Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Online časopis

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Autor/i JUDr. Helena Spišiaková

Počet článkov autora: 37


Náhrada škody v priestupkovom konaní a komisia verejného poriadku

Obci bolo podané oznámenie týkajúce sa napadnutia psa ďalšími psami, ako aj žiadosť o riešenie náhrady škody spôsobenej útokom psov. Obec riešila tieto podania na zasadnutí komisie pre ochranu poriadku. V príspevku sa dozviete, či bol doterajší po...

Oplotenie a okno na susednej stavbe

Na obecný úrad bolo podané ohlásenie drobnej stavby - betónového oplotenia s výškou 2 metre. Oplotenie by bolo vo vzdialenosti 1 meter od susedovej stavby rodinného domu, na ktorom je okno do garáže. Oplotenie by tak značne prekrývalo cca 2/3 výhľ...

Neudržiavaná stavba a neznámy pobyt vlastníka stavby

Nehnuteľnosť v havarijnom stave, ktorá ohrozuje stavby nachádzajúce sa v jej tesnej blízkosti, je pre obec ako stavebný úrad problém, ktorý musí riešiť. V príspevku sa dozviete, ako má obec postupovať v prípade, ak nie je možné zistiť miesto pobyt...

Nepravdivé vyhlásenie stavebného dozoru

Na obecný úrad podal občan – stavebník Ohlásenie drobnej stavby „Altánok“ o rozmeroch 8 x 3 m. Podanie obsahovalo všetky náležitosti a prílohy, a preto sme vydali Oznámenie k ohláseniu drobnej stavby, ktoré sme zaslali stavebníkovi a osobe vykonáv...

Komu nemôže obec uložiť pokutu za priestupok

Manželia z našej obce podali na náš obecný úrad žiadosť o dodatočné povolenie stavby „dvojgaráž“, ktorú postavili pri svojom rodinnom dome bez stavebného povolenia. Bol vykonaný štátny stavebný dohľad a následne bolo začaté konanie podľa § 88a sta...

Daň zo schátraných stavieb

Príspevok sa venuje aktuálnej legislatívnej zmene, ktorá prináša pre obce a mestá v pozícii správcov daní možnosť vyrubenia vyššej dane z dlhodobo neudržiavaných, resp. schátraných stavieb.

Nesúhlas k ohláseniu drobnej stavby

Na obec ako stavebný úrad bolo doručené ohlásenie drobnej stavby „dreváreň“ (výmera 24 m²), ktorú chce stavebník umiestniť cca 30 cm od oplotenia suseda. Môže obec nesúhlasiť s realizáciou drobnej stavby tak, ako bola predložená, keďže jej realizá...

Susedský spor – chov zvierat

Na našu obec bolo doručené opätovné podanie nášho občana, v ktorom požaduje, aby mu obec pomohla k návratu do pokojného stavu so susedom, ktorý na vedľajšom pozemku chová neprimerané množstvo hydiny a ošípaných, čo spôsobuje značný zápach, hluk a ...

Reklamné stavby po novele stavebného zákona (2. časť)

Príspevok sa v druhej časti zaoberá zmenami týkajúcimi sa sankcií za nelegálne reklamné stavby, resp. priestupkami a správnymi deliktmi podľa zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v z. n. p. (ďalej len „st...

Reklamné stavby po novele stavebného zákona (1. časť)

Príspevok sa v prvej časti zaoberá najmä zmenami v súvislosti s povoľovaním a odstraňovaním reklamných stavieb, ktoré vyplynuli z aktuálnej novely stavebného zákona, ktorá nadobudla účinnosť dňa 1. mája 2021.

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.