Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Online časopis

Odmena starostovi

Dátum: Autor/i: Mgr. Ladislav Briestenský Rubrika: Naša poradňa

Poslanci schválili starostovi odmenu a poverili ho, aby to administratívne usporiadal. Je možné to riešiť zvýšením platu starostu na jeden mesiac?

Otázka dokumentuje neznalosť príslušných pravidiel, ktoré sa nachádzajú v zákone č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v z. n. p. (ďalej len "zákon č. 253/1994 Z. z.").
Poskytnutie odmeny starostovi bolo možné v období do 1. júna 2011 podľa § 5 zákona č. 253/1994 Z. z.:

Zákon č. 253/1994 Z. z. v znení účinnom pred 1. 6. 2011 – výňatok

§ 5

(1) Starostovi možno poskytovať odmeny s prihliadnutím na náročnosť a kvalitu výkonu funkcie až do 50 % súčtu platov za obdobie, za ktoré sa odmena poskytuje, a mimoriadne odmeny za činnosť vykonávanú v súvislosti so živelnými pohromami a inými mimoriadnymi udalosťami, pri ktorých dochádza k ohrozeniu života, zdravia alebo majetku, a pri odstraňovaní ich následkov. O poskytnutí odmien rozhoduje obecné zastupiteľstvo.

Novelizácia uvedeného zákona č. 253/1994 Z. z. zákonom č. 154/2011 Z. z. spôsobila, že 
možnosť udeliť odmenu starostovi už dnes v zákone neexistuje.
______________________________
(Poznámka autora: 
Táto zmena sa javí z pohľadu efektívneho riadenia právnickej osoby a z aspektu motivácie štatutárneho orgánu obce ako veľmi nedomyslená, pretože odoberá obecnému zastupiteľstvu možnosť ohodnotiť rozhodnutím o poskytnutí odmeny vykonanú prácu starostu a jej náročnosť).
______________________________
V tomto zmysle nemá rozhodnutie obecného zastupiteľstva, ktorým poslanci schválili odmenu starostovi, oporu v zákone, čo znamená, že prípadné vyplatenie takejto odmeny presne napĺňa skutkový základ bezdôvodného obohatenia podľa zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v z. n. p. (ďalej len "Občiansky zákonník").

Občiansky zákonník – výňatok

Bezdôvodné obohatenie

§ 451

(1) Kto sa na úkor iného bezdôvodne obohatí, musí obohatenie vydať.

(2) Bezdôvodným obohatením je majetkový prospech získaný plnením bez právneho dôvodu, plnením z neplatného právneho úkonu alebo plnením z právneho dôvodu, ktorý odpadol, ako aj majetkový prospech získaný z nepoctivých zdrojov.

Druhá časť otázky zodpovedá aktuálnej nižšej úrovni právneho povedomia. Môže ísť o v praxi nie zriedkavý prístup založený na snahe hľadať "iné cesty" v prípade, keď sa nedá želaný cieľ dosiahnuť cestou, ktorá by zodpovedala zákonu. Občiansky zákonník má však aj na takéto uvažovanie svoju presnú a prísnu kvalifikáciu - je to obchádzanie zákona a sankciou je neplatnosť príslušného právneho úkonu.

Občiansky zákonník – výňatok

§ 39

Neplatný je právny úkon, ktorý svojím obsahom alebo účelom odporuje zákonu alebo ho obchádza alebo sa prieči dobrým mravom.

Z týchto dôvodov je opodstatnené vyhodnotiť pokus nahradiť nelegitímnu odmenu zvýšením platu starostu na jeden mesiac ako obchádzanie zákona, ktoré by cez neplatnosť predmetného uznesenia obecného zastupiteľstva viedlo opäť k plneniu bez právneho dôvodu, a teda k bezdôvodnému obohateniu podľa § 451 ods. 2 Občianskeho zákonníka.
Záver:
Schválenie odmeny starostovi rozhodnutím obecného zastupiteľstva nezodpovedá aktuálne platnej právnej úprave. Snahy dosiahnuť zhodný cieľ iným spôsobom by boli obchádzaním zákona, ktoré spôsobuje neplatnosť právneho úkonu. Vyplatenie odmeny by naplnilo skutkový základ bezdôvodného obohatenia.


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.