Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Vyhľadávanie

Výsledky vyhľadávania

Online časopis

Tvorba, použitie sociálneho fondu a jeho účtovanie v štátnych ROPO

Rubrika: Účtovníctvo Vydanie: 4/2014

Sociálny fond je dôležitým nástrojom sociálnej politiky účtovnej jednotky, prostredníctvom ktorého zamestnávateľ realizuje plnenie dlhodobých záväzkov sociálneho charakteru voči zamestnancom. Povinnosť tvorby sociálneho fondu vyplýva zamestnávateľovi zo zákona č. 152/1994 Z. z. o sociálnom fonde v z

Online časopis

Ozdravný režim a nútená správa obce

Rubrika: Poznatky z praxe Vydanie: 4/2014

Ozdravný režim a nútená správa sú dva samostatné inštitúty hospodárenia obce legislatívne upravené v § 19 zákona č. 383/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v z. n. p. Ministerstvo financií SR vypracovalo Metodickú príručku o ozdravnom režime a nútenej správe obce, ktorej cieľom j

Online časopis

Nedodržanie termínu splatnosti faktúr – penalizácia

Rubrika: Naša poradňa Vydanie: 4/2014

Ako postupovať pri penalizácii v prípade nedodržaní termínu splatnosti faktúr, resp. ich úhrady po termíne splatnosti?

Online časopis

Zo Zbierky zákonov

Rubrika: Informujeme Vydanie: 4/2014

Zo Zbierky zákonov vyberáme:

Online časopis

Z Finančného spravodajcu

Rubrika: Informujeme Vydanie: 4/2014

Z Finančného spravodajcu vyberáme:

Online časopis

Niektoré aspekty kontroly dlhovej politiky vybraných miest a obcí

Rubrika: Hospodárenie Vydanie: 5/2014

Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky („NKÚ SR“) vykonal v 2. polroku 2013 kontrolu s osobitným zameraním na dlhovú politiku vybraných miest a obcí. Ide o aktuálnu a celospoločenskú tému, ktorá súvisí s vývojom verejných financií v subjektoch územnej samosprávy.

Online časopis

Preverenie plnení povinností obce pri overovaní jej účtovnej závierky audítorom

Rubrika: Hospodárenie Vydanie: 5/2014

Obec je povinná si dať po ukončení príslušného rozpočtového roka overiť svoju účtovnú závierku audítorom v súlade so zákonom č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v z. n. p. Takúto povinnosť definuje ustanovenie § 16 ods. 3 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v z. n. p. (

Online časopis

Vykonávanie predbežnej finančnej kontroly právnych úkonov obce

Rubrika: Hospodárenie Vydanie: 5/2014

Príspevok venovaný vykonávaniu predbežnej finančnej kontroly som sa rozhodol napísať po množiacich sa otázkach a nejasnostiach zo strany zamestnancov v územnej samospráve, no najmä po často sa vyskytujúcich nedostatkoch zistených Najvyšším kontrolným úradom Slovenskej republiky v subjektoch územnej

Online časopis

Finančné vzťahy – transfery v rozpočte obce

Rubrika: Účtovníctvo Vydanie: 5/2014

Finančné vzťahy rozpočtu obce sú vyjadrené transfermi, ktorými sú podľa Postupov účtovania (opatrenie MF SR č. 16786/2007-31 z 8. augusta 2007, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre rozpočtové organizácie, príspevkové organizácie, štátne fondy, obce a v

Online časopis

Postupy a metódy pre zostavenie konsolidovanej účtovnej závierky územnej samosprávy – obce/mesta (II.)

Rubrika: Účtovníctvo Zo seriálu: Postupy a metódy pre zostavenie konsolidovanej účtovnej závierky územnej samosprávy – obce/mesta Vydanie: 5/2014

(Dokončenie z minulého čísla) V predchádzajúcej časti sme sa všeobecne venovali postupom a metódam konsolidácie.

