Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Vzory

Smernica o zabezpečení autoprevádzky

Kategória: Smernice Autor/i: PhDr. Jozef Sýkora, MBA

Smernica č. .... o zabezpečení autoprevádzky

Článok 1

Zodpovednosť za autoprevádzku

Za organizáciu a riadenie autoprevádzky v rámci subjektu verejnej správy ...... a organizačných zložiek (ďalej vo vzorovej smernici „úrad“) zodpovedá v rámci svojej pôsobnosti štatutár ........, respektíve riaditeľ alebo vedúci zamestnanec ....... príslušnej organizačnej zložky.

Článok 2

Spôsob zabezpečenia prepravy

Preprava osôb a materiálu sa zabezpečuje služobnými motorovými vozidlami úradu (ďalej len „SMV“), vozidlami externých prepravcov a v mimoriadnych prípadoch aj súkromnými motorovými vozidlami.

Článok 3

Členenie SMV podľa oprávnenia

 1. SMV z hľadiska oprávnenia príkazu sú referentské. 
 2. Referentské SMV bez vodiča môžu používať zamestnanci úradu len na pracovné cesty za účelom plnenia služobných a pracovných úloh na území Slovenskej republiky a v zahraničí, a to na základe „Zmluvy o používaní SMV“ uvedenej v prílohe č. 1.

Článok 4

Referentské SMV

 1. Referentské SMV sa prednostne prideľuje zamestnancovi úradu na zabezpečenie pravidelných prepravných potrieb úradu.
 2. Referentské SMV môže používať pracovník úradu ako vodič na zabezpečenie nepravidelnej a neplánovanej prepravy. Použitie referentského SMV bez vodiča schvaľuje štatutár ..... alebo vedúci zamestnanec ........ (pozn.: určí sa interne). 
 3. Pracovník môže použiť referentské SMV ako vodič na základe „Zmluvy o používaní SMV“ podľa prílohy č. 1. Pred uzatvorením tejto zmluvy zamestnanec musí:

a)     byť držiteľom vodičského preukazu požadovanej skupiny,

b)     absolvovať preškolenie a preskúšanie vodičov podľa osobitného predpisu raz za dva roky.

 1. Vodič referentského SMV preberá a odovzdáva vozidlo poverenému zamestnancovi úradu formou „Protokolu o odovzdaní a prevzatí SMV“ podľa prílohy k tejto smernici a na základe schválenej „Žiadanky na prepravu“. V prípade potreby vodič preberie platobnú kartu na nákup pohonných látok a mazív (ďalej len „PHL“). Vodič je povinný viesť „Záznam o prevádzke SMV“ podľa prílohy k tejto smernici. 
 2. Zamestnanci sú povinní využívať prepravu referentským SMV efektívne a ekonomicky. Používanie referentského SMV na súkromné účely je zakázané.
 3. Vedenie referentských SMV rodinnými príslušníkmi zamestnancov je zakázané.
 4. Štatutár alebo vedúci zamestnanec ........ môže povoliť v rámci svojej pôsobnosti uzatvorenie dohody o používaní SMV na súkromné účely, a to výlučne písomnou formou. Takéto poskytnutie SMV na súkromné účely sa definuje ako nepeňažný príjem zamestnanca.

Článok 5

Vedenie evidencie o autoprevádzke

 1. „Žiadanka na prepravu“ sa predkladá najneskôr deň pred pracovnou cestou.
 2. „Žiadanka na prepravu“ je súčasne príkazom na jazdu a musí byť vyplnená takto:

-       Do rubriky Mená cestujúcich žiadateľ uvedie mená všetkých cestujúcich, ktorí sa požadovanej prepravy zúčastnia.

-       V rubrike Odkiaľ – kam žiadateľ uvedie východiskové a konečné miesto požadovanej prepravy.

-       Rubrika Účel jazdy musí jednoznačne vyjadrovať zrejmý a overiteľný účel prepravy, nestačí uviesť len „Služobne“.

-       V rubrike Príkaz na jazdu vyplňuje riaditeľ meno vodiča, druh SMV a jeho evidenčné číslo (ŠPZ), ďalej svojím podpisom potvrdzuje, že SMV spĺňa požiadavky zákona č. 106/2018 Z. z. o prevádzke vozidiel v cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p., že vodič je odborne i zdravotne spôsobilý na bezpečné vedenie SMV.

 1. Vedúcim zamestnancom/zamestnancom organizačných zložiek schvaľuje žiadosť na použitie SMV riaditeľ. Vedúcim zamestnancom organizačných zložiek schvaľuje žiadosť na použitie SMV štatutár ..... .
 2. Schválenú „Žiadanku na prepravu“ na použitie referentského SMV pracovník predkladá pri preberaní SMV. Po ukončení prepravy a odovzdaní SMV ju odovzdá spolu s vyúčtovaním cestovného príkazu zodpovednému zamestnancov (účtovník/ekonóm a podobne).
 3. Vodič referentského SMV je povinný priebežne viesť evidenciu o každej jazde v „Zázname o prevádzke vozidla“ podľa prílohy č. 4, a to v celom predpísanom rozsahu. Jednotlivé jazdy musia byť v „Zázname o prevádzke vozidla“ rozpísané tak, aby bol jasný cieľ a čas vykonania cesty, t. j. presná hodina a minúta času odchodu, času zastavenia a času príchodu do cieľa. „Záznam o prevádzke vozidla“ môže byť nahradený dokladom o pohybe SMV, ktorý úradu poskytne poisťovateľ SMV.
 4. „Záznam o prevádzke vozidla“ sa uzatvára vždy ku dňu ukončenia jazdy a odovzdania SMV a vždy k poslednému pracovnému dňu v mesiaci aj v tom prípade, ak je SMV napr. na zahraničnej pracovnej ceste na rozhraní dvoch mesiacov. Pri takejto pracovnej ceste je potrebné na nový mesiac vystaviť novú „Žia
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.