Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Vyhľadávanie

Výsledky vyhľadávania

Online časopis

Opakované hlasovanie o všeobecne záväznom nariadení a jeho číslovanie

Rubrika: Naša poradňa Vydanie: 6/2019

 Na rokovanie obecného zastupiteľstva bol opätovne predložený návrh všeobecne záväzného nariadenia, ktorý na minulom zasadnutí nebol prijatý, a to s rovnakým číslom a s rovnakým obsahom. Je možné rokovať o tom istom návrhu, keď už bolo o ňom predtým riadne hlasované?

Online časopis

Úprava pričlenenia obce v praktických právnych príkladoch

Rubrika: Hospodárenie Vydanie: 6/2019

Podstatnou zmenou zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. (ďalej len "zákon o obecnom zriadení") bola novela č. 70/2018 Z.z., ktorá okrem iného zaviedla do tohto zákona § 2aa, ktorý ustanovuje podrobnosti procesu pričlenenia nefunkčnej obce k susediacej obci. Uvedený proces predstavuje

Online časopis

Zvolanie zasadnutia mimo schváleného harmonogramu

Rubrika: Naša poradňa Vydanie: 6/2019

  ZVOLANIE ZASADNUTIA MIMO SCHVÁLENÉHO HARMONOGRAMU Mgr. Ladislav Briestenský Naše obecné zastupiteľstvo uznesením schválilo plán zasadnutí na kalendárny rok. Vyskytla sa však potreba zvolať zasadnutie v inom termíne. Je nevyhnutné...

Online časopis

Účasť poslanca na zasadnutiach komisií, ktorých nie je členom

Rubrika: Naša poradňa Vydanie: 6/2019

Jeden z našich poslancov je členom dvoch komisií. Chce sa však zúčastňovať aj na zasadnutiach iných komisií. Má na to právo? Predsedovia iných komisií majú výhrady, že ich témam nerozumie, a preto budú zbytočne strácať čas.

Online časopis

Najčastejšie chyby, nedostatky a porušenia miest a obcí podľa prokuratúry

Rubrika: Poznatky z praxe Vydanie: 6/2019

Okrem kompetencií Generálneho prokurátora Slovenskej republiky vo vzťahu k Ústavnému súdu SR, Najvyššiemu súdu SR či voči vláde, patrí medzi jeho menej známe úlohy a povinnosti podávať NR SR správy o činnosti prokuratúry a poznatkoch prokuratúry o stave zákonnosti v SR. Tieto správy podáva generálny

Online časopis

Nájom z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Vydanie: 6/2019

Je možné použiť dôvod hodný osobitného zreteľa aj pri prenájme nebytových priestorov, ak je to vo verejnom záujme? Konkrétne ide o prevádzkovanie ošetrovateľskej služby pre našich občanov.

Online časopis

Financovanie športu obcami z hľadiska štátnej pomoci

Rubrika: Hospodárenie Vydanie: 5/2019

Slovenské obce veľmi často poskytujú pomoc športovým klubom. Pritom si obce vôbec neuvedomujú, že pri poskytnutí pomoci športovým klubom môže ísť o neoprávnenú štátnu pomoc zo strany obce. Článok sa preto venuje základným náležitostiam, ktoré podmieňujú rozhodovanie v rámci pravidiel štátnej pomoci

Online časopis

Tvorba a použitie peňažných fondov v podmienkach územnej samosprávy

Rubrika: Hospodárenie Vydanie: 5/2019

V príspevku sa venujeme oprávneniu obce vytvárať si peňažné fondy na plnenie svojich úloh. Táto možnosť obce vyplýva zo zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p. (ďalej len "zákon č. 583/2004 Z.z.") a z § 7 ods. 6 zákona č

Online časopis

Verejnosť zasadnutia s voľbou hlavného kontrolóra

Rubrika: Naša poradňa Vydanie: 5/2019

Môžeme vyhlásiť zasadnutie obecného zastupiteľstva, keď bude na programe voľba hlavného kontrolóra, za neverejné s poukazom na ochranu osobných údajov?

Online časopis

Poslanec zvolený za hlavného kontrolóra

Rubrika: Naša poradňa Vydanie: 5/2019

Obecné zastupiteľstvo zvolilo za hlavného kontrolóra jedného z poslancov. Kedy mu končí mandát poslanca a ako by bolo najlepšie postupovať?