Online časopis

Poznámky ako súčasť individuálnej účtovnej závierky štátnych ROPO

Rubrika: Účtovníctvo Vydanie: 5/2014

Súčasťou individuálnej účtovnej závierky účtovnej jednotky(ÚJ) sú okrem účtovných výkazov (súvaha, výkaz ziskov a strát) aj poznámky individuálnej účtovnej závierky. Účtovné výkazy v pevne stanovenej štruktúre poskytujú čitateľovi účtovnej závierky verný obraz o finančnej situácii ÚJ, prehľad o stav

Online časopis

Hlavný kontrolór obce a výkon jeho funkcie v praxi

Rubrika: Poznatky z praxe Vydanie: 5/2014

Zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. (ďalej len „zákon o obecnom zriadení“) predpokladá, že každá obec má mať obsadenú pozíciu hlavného kontrolóra. V tomto smere sa treba bližšie zaoberať výkonom funkcie hlavného kontrolóra, ako aj skutočnosťami, ktoré počas výkonu jeho funkcie môžu n

Online časopis

Majetkové priznanie zástupcu starostu

Rubrika: Naša poradňa Vydanie: 5/2014

Aj zástupca starostu musí podať majetkové priznanie do 30 dní po nastúpení do funkcie po vzdaní sa mandátu starostu?

Online časopis

Zo Zbierky zákonov

Rubrika: Informujeme Vydanie: 5/2014

Zo Zbierky zákonov vyberáme:

Online časopis

Z Finančného spravodajcu

Rubrika: Informujeme Vydanie: 5/2014

Z Finančného spravodajcu vyberáme:

Online časopis

Vykonávanie predbežnej finančnej kontroly na iných úkonoch majetkovej povahy

Rubrika: Hospodárenie Vydanie: 6/2014

Zámerom príspevku je detailnejšie ozrejmenie inštitútu iných úkonov majetkovej povahy ako finančných operácií, ktoré treba overiť predbežnou finančnou kontrolou. V druhej časti príspevku sa venujem dôsledkom nevykonávania alebo neúplného vykonávania predbežnej finančnej kontroly na iných úkonoch maj

Online časopis

Ako sa vyhýbať chybám v účtovníctve

Rubrika: Účtovníctvo Zo seriálu: Ako sa vyhýbať chybám v účtovníctve Vydanie: 6/2014

V článku sa budeme zaoberať chybami v účtovníctve, ktorým sa účtovná jednotka (ÚJ) nevyhne. Tieto chyby môžu vzniknúť počas celého kolobehu účtovných dokladov, a to pri zbere alebo pri triedení účtovných dokladov, v účtovaní účtovných dokladov (účtovné zápisy Má dať/Dal) a v účtovných záznamoch, kto

Online časopis

Finančné vzťahy v rozpočte obce a vyššieho územného celku

Rubrika: Účtovníctvo Vydanie: 6/2014

Príspevok je pokračovaním charakteristiky jednotlivých finančných vzťahov vyjadrených v rozpočte obce. Vychádzajúc z princípov financovania územnej samosprávy, rozpočet obce obsahuje príjmy a výdavky, v ktorých sú vyjadrené finančné vzťahy k štátu, ktorými sú najmä finančné vzťahy k štátnemu rozpočt

Online časopis

Komentár k novele zákona o účtovníctve

Rubrika: Účtovníctvo Vydanie: 6/2014

Zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o účtovníctve“) bol s účinnosťou k 1. januáru 2014 významne novelizovaný, a to zákonom č. 352/2013 Z. z. Zámerom novely zákona o účtovníctve bolo predovšetkým zníženie administratívnej záťaže a rozšírenie ustanovení

Online časopis

Expresné zmeny v legislatíve ochrany osobných údajov

Rubrika: Právo pre verejnú správu Vydanie: 6/2014

Ochrana osobných údajov sa opäť raz nezanedbateľne zmenila. Iba 9 a pol mesiaca bol účinný nový zákon č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“), kým bol novelizovaný nečakane rýchlou