Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Vzory

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Vzory

Pracovný poriadok

Kategória: Vzory Autor/i: JUDr. Tatiana Mičudová, PhD.

Pracovný poriadok je základným interným dokumentom zamestnávateľa, ktorý môže vydať podľa § 84 ods. 1 zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v z. n. p. V prípade zamestnávateľov pôsobiacich pri výkone práce vo verejnom záujme môžu títo zamestnáva...

Rozhodnutie zamestnávateľa o zavedení pružného pracovného času

Kategória: Vzory Autor/i: JUDr. Tatiana Mičudová, PhD.

Zamestnávatelia poskytujú svojim zamestnancom rôzne výhody, benefity. Medzi najčastejšie patrí napr. prispievanie na stravovanie vo väčšej miere než upravuje legislatíva, prispievanie na kultúru, či zavedenie pružného pracovného času.

Smernica o kontrole OTP režimu na pracovisku

Kategória: Pracovné právo Autor/i: JUDr. Tatiana Mičudová, PhD.

V súvislosti so zavedením kontroly OTP u zamestnancov za účelom vstupu na pracovisko a takýmto spracúvaním osobných údajov je zamestnávateľ povinný zabezpečiť: plnenie informačnej povinnosti smerom k dotknutým osobám podľa čl. 13 nariadenia GDRP,...

Informačné memorandum o spracovaní osobných údajov

Kategória: Pracovné právo Autor/i: JUDr. Tatiana Mičudová, PhD.

V súvislosti so zavedením kontroly OTP u zamestnancov za účelom vstupu na pracovisko a takýmto spracúvaním osobných údajov je zamestnávateľ povinný zabezpečiť: plnenie informačnej povinnosti smerom k dotknutým osobám podľa čl. 13 nariadenia GDRP,...

Záznam o poučení poverených osôb

Kategória: Pracovné právo Autor/i: JUDr. Tatiana Mičudová, PhD.

V súvislosti so zavedením kontroly OTP u zamestnancov za účelom vstupu na pracovisko a takýmto spracúvaním osobných údajov je zamestnávateľ povinný zabezpečiť: plnenie informačnej povinnosti smerom k dotknutým osobám podľa čl. 13 nariadenia GDRP,...

Záznam o spracovateľských činnostiach zamestnávateľa

Kategória: Pracovné právo Autor/i: JUDr. Tatiana Mičudová, PhD.

V súvislosti so zavedením kontroly OTP u zamestnancov za účelom vstupu na pracovisko a takýmto spracúvaním osobných údajov je zamestnávateľ povinný zabezpečiť: plnenie informačnej povinnosti smerom k dotknutým osobám podľa čl. 13 nariadenia GDRP,...

Pracovná zmluva pre výkon práce vo verejnom záujme

Kategória: Vzory Autor/i: JUDr. Tatiana Mičudová, PhD.

Pracovnoprávne vzťahy pri výkone práce vo verejnom záujme sa spravujú zákonom č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme. Ide o pracovnoprávne vzťahy pre zákonom vybrané kategórie zamestnávateľov. Hoci sa na pracovnoprávne vzťahy zamestna...

Odstúpenie od pracovnej zmluvy pred vznikom pracovného pomeru

Kategória: Vzory Autor/i: JUDr. Tatiana Mičudová, PhD.

Zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákonník práce“) v § 19 ustanovuje, že „Účastník, ktorý konal v omyle, ktorý druhému účastníkovi musel byť známy, má právo od zmluvy odstúpiť, ak sa omyl týka takej ok...

Pracovná zmluva hlavného kontrolóra obce

Kategória: Pracovné právo Autor/i: JUDr. Tatiana Mičudová, PhD.

Hlavného kontrolóra obce volí a odvoláva obecné zastupiteľstvo. Po zvolení mu vzniká nárok na uzatvorenie pracovnej zmluvy s obcou, pričom pracovnú zmluvu v mene obce podpisuje starosta. Kvalifikačným predpokladom na funkciu hlavného kontrolóra ob...

Výzva na doplnenie neúplnej žiadosti o sprístupnenie informácií

Kategória: Vzory Autor/i: JUDr. Renáta Považanová

Ak žiadosť o sprístupnenie informácií neobsahuje všetky náležitosti predpísané zákonom, povinná osoba musí žiadateľa bezodkladne vyzvať na doplnenie chýbajúcich údajov alebo upresnenie požadovaných informácií. Okrem toho musí žiadateľa poučiť o to...

