Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Vzory

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Vzory

Pracovná zmluva hlavného kontrolóra obce

Kategória: Pracovné právo Autor/i: JUDr. Tatiana Mičudová, PhD.

Hlavného kontrolóra obce volí a odvoláva obecné zastupiteľstvo. Po zvolení mu vzniká nárok na uzatvorenie pracovnej zmluvy s obcou, pričom pracovnú zmluvu v mene obce podpisuje starosta. Kvalifikačným predpokladom na funkciu hlavného kontrolóra ob...

Výzva na doplnenie neúplnej žiadosti o sprístupnenie informácií

Kategória: Vzory Autor/i: JUDr. Renáta Považanová

Ak žiadosť o sprístupnenie informácií neobsahuje všetky náležitosti predpísané zákonom, povinná osoba musí žiadateľa bezodkladne vyzvať na doplnenie chýbajúcich údajov alebo upresnenie požadovaných informácií. Okrem toho musí žiadateľa poučiť o to...

Úradný záznam o odložení žiadosti o sprístupnenie informácií

Kategória: Vzory Autor/i: JUDr. Renáta Považanová

Ak by žiadateľ aj napriek výzve povinnej osoby žiadosť nedoplnil a informáciu nie je možné pre tento nedostatok sprístupniť, povinná osoba žiadosť odloží.

Smernica o vybavovaní žiadostí o sprístupnenie informácií

Kategória: Vzory Autor/i: JUDr. Renáta Považanová

Povinná osoba môže za účelom uľahčenia aplikácie zákona o slobode informácií v praxi vo svojich interných podmienkach prijať smernicu o vybavovaní žiadostí o sprístupnenie informácií, ktorej obsahom sú konkrétne podmienky a postupy pri výkone usta...

Sprístupnenie informácií – rozhodnutie zápisom v spise

Kategória: Vzory Autor/i: JUDr. Renáta Považanová

Ak povinná osoba poskytne žiadateľovi požadované informácie v rozsahu a spôsobom, ktorý si žiadateľ zvolil, pričom tieto informácie mu poskytne v zákonom ustanovenej lehote, urobí rozhodnutie zápisom v spise. Za vyhovenie žiadosti spôsobom podľa ...

Postúpenie žiadosti o sprístupnenie informácie

Kategória: Vzory Autor/i: JUDr. Renáta Považanová

Ak povinná osoba, ku ktorej žiadosť smeruje, nemá požadované informácie k dispozícii a ak má vedomosť o tom, kde možno požadovanú informáciu získať, postúpi žiadosť do piatich dní odo dňa doručenia žiadosti povinnej osobe, ktorá má požadované info...

Oznámenie o postúpení žiadosti o sprístupnenie informácií

Kategória: Vzory Autor/i: JUDr. Renáta Považanová

V praxi môže nastať situácia, že žiadateľ požaduje od povinnej osoby informácie, ktorými povinná osoba nedisponuje. Povinná osoba má aj v tomto prípade dbať na čo možno najuspokojivejšie vybavenie žiadosti a pomôcť žiadateľovi pri získavaní inform...

Odkaz na zverejnenú informáciu

Kategória: Vzory Autor/i: JUDr. Renáta Považanová

V praxi sa často stáva, že žiadatelia požadujú sprístupniť informácie, ktoré má povinná osoba v čase podania žiadosti už zverejnené na svojom webovom sídle, alebo požadujú informácie, ktoré boli zverejnené zo strany iného subjektu. Môže ísť o povi...

Evidencia žiadostí o sprístupnenie informácií

Kategória: Vzory Autor/i: JUDr. Renáta Považanová

S cieľom možnosti kontroly vybavovania žiadostí, ako aj zhromažďovania údajov o najčastejšie vyžiadaných informáciách povinná osoba vedie evidenciu žiadostí podľa § 20 zákona o slobode informácií.  

Dohoda o zasielaní výplatných pások elektronickými prostriedkami

Kategória: Vzory Autor/i: JUDr. Tatiana Mičudová, PhD.