Online časopis

Zmena prílohy všeobecne záväzného nariadenia

Rubrika: Naša poradňa Vydanie: 5/2019

V prílohe všeobecne záväzného nariadenia o hospodárení s majetkom mesta máme odkaz na ceny v prílohe, ktoré sa prehodnocujú na základe miery inflácie udávanej Štatistickým úradom SR. Môžeme takúto prílohu meniť aj bez postupu podľa § 6 zákona o obecnom zriadení?

Online časopis

Nezlučiteľnosť funkcie poslanca s funkciou zamestnanca obcou zriadenej školy

Rubrika: Naša poradňa Vydanie: 5/2019

Poslankyňa obecného zastupiteľstva sa uchádza o miesto účtovníčky v obcou zriadenej základnej škole, ktorá má právnu subjektivitu. Nepríde kvôli tomu o poslanecký mandát?

Online časopis

Fond prevádzky, opráv a údržby - tvorba a použitie v roku 2019

Rubrika: Hospodárenie Vydanie: 5/2019

V príspevku sa venujeme problematike tvorby fondu prevádzky, opráv a údržby v obecných nájomných bytoch obstaraných zo štátneho fondu rozvoja bývania. Štátny fond rozvoja bývania patrí k významným zdrojom financovania bytovej politiky a je určený najmä na rozvoj a podporu sociálneho bývania. Obce te

Online časopis

Postup obce v odvolacom konaní

Rubrika: Z právnej praxe Vydanie: 5/2019

  Podanie odvolania v daňovom konaní je podstatná právna skutočnosť, ktorá spôsobuje začatie odvolacieho konania, prostredníctvom ktorého sa môže odvolávajúci sa daňový subjekt domáhať preskúmania prvostupňového rozhodnutia správcu dane vydaného v daňovom konaní. Tým sa zároveň odkladá právoplatnos

Online časopis

Komentár k priestupkom podľa § 105 stavebného zákona (4. časť)

Rubrika: Správne právo Vydanie: 5/2019

V májovom čísle časopisu uverejňujeme poslednú časť komentára k priestupkom podľa § 105 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v z. n. p. (ďalej len "stavebný zákon"), v ktorom si prečítate podrobne spracovaný komentár k ods. 5, 6 a 7.

Online časopis

Procedurálny návrh verzus právo na udelenie slova

Rubrika: Hospodárenie Vydanie: 5/2019

Poslanec nechcel pripustiť hlasovanie o procedurálnom návrhu na ukončenie diskusie. Rokovací poriadok pritom upravuje, že o procedurálnom návrhu sa hlasuje prednostne a bez diskusie. Poslanec sa odvolával na § 12 ods. 6 zákona o obecnom zriadení a na jeho vyššiu právnu silu oproti rokovaciemu poriad

Online časopis

Komentár k priestupkom podľa § 105 stavebného zákona (3. časť)

Rubrika: Správne právo Vydanie: 4/2019

V čísle 3/2019 časopisu Právo pre ROPO a obce v praxi sme zverejnili druhú časť seriálu. V aprílovom čísle prinášame tretiu časť seriálu, v ktorom sa dočítate o komentári k § 105 ods. 3 a ods. 4 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v z. n. p. (ďalej len "st

Online časopis

Nové povinnosti hlavných kontrolórov miest a obcí

Rubrika: Hospodárenie Vydanie: 4/2019

Príspevok má za cieľ upozorniť hlavných kontrolórov na povinnosti, ktoré im vyplývajú zo zákona č. 54/2019 Z.z. o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov (citovaný zákon zrušil s účinnosťou od 1. marca 2019 zákon č. 307/2014 Z.z. o niektorých opatreni

Online časopis

Valorizácia odmeňovania zástupcu starostu

Rubrika: Naša poradňa Vydanie: 4/2019

Po vyhlásení priemerného zárobku za rok 2018 Štatistickým úradom Slovenskej republiky sa valorizuje plat starostu od 1. januára 2019. Valorizuje sa tiež odmeňovanie zástupcu starostu?

Online časopis

Limit odmien poslancov

Rubrika: Naša poradňa Vydanie: 4/2019

Potrebovali by sme vysvetlenie, či sa pri určení ročného limitu odmien poslancov vychádza z platu starostu bez zvýšenia alebo vrátane zvýšenia schváleného obecným zastupiteľstvom.