Úradný záznam o odložení žiadosti o sprístupnenie informácií

Kategória: Vzory Autor/i: JUDr. Renáta Považanová

Ak by žiadateľ aj napriek výzve povinnej osoby žiadosť nedoplnil a informáciu nie je možné pre tento nedostatok sprístupniť, povinná osoba žiadosť odloží.

Smernica o vybavovaní žiadostí o sprístupnenie informácií

Kategória: Vzory Autor/i: JUDr. Renáta Považanová

Povinná osoba môže za účelom uľahčenia aplikácie zákona o slobode informácií v praxi vo svojich interných podmienkach prijať smernicu o vybavovaní žiadostí o sprístupnenie informácií, ktorej obsahom sú konkrétne podmienky a postupy pri výkone usta...

Sprístupnenie informácií – rozhodnutie zápisom v spise

Kategória: Vzory Autor/i: JUDr. Renáta Považanová

Ak povinná osoba poskytne žiadateľovi požadované informácie v rozsahu a spôsobom, ktorý si žiadateľ zvolil, pričom tieto informácie mu poskytne v zákonom ustanovenej lehote, urobí rozhodnutie zápisom v spise. Za vyhovenie žiadosti spôsobom podľa ...

Postúpenie žiadosti o sprístupnenie informácie

Kategória: Vzory Autor/i: JUDr. Renáta Považanová

Ak povinná osoba, ku ktorej žiadosť smeruje, nemá požadované informácie k dispozícii a ak má vedomosť o tom, kde možno požadovanú informáciu získať, postúpi žiadosť do piatich dní odo dňa doručenia žiadosti povinnej osobe, ktorá má požadované info...

Oznámenie o postúpení žiadosti o sprístupnenie informácií

Kategória: Vzory Autor/i: JUDr. Renáta Považanová

V praxi môže nastať situácia, že žiadateľ požaduje od povinnej osoby informácie, ktorými povinná osoba nedisponuje. Povinná osoba má aj v tomto prípade dbať na čo možno najuspokojivejšie vybavenie žiadosti a pomôcť žiadateľovi pri získavaní inform...

Odkaz na zverejnenú informáciu

Kategória: Vzory Autor/i: JUDr. Renáta Považanová

V praxi sa často stáva, že žiadatelia požadujú sprístupniť informácie, ktoré má povinná osoba v čase podania žiadosti už zverejnené na svojom webovom sídle, alebo požadujú informácie, ktoré boli zverejnené zo strany iného subjektu. Môže ísť o povi...

Evidencia žiadostí o sprístupnenie informácií

Kategória: Vzory Autor/i: JUDr. Renáta Považanová

S cieľom možnosti kontroly vybavovania žiadostí, ako aj zhromažďovania údajov o najčastejšie vyžiadaných informáciách povinná osoba vedie evidenciu žiadostí podľa § 20 zákona o slobode informácií.  

Dohoda o zasielaní výplatných pások elektronickými prostriedkami

Kategória: Vzory Autor/i: JUDr. Tatiana Mičudová, PhD.

V zmysle ust. § 130 ods. 5 zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákonník práce“) má zamestnávateľ povinnosť pri vyúčtovaní mzdy zamestnancovi vydať doklad, ktorý obsahuje najmä údaje o jednotlivých zložk...

Dohoda o zasielaní niektorých dokladov elektronickými prostriedkami

Kategória: Vzory Autor/i: JUDr. Tatiana Mičudová, PhD.

Podľa ust. § 38 ods. 1 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon“):  „Zamestnanec, ktorý poberal zdaniteľné príjmy len zo závislej činnosti uvedené v § 5 a nepoberal príjmy, z ktorých sa daň vyberá zr...

Čestné prehlásenie rodiča, že sa trvale stará o dieťa

Kategória: Pracovné právo Autor/i: JUDr. Tatiana Mičudová, PhD.

Dňa 4. 2. 2021 prijala Národná rada SR novelu, ktorá bola v Zbierke zákonov SR publikovaná ako zákon č. 76/2021 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 311/2001Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré...

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.