdobný vzťah ešte nevznikol alebo počas trvania pracovnoprávneho vzťahu alebo iného obdobného vzťahu alebo po skončení pracovnoprávneho alebo iného obdobného vzťahu z dôvodu, že

-             urobila oznámenie prostredníctvom vnútorného systému preverovania oznámení a nebola oboznámená s výsledkom preverenia podľa § 10 ods. 8, alebo neboli prijaté vhodné opatrenia podľa § 10 ods. 8 a následne urobila takéto oznámenie orgánu príslušnému na prijatie oznámenia a nebola v primeranej lehote oboznámená so stavom preverovania alebo s výsledkom preverenia,

-             urobila oznámenie orgánu príslušnému na prijatie oznámenia a nebola v primeranej lehote oboznámená so stavom preverovania alebo s výsledkom preverenia,

-             je dôvodná obava, že protispoločenská činnosť môže predstavovať bezprostredné alebo zjavné ohrozenie verejného záujmu, alebo

-             je dôvodná obava, že v prípade urobenia oznámenia orgánu príslušnému na prijatie oznámenia by jej hrozil postih alebo vzhľadom na konkrétne okolnosti prípadu hrozí, že orgány na prijatie oznámenia nezabezpečia nestranné a nezávislé preverenie skutočností uvedených v oznámení.

 1. Dotknutou osobou je fyzická osoba alebo právnická osoba, proti ktorej oznámenie smeruje.
 2. Zodpovednou osobou - osoba, ktorá plní úlohy vyplývajúce zamestnávateľovi zo zákona č. 54/2019 Z. z. v znení zákona č. 189/2023 Z. z. podľa § 10 ods. 5 až 8 a podľa § 11 ods. 1. Zodpovednou osobou u zamestnávateľa je: ...................................................... (titul, meno, priezvisko, prípadne názov organizačnej zložky)[3]. V prípade neprítomnosti alebo konfliktu záujmov – práva a povinnosti zodpovednej osoby prechádzajú na ...................................................... (titul, meno, priezvisko, prípadne názov organizačnej zložky). Zamestnávateľ zabezpečí zodpovednej osobe nezávislé plnenie jej úloh. Zodpovedná osoba nemôže byť za výkon svojich úloh postihovaná.
 3. Odvetné opatrenie je konanie alebo opomenutie konania v súvislosti s pracovnoprávnym alebo iným obdobným vzťahom oznamovateľa vyvolané oznámením alebo zverejnením informácií o protispoločenskej činnosti a ktoré oznamovateľovi alebo osobe podľa § 1 ods. 4 písm. a) až e) zákona č. 54/2019 Z. z. v znení zákona č. 189/2023 Z. z. spôsobilo alebo môže spôsobiť neopodstatnenú u
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.