Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Vyhľadávanie

Výsledky vyhľadávania

Online časopis

Zverejňovanie informácií o výške platov

Vydanie: 11/2011

ZVEREJŇOVANIE INFORMÁCIÍ O VÝŠKE PLATOV Podľa ust. § 15 zákona o obecnom riadení komisie obecného zastupiteľstva sú stále alebo dočasné poradné, iniciatívne a kontrolné orgány. O aké kontrolné činnosti...

Online časopis

Výpočet priemerného mesačného platu starostu po 1.6.2011

Vydanie: 11/2011

VÝPOČET PRIEMERNÉHO MESAČNÉHO PLATU STAROSTU PO 1.6.2011 Priemerný mesačný plat starostu sa od 1.6.2011 počíta ako súčet platu podľa § 3 alebo podľa § 4 ods. 2 za obdobie...

Online časopis

Povinnosti a úlohy hlavného kontrolóra obce

Vydanie: 11/2011

Povinnosti a úlohy hlavného kontrolóra obce Rozsah kontrolnej činnosti a pravidlá jej výkonu v podmienkach územnej samosprávy sú legislatívne upravené v zákone č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v...

Online časopis

Vzor rozhodnutia o správnom delikte - všeobecne záväzné nariadenie - právnická osoba a podnikateľ

Vydanie: 11/2011

Vzor rozhodnutia o správnom delikte — všeobecne záväzné nariadenie — právnická osoba a podnikateľ V tomto čísle pokračujeme uverejnením vzoru č. 4 z oblasti správnych deliktov právnických osôb a...

Online časopis

Ochrana verejného záujmu pri výkone funkcii verejných funkcionárov obecnej samosprávy

Vydanie: 11/2011

Ochrana verejného záujmu pri výkone funkcii verejných funkcionárov obecnej samosprávy Táto oblasť právnych vzťahov v obecnej samospráve sa riadi ústavným zákonom č. 357/2004 Z.z. o ochrane verejného záujmu pri...

Online časopis

Podpísanie platového dekrétu

Vydanie: 11/2011

PODPÍSANIE PLATOVÉHO DEKRÉTU Ak pracovníčka, ktorá nemá podpísaný platový dekrét, ktorý je súčasť pracovnej zmluvy z minulého roku a odmieta ho podpísať aj tento rok (v obci došlo k...

Online časopis

Systém kontroly v podmienkach územnej samosprávy - hlavný kontrolór obce

Vydanie: 10/2011

Systém kontroly v podmienkach územnej samosprávy — hlavný kontrolór obce Príspevok je prvým zo série článkov venovaných kolegom - hlavným kontrolórom. Verím, že seriál bude prínosom a pomôže im...

Online časopis

Daňové konanie pri dani z nehnuteľností

Vydanie: 10/2011

Daňové konanie pri dani z nehnuteľností Konanie vo veciach daní do konca roku 2011 upravuje zákon č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave...

Online časopis

Postup obce pri povoľovaní výrubu drevín rastúcich na súkromnom pozemku

Vydanie: 10/2011

Postup obce pri povoľovaní výrubu drevín rastúcich na súkromnom pozemku Ochranou drevín sa zaoberá ust. § 47 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v z. n....

Online časopis

Povinnosť sprístupňovať informácie

Vydanie: 10/2011

POVINNOSŤ SPRÍSTUPŇOVAŤ INFORMÁCIE Občania obce požiadali o sprístupnenie všetkých písomnosti týkajúcich sa výstavby biostanice v obci. Žiadajú, aby im boli sprístupnené všetky písomnosti v archíve obce, aby mohli do...

Online časopis

Predaj ornej pody z hľadiska zákona o dani z príjmov

Vydanie: 10/2011

PREDAJ ORNEJ PODY Z HĽADISKA ZÁKONA O DANI Z PRÍJMOV Obec plánuje v roku 2011 predať ornú pôdu vo výmere 160 000 m2 (16 ha). Orná pôda má hodnotu...

Online časopis

Dotácie na územnoplánovaciu dokumentáciu obce

Vydanie: 10/2011

Dotácie na územnoplánovaciu dokumentáciu obce Dňa 1. septembra 2011 nadobudol účinnosť zákon č. 226/2011 Z.z. o poskytovaní dotácií na spracovanie územnoplánovacej dokumentácie obcí (ďalej len „zákon č. 226/2011 Z.z."),...

Online časopis

Vzor rozhodnutia o správnom delikte - právnická osoba a podnikateľ

Vydanie: 10/2011

Vzor rozhodnutia o správnom delikte — právnická osoba a podnikateľ V tomto čísle pokračujeme uverejnením vzoru č. 3 z oblasti správnych deliktov právnických osôb a podnikateľov podľa zákona č....

Online časopis

Výber z legislatívy

Vydanie: 10/2011

Výber z legislatívy ZO ZBIERKY ZÁKONOV VYBERÁME: Opatrenie Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky č. 293/2011 Z.z.,ktorým sa ustanovujú podrobnosti o hodnotiacich kritériách a spôsobe hodnotenia žiadostí...

Online časopis

Delené pracovné miesto (job sharing)

Vydanie: 10/2011

Delené pracovné miesto (job sharing) Vláda Slovenskej republiky sa v Programovom vyhlásení vlády SR na obdobie rokov 2010 - 2014 (ďalej len „programové vyhlásenie") v časti 3.2 nazvanej „Práca,...

Online časopis

Výmena strechy - ohlásenie alebo stavebné povolenie

Vydanie: 9/2011

VÝMENA STRECHY - OHLÁSENIE ALEBO STAVEBNÉ POVOLENIE Pri výmene krovu na staršom rodinnom dome sa museli vymeniť aj nosné trámy. Bolo potrebné takéto stavebné úpravy (udržiavacie práce) vopred ohlásiť...

Online časopis

Vzor zápisnice z ústneho pojednávania o správnom delikte - právnická osoba a podnikateľ

Vydanie: 9/2011

Vzor zápisnice z ústneho pojednávania o správnom delikte - právnická osoba a podnikateľ V tomto čísle pokračujeme uverejnením vzoru č. 2 z oblasti správnych deliktov právnických osôb a podnikateľov...

Online časopis

Prevody vlastníctva nehnuteľností v obecnom zastupiteľstve

Vydanie: 9/2011

Prevody vlastníctva nehnuteľností v obecnom zastupiteľstve Cieľom tohto príspevku je vysvetliť právny stav, ktorý nastal po novele zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v z. n. p. (ďalej...

Online časopis

Novela Zákonníka práce

Vydanie: 9/2011

Novela Zákonníka práce Dňa 1. septembra 2011 nadobudol účinnosť zákon č. 257/2011 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 311/2001 Z.z. Zákonník práce v z. n. p. a...

Online časopis

Splnilo zavedenie systému programového rozpočtovania svoje očakávania? (II.)

Vydanie: 9/2011

Splnilo zavedenie systému programového rozpočtovania svoje očakávania? (II.) (dokončenie z minulého čísla) Podľa názoru respondentov nie je úplne správne, že sa sleduje zvlášť účtovníctvo a zvlášť programový rozpočet. Nakoľko...