Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Vzory

Smernica o nahliadaní do osobného spisu zamestnanca

Kategória: Smernice Autor/i: JUDr. Tatiana Mičudová, PhD.

Osobný spis zamestnanca predstavuje súčasť základnej personálnej dokumentácie. Spravidla obsahuje všetky informácie súvisiace s pracovnoprávnym vzťahom tohto zamestnanca.

Obsah osobného spisu spravidla tvorí pracovná zmluva, ale aj mnohé ďalšie dokumenty (napr. dokument o skončení pracovného pomeru a pod.).

V súlade s § 75 ods. 1 zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov má zamestnanec právo nahliadnuť do osobného spisu a robiť si z neho výpisy, odpisy a fotokópie.

Zákonník práce vo svojich ustanoveniach bližšie neupravuje proces, akým sa realizuje právo na nahliadanie do osobného spisu zamestnanca. Proces je teda na zamestnávateľovi, ktorý ho môže upraviť napr. v pracovnom poriadku alebo v nejakom inom internom predpise (napr. v smernici).

SMERNICA O NAHLIADANÍ do osobného spisu zamestnanca

Článok 1

Predmet úpravy

  1. Podľa § 75 ods. 1 poslednej vety zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov „Zamestnanec má právo nahliadnuť do osobného spisu a robiť si z neho výpisy, odpisy a fotokópie.
  2. Táto smernica upravuje:

a)           proces nahliadania zamestnanca do jeho osobného spisu u prevádzkovateľa,

b)           proces vyhotovovania výpisov, odpisov a fotokópií zamestnancom z jeho osobného spisu u prevádzkovateľa.

Článok 2

Pojmy

  1. Prevádzkovateľ – Zamestnávateľ: ................................................................. (obchodné meno/názov, sídlo, IČO)..
  2. Zákonník práce – zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov.
  3. Nariadenie GDPR – Nariadenie Európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES.
  4. Poverená osoba – osoba, ktorá má z titulu svojej pracovnej náplne, funkcie, postavenia právo na prístup k osobným údajom.
  5. Osobné údaje –ako ich definuje čl. 4 ods. 1 nariadenia GDPR, čiže „akékoľvek informácie týkajúce sa identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osoby (ďalej len „dotknutá osoba“); identifikovateľná fyzická osoba je osoba, ktorú možno identifikovať priamo alebo nepriamo, najmä odkazom na identifikátor, ako je meno, identifikačné číslo, lokalizačné údaje, online identifikátor, alebo odkazom na jeden či viaceré prvky, ktoré sú špecifické pre fy
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.