Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Online časopis

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Autor/i JUDr. Helena Spišiaková

Počet článkov autora: 32


Postup stavebného úradu počas druhej vlny šírenia choroby COVID-19 (3. časť)

Zákon č. 90/2020 Z.z., ktorým sa dopĺňajú niektoré zákony v pôsobnosti Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky v súvislosti s ochorením COVID-19 (ďalej len "novela") v Čl. I novelizoval zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stave...

Daň zo schátraných stavieb

Príspevok sa venuje aktuálnej legislatívnej zmene, ktorá prináša pre obce a mestá v pozícii správcov daní možnosť vyrubenia vyššej dane z dlhodobo neudržiavaných, resp. schátraných stavieb.

Nesúhlas k ohláseniu drobnej stavby

Na obec ako stavebný úrad bolo doručené ohlásenie drobnej stavby „dreváreň“ (výmera 24 m²), ktorú chce stavebník umiestniť cca 30 cm od oplotenia suseda. Môže obec nesúhlasiť s realizáciou drobnej stavby tak, ako bola predložená, keďže jej realizá...

Susedský spor – chov zvierat

Na našu obec bolo doručené opätovné podanie nášho občana, v ktorom požaduje, aby mu obec pomohla k návratu do pokojného stavu so susedom, ktorý na vedľajšom pozemku chová neprimerané množstvo hydiny a ošípaných, čo spôsobuje značný zápach, hluk a ...

Reklamné stavby po novele stavebného zákona (2. časť)

Príspevok sa v druhej časti zaoberá zmenami týkajúcimi sa sankcií za nelegálne reklamné stavby, resp. priestupkami a správnymi deliktmi podľa zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v z. n. p. (ďalej len „st...

Reklamné stavby po novele stavebného zákona (1. časť)

Príspevok sa v prvej časti zaoberá najmä zmenami v súvislosti s povoľovaním a odstraňovaním reklamných stavieb, ktoré vyplynuli z aktuálnej novely stavebného zákona, ktorá nadobudla účinnosť dňa 1. mája 2021.

Kontrola stavebného úradu poslancami obecného zastupiteľstva

Poslanci nášho obecného zastupiteľstva prejavili záujem o kontrolu zamestnancov stavebného úradu, a to aj tým spôsobom, že chcú vytvoriť aplikáciu, kde bude uvedená registratúra, dátum žiadosti, rozpracovanosť, doplnenie chýbajúcich dokladov stave...

Ohlasovanie drobných stavieb, stavebných úprav a udržiavacích prác obci (11. časť)

Vianočné číslo časopisu prináša poslednú časť seriálu, ktorý sa venuje ohlasovaniu drobných stavieb, stavebných úprav a udržiavacích prác obci. V poslednej časti sa autorka zamerala na definíciu správnych deliktov, pričom poukázala na právnu strán...

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.