Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Online časopis

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Autor/i Jana Gallová

Počet článkov autora: 9


Dodatočné povolenie stavby/nariadenie odstránenia nepovolenej stavby (1. časť)

V rámci výkonu prenesenej štátnej správy obce a mestá ako stavebné úrady (ďalej aj "stavebné úrady") konajú a rozhodujú i o nepovolených - nelegálnych, tzv. čiernych stavbách a o nepovolených terénnych úpravách a iných činnostiach v území (pozn. a...

Občianskoprávne a iné námietky

Dátum: Autor/i: Jana Gallová Rubrika: Z právnej praxe Vydanie: 4/2019 Ročník: 2019

Pri výkone pôsobnosti obcí a miest ako stavebných úradov je dôležité rozlišovať, akú námietku vznesie účastník konania uskutočňovaného podľa zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v z. n. p. (ďalej len "sta...

Námietky proti záväzným stanoviskám dotknutých orgánov

Dátum: Autor/i: Jana Gallová Rubrika: Z právnej praxe Vydanie: 12/2018 Ročník: 2018

V konaniach uskutočňovaných podľa zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v z. n. p. (ďalej len "stavebný zákon") sa obce a mestá v postavení stavebných úradov pomerne často stretávajú s námietkami účastníko...

Právny režim ohlásenia drobných stavieb

Dátum: Autor/i: Jana Gallová Rubrika: Správne právo Vydanie: 9/2018 Ročník: 2018

Obce a mestá v rámci výkonu pôsobnosti ako stavebné úrady môžu v právnom režime ohlásenia povoľovať širokú škálu stavieb. Patria k nim i často stavebníkmi - laikmi svojpomocne uskutočňované "klasické" drobné stavby. Svojou početnosťou, umiestňovan...

Vecné bremeno zriadené v prospech obce zákonom č. 66/2009 Z.z.

Dátum: Autor/i: Jana Gallová Rubrika: Správne právo Vydanie: 7/2018 Ročník: 2018

V nadväznosti na decentralizáciu štátnej správy na územnú samosprávu prešiel na obce [mestá, vyššie územné celky (ďalej len "VÚC")] právnou úpravou vymedzený majetok štátu. Boli medzi ním aj stavby postavené na majetkovoprávne neusporiadaných poze...

Odvolanie podľa § 140c ods. 8 stavebného zákona

Dátum: Autor/i: Jana Gallová Rubrika: Správne právo Vydanie: 3/2018 Ročník: 2018

Obce a mestá v rámci preneseného výkonu štátnej správy, s účinnosťou od 1. januára 2003 v zmysle § 117 ods. 1 zákona č. 50/1976 o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v z. n. p. (ďalej len "stavebný zákon") vykonávajú pôsobnosť ...

Žurnalizácia administratívneho spisu orgánu verejnej správy

Dátum: Autor/i: Jana Gallová Rubrika: Správne právo Vydanie: 2/2018 Ročník: 2018

Orgány verejnej správy majú významnú pôsobnosť - vykonávajú verejno-mocenské oprávnenia. Uskutočňujú administratívne konania, v ktorých konajú a rozhodujú o právach, právom chránených záujmoch alebo povinnostiach fyzických alebo právnických osôb v...

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.