Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Vzory

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Vzory

Evidencia žiadostí o sprístupnenie informácií

Kategória: Vzory Autor/i: JUDr. Renáta Považanová

S cieľom možnosti kontroly vybavovania žiadostí, ako aj zhromažďovania údajov o najčastejšie vyžiadaných informáciách povinná osoba vedie evidenciu žiadostí podľa § 20 zákona o slobode informácií.  

Dohoda o zasielaní výplatných pások elektronickými prostriedkami

Kategória: Vzory Autor/i: JUDr. Tatiana Mičudová, PhD.

V zmysle ust. § 130 ods. 5 zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákonník práce“) má zamestnávateľ povinnosť pri vyúčtovaní mzdy zamestnancovi vydať doklad, ktorý obsahuje najmä údaje o jednotlivých zložk...

Dohoda o zasielaní niektorých dokladov elektronickými prostriedkami

Kategória: Vzory Autor/i: JUDr. Tatiana Mičudová, PhD.

Podľa ust. § 38 ods. 1 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon“):  „Zamestnanec, ktorý poberal zdaniteľné príjmy len zo závislej činnosti uvedené v § 5 a nepoberal príjmy, z ktorých sa daň vyberá zr...

Čestné prehlásenie rodiča, že sa trvale stará o dieťa

Kategória: Pracovné právo Autor/i: JUDr. Tatiana Mičudová, PhD.

Dňa 4. 2. 2021 prijala Národná rada SR novelu, ktorá bola v Zbierke zákonov SR publikovaná ako zákon č. 76/2021 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 311/2001Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré...

Potvrdenie zamestnávateľa - zamestnávateľ nemôže vykonávať prácu z domu

Kategória: Pracovné právo Autor/i: Národný inšpektorát práce

Od 3. marca 2021 sa musia zamestnanci, ktorým povaha práce nedovoľuje pracovať z domu, preukazovať potvrdením zamestnávateľa. Na preukázanie skutočnosti, že na zamestnanca sa nevzťahuje obmedzenie slobody pohybu a pobytu je potrebné, aby zamestnáv...

Správa o kontrolnej činnosti za rok 2020

Kategória: Vzory Autor/i: PhDr. Jozef Sýkora, MBA

Pre hlavných kontrolórov obcí a miest je pripravený vzor Správy o kontrolnej činnosti za kalendárny rok 2020 vzhľadom na zákonné ustanovenie § 18f ods. 1 písm. e) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. Príspevok je vhodný najmä pre n...

Uznesenie obecného zastupiteľstva k schvaľovaniu rozpočtu obce

Kategória: Vzory Autor/i: Ingrid Konečná Veverková

V časti Súvisice formuláre a dokumenty pod textom uverejňujeme vzor uznesenia OZ k schvaľovaniu rozpočtu obce. Vzor nemá záväzný charakter, je len vo forme odporúčania.

Smernica o postupe získavania a aktualizácie osobných údajov

Kategória: Pracovné právo Autor/i: Tatiana Mičudová

V časti Súvisice formuláre a dokumenty pod textom uverejňujeme vzorsmernice o postupe zíksavania a aktualizácie osobných údajov. Vzor nemá záväzný charakter, je len vo forme odporúčania.

Smernica o zasielaní listových zásielok

Kategória: Vzory Autor/i: Tatiana Mičudová

V časti Súvisice formuláre a dokumenty pod textom uverejňujeme vzor smernice o zasielaní listových zásielok. Vzor nemá záväzný charakter, je len vo forme odporúčania.

Kľúčové slová

Uznesenie obecného zastupiteľstva k schvaľovaniu zmeny rozpočtu obce

Kategória: Vzory Autor/i: Ingrid Konečná Veverková

V časti Súvisice formuláre a dokumenty pod textom uverejňujeme vzor uznesenia OZ k schvaľovaniu zmeny rozpočtu obce. Vzor nemá záväzný charakter, je len vo forme odporúčania.

Uznesenie obecného zastupiteľstva k záverečnému účtu obce

Kategória: Vzory Autor/i: Ingrid Konečná Veverková

V časti Súvisice formuláre a dokumenty pod textom uverejňujeme vzor uznesenia OZ k záverečnému účtu obce. Vzor nemá záväzný charakter, je len vo forme odporúčania.

Dohoda o skončení pracovného pomeru

Kategória: Vzory Autor/i: Ingrid Konečná Veverková

V časti Súvisice formuláre a dokumenty pod textom uverejňujeme vzor dohody o skončení pracovného pomeru. Vzor nemá záväzný charakter, je len vo forme odporúčania.

Skončenie pracovného pomeru v skúšobnej dobe

Kategória: Vzory Autor/i: Ingrid Konečná Veverková

V časti Súvisice formuláre a dokumenty pod textom uverejňujeme vzor skončenia pracovného pomeru v skúšobnej dobe. Vzor nemá záväzný charakter, je len vo forme odporúčania.

Dohoda o hmotnej zodpovednosti

Kategória: Vzory Autor/i: Ingrid Konečná Veverková

V časti Súvisice formuláre a dokumenty pod textom uverejňujeme vzor dohody o hmotnej zodpovednosti. Vzor nemá záväzný charakter, je len vo forme odporúčania.

Dohoda o vykonaní práce

Kategória: Vzory Autor/i: Ingrid Konečná Veverková

V časti Súvisice formuláre a dokumenty pod textom uverejňujeme vzor dohody o vykonaní práce. Vzor nemá záväzný charakter, je len vo forme odporúčania.

Dohoda o pracovnej činnosti

Kategória: Vzory Autor/i: Ingrid Konečná Veverková

V časti Súvisice formuláre a dokumenty pod textom uverejňujeme vzor dohody o pracovnej činnosti. Vzor nemá záväzný charakter, je len vo forme odporúčania.

Dohoda o brigádnickej práci študenta

Kategória: Vzory Autor/i: Ingrid Konečná Veverková

V časti Súvisice formuláre a dokumenty pod textom uverejňujeme vzor dohody o brigádnickej práci študenta. Vzor nemá záväzný charakter, je len vo forme odporúčania.

Dohoda o použití motorového vozidla pri pracovnej ceste

Kategória: Vzory Autor/i: Ingrid Konečná Veverková

V časti Súvisice formuláre a dokumenty pod textom uverejňujeme vzor dohody o použití motorového vozidla pri pracovnej ceste. Vzor nemá záväzný charakter, je len vo forme odporúčania.

Cestovný príkaz - tuzemský

Kategória: Vzory Autor/i: Ingrid Konečná Veverková

V časti Súvisice formuláre a dokumenty pod textom uverejňujeme vzor tuzemského cestovného príkazu. Vzor nemá záväzný charakter, je len vo forme odporúčania.

Vyúčtovanie pracovnej cesty

Kategória: Vzory Autor/i: Ingrid Konečná Veverková

V časti Súvisice formuláre a dokumenty pod textom uverejňujeme vzor vyúčtovania pracovnej cesty. Vzor nemá záväzný charakter, je len vo forme odporúčania.

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.