Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Online časopis

Oplotenie a okno na susednej stavbe

Dátum: Rubrika: Z právnej praxe

Vyskúšajte našu 10-dňovú skúšobnú licenciu a získajte prístup k celému portálu zadarmo. Stačí sa bezplatne zaregistrovať.

Chcem prístup zdarma

Máte už predplatné? Prihláste sa.

Na obecný úrad bolo podané ohlásenie drobnej stavby - betónového oplotenia s výškou 2 metre. Oplotenie by bolo vo vzdialenosti 1 meter od susedovej stavby rodinného domu, na ktorom je okno do garáže. Oplotenie by tak značne prekrývalo cca 2/3 výhľadu z okna. 
Napadlo nám vyžiadať si stanovisko od regionálneho úradu verejného zdravotníctva a tiež vyzvať stavebníka, aby k ohláseniu predložil súhlas suseda s vybudovaním oplotenia. Hľadali sme vo vyhláškach č. 532/2002 Z.z. a č. 453/2000 Z.z. aj nejakú úpravu k tomu, ako ďalej postupovať, no nenašli sme žiadne usmernenie.
Podmienky pre uskutočnenie
oplotenia
upravuje
§ 12 ods. 2 vyhlášky č. 532/2002 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie
v znení vyhlášky č. 34/2020 Z.z., nasledovne:
______________________________
(2)
Oplotenie nesmie
a)
svojím rozsahom, tvarom a použitým materiálom narušiť charakter stavby
na oplocovanom pozemku a v jeho okolí,
b)
zasahovať do rozhľadového poľa pripojenia stavby na pozemnú komunikáciu,
c)
ohrozovať bezpečnosť účastníkov cestnej premávky a iných osôb.
______________________________
Pod slovným spojením
"rozsahom, tvarom"
treba rozumieť aj jeho výšku a pod
"použitým materiálom"
aj to, že ak ide o betónové (zrejme nepriehľadné) oplotenie, tak
môže
spôsobovať tienenie - prekrytie okna susednej stavby, a teda aj narušenie charakteru stavby v okolí, t.j. rodinného domu na susednej nehnuteľnosti.
Ustanovenie § 139b ods. 8 písm. b)
zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon)
v z. n. p. (ďalej len "stavebný zákon") považuje za drobnú stavbu aj oplotenie, na ktoré nie je potrebné stavebné povolenie, ale postačuje ohlásenie stavebnému úradu v zmysle § 55 ods. 2 písm. b) stavebného zákona.
Postup stavebného úradu pri ohlásení drobnej stavby upravuje a podľa
odseku 1
platí, že:
______________________________
(1) Stavebník je povinný uskutočnenie stavieb, stavebných úprav a udržiavacích prác uvedených v § 55 ods. 2 vopred písomne ohlásiť stavebnému úradu. K ohláseniu drobnej stavby pripojí jednoduchý situačný výkres; ak ide o jednoduchú stavbu podľa § 55 ods. 2 písm. a), pripojí podklady s náležitosťami žiadosti o stavebné povolenie a projektovú dokumentáciu.
Stavebný úrad môže určiť, že ohlásenú drobnú stavbu
, stavebnú úpravu alebo udržiavacie práce
možno uskutočniť len na základe stavebného povolenia
.
______________________________
Náležitosti ohlásenia drobnej stavby určuje § 5 vyhlášky č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona, nasledovne:
______________________________
(1) Ohlásenie drobnej stavby obsahuje
a)
meno, priezvisko (názov) a adresu (sídlo) stavebníka,
b)
účel, rozsah a miesto stavby,
c)
druh a parcelné číslo pozemku podľa katastra nehnuteľností,1)
d)
ak ide o stavby uskutočňované svojpomocou, vyhlásenie kvalifikovanej osoby, že bude zabezpečovať vedenie uskutočňovania stavby,
e)
ak sa pri uskutočňovaní stavby majú použiť susedné nehnuteľnosti, vyjadrenie vlastníka tejto nehnuteľnosti.
(2) K ohláseniu drobnej stavby sa pripojí
a)
doklad, ktorým sa preukazuje vlastnícke alebo iné právo k pozemku,
b)
jednoduchý situačný výkres v dvoch vyhotoveniach, ktorý obsahuje vyznačenie umiestnenia stavby na pozemku vrátane odstupov od hraníc so susednými pozemkami a od susedných stavieb a stavebné riešenie stavby,
c)
jednoduchý technický opis stavby,
d)
rozhodnutia, stanoviská, vyjadrenia, súhlasy, posúdenia alebo iné opatrenia dotknutých orgánov štátnej správy
.
______________________________
Z citovaného ustanovenia § 5 ods. 1 písm. e) vyhlášky č. 453/2000 Z.z.vyplýva, že stavebník prikladá k ohláseniu drobnej stavby
vyjadrenie vlastníka susednej nehnuteľnosti len vtedy, ak sa pri uskutočňovaní stavby majú použiť susedné nehnuteľnosti
.
Z popísanej situácie však nie je zrejmé, že stavebník pri uskutočňovaní oplotenia potrebuje vstúpiť aj na susednú nehnuteľnosť. Inak povedané, obec ako stavebný úrad nie je oprávnená od stavebníka vyžadovať ako doklad súhlasné vyjadrenie suseda, a to preto, že na to nemá, obrazne povedané, paragraf, podľa ktorého to môže žiadať.
Ďalej v súvislosti s § 5 ods. 2 písm. d) vyhlášky č. 453/2000 Z.z. treba zdôrazniť, že žiadny právny predpis nestanovuje, že stavebník alebo stavebný úrad môžu alebo majú požiadať o stanovisko regionálny úrad verejného zdravotníctva z dôvodu prekrytia okna na susednej stavbe.
Vzhľadom na uvedené odporúčam
zvážiť možnosť využitia tretej vety v § 57 ods. 1 stavebného zákona
(citované v predchádzajúcom texte), pretože v stavebnom konaní by potom mohli byť riešené prípadné námietky vlastníka susedného rodinného domu ako účastníka stavebného konania (pozri § 59 stavebného zákona). Ide totiž o to, že vydané oznámenie obce, že nemá námietky proti uskutočneniu stavby oplotenia (pozri § 57 ods. 2 stavebného zákona), by mohlo byť napadnuté protestom prokurátora podľa § 23 a nasl. zákona č. 153/2001 Z.z. o prokuratúre v z. n. p. alebo žalobou na správnom súde podľa zákona č. 162/2015 Z.z. Správny súdny poriadok v z. n. p.


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.