V zmysle ust. § 130 ods. 5 zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákonník práce“) má zamestnávateľ povinnosť pri vyúčtovaní mzdy zamestnancovi vydať doklad, ktorý obsahuje najmä údaje o jednotlivých zložk...

Dohoda o zasielaní niektorých dokladov elektronickými prostriedkami

Kategória: Vzory Autor/i: JUDr. Tatiana Mičudová, PhD.

Podľa ust. § 38 ods. 1 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon“):  „Zamestnanec, ktorý poberal zdaniteľné príjmy len zo závislej činnosti uvedené v § 5 a nepoberal príjmy, z ktorých sa daň vyberá zr...

Čestné prehlásenie rodiča, že sa trvale stará o dieťa

Kategória: Pracovné právo Autor/i: JUDr. Tatiana Mičudová, PhD.

Dňa 4. 2. 2021 prijala Národná rada SR novelu, ktorá bola v Zbierke zákonov SR publikovaná ako zákon č. 76/2021 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 311/2001Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré...

Potvrdenie zamestnávateľa - zamestnávateľ nemôže vykonávať prácu z domu

Kategória: Pracovné právo Autor/i: Národný inšpektorát práce

Od 3. marca 2021 sa musia zamestnanci, ktorým povaha práce nedovoľuje pracovať z domu, preukazovať potvrdením zamestnávateľa. Na preukázanie skutočnosti, že na zamestnanca sa nevzťahuje obmedzenie slobody pohybu a pobytu je potrebné, aby zamestnáv...

Správa o kontrolnej činnosti za rok 2020

Kategória: Vzory Autor/i: PhDr. Jozef Sýkora, MBA

Pre hlavných kontrolórov obcí a miest je pripravený vzor Správy o kontrolnej činnosti za kalendárny rok 2020 vzhľadom na zákonné ustanovenie § 18f ods. 1 písm. e) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. Príspevok je vhodný najmä pre n...

Uznesenie obecného zastupiteľstva k schvaľovaniu rozpočtu obce

Kategória: Vzory Autor/i: Ingrid Konečná Veverková

V časti Súvisice formuláre a dokumenty pod textom uverejňujeme vzor uznesenia OZ k schvaľovaniu rozpočtu obce. Vzor nemá záväzný charakter, je len vo forme odporúčania.

Smernica o postupe získavania a aktualizácie osobných údajov

Kategória: Pracovné právo Autor/i: Tatiana Mičudová

V časti Súvisice formuláre a dokumenty pod textom uverejňujeme vzorsmernice o postupe zíksavania a aktualizácie osobných údajov. Vzor nemá záväzný charakter, je len vo forme odporúčania.

Smernica o zasielaní listových zásielok

Kategória: Vzory Autor/i: Tatiana Mičudová

V časti Súvisice formuláre a dokumenty pod textom uverejňujeme vzor smernice o zasielaní listových zásielok. Vzor nemá záväzný charakter, je len vo forme odporúčania.

Kľúčové slová

Uznesenie obecného zastupiteľstva k schvaľovaniu zmeny rozpočtu obce

Kategória: Vzory Autor/i: Ingrid Konečná Veverková

V časti Súvisice formuláre a dokumenty pod textom uverejňujeme vzor uznesenia OZ k schvaľovaniu zmeny rozpočtu obce. Vzor nemá záväzný charakter, je len vo forme odporúčania.

Uznesenie obecného zastupiteľstva k záverečnému účtu obce

Kategória: Vzory Autor/i: Ingrid Konečná Veverková

V časti Súvisice formuláre a dokumenty pod textom uverejňujeme vzor uznesenia OZ k záverečnému účtu obce. Vzor nemá záväzný charakter, je len vo forme odporúčania.

Dohoda o skončení pracovného pomeru

Kategória: Vzory Autor/i: Ingrid Konečná Veverková

V časti Súvisice formuláre a dokumenty pod textom uverejňujeme vzor dohody o skončení pracovného pomeru. Vzor nemá záväzný charakter, je len vo forme odporúčania.

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.