Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Online časopis

Kontrola uzatvárania dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru

Dátum: Rubrika: Poznatky z praxe

V príspevku chcem hlavným kontrolórom poskytnúť návod, ako postupovať pri kontrole dodržiavania zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v z. n. p. (ďalej len „Zákonník práce“), konkrétne pri kontrole uzatvárania dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru. Uvediem aj najčastejšie nedostatky, ktoré hlavní kontrolóri zisťujú pri tejto kontrole.

Zákonník práce je jedným zo všeobecne záväzných právnych predpisov, ktorý je hlavnými kontrolórmi obcí a vyšších územných celkov často kontrolovaný. Hlavný kontrolór pri kontrole dodržiavania Zákonníka práce môže kontrolovať dodržiavanie právneho predpisu ako celku alebo dodržiavanie jeho jednotlivých ustanovení.
Odporúčam, aby hlavný kontrolór pri tejto kontrole postupoval selektívnym spôsobom, t.j. kontroloval dodržiavanie jednotlivých ustanovení Zákonníka práce a predmet kontroly zameral napr. na:
-
kontrolu uzatvorenia a ukončenia pracovného pomeru (§ 41 - § 84),
-
kontrolu sociálnej politiky, napr. preverenie zabezpečenia stravovania pre zamestnancov, poskytovania príspevku na rekreáciu a pod. (§ 151 - § 176),
-
kontrolu zabezpečenia ochrany majetku zo strany zamestnancov, napr. preverenie plnenia povinnosti uzatvoriť dohody o hmotnej zodpovednosti, preverenie povinnosti uplatniť náhradu škody a pod. (§ 177 - § 222),
-
kontrolu uzatvárania dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru (§ 223 - § 228a).
Právna úprava - všeobecne
Hlavný kontrolór musí pri kontrole vychádzať z právnej úpravy, ktorú by si mal pred začatím kontroly poriadne naštudovať. Podmienky uzatvárania dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru sú legislatívne upravené v deviatej časti Zákonníka práce, konkrétne v § 223 až § 228a.
V súlade s § 223 ods. 2 Zákonníka práce sa na pracovnoprávny vzťah založený dohodami o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru vzťahujú ustanovenia prvej časti Zákonníka práce, § 44 ods. 2, § 44a ods. 1, § 54b ods. 1, § 85 ods. 1 a 2, § 90 ods. 10, § 91 až § 95, § 98, § 119 ods. 1, § 122a ods. 1 až 3, § 122b ods. 1 až 3, § 123 ods. 1 a 2, § 124 šiestej časti a § 173 až § 175 Zákonníka práce.
Okrem uvedených ustanovení sa na pracovnoprávny vzťah založený dohodami o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru vzťahujú ustanovenia Zákonníka práce:
-
prvej časti § 1 až § 40, § 44 ods. 2, § 44a ods. 1, § 54b ods. 1 - na dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru sa vzťahujú aj tie všeobecné ustanovenia Zákonníka práce, ktoré upravujú pôsobnosť Zákonníka práce, definíciu, koho možno považovať za zamestnanca a zamestnávateľa, otázky pracovnoprávnej subjektivity, konanie v mene zamestnávateľa, úprava právnych úkonov a ich neplatnosti, zmlúv, zabezpečenia práv a povinností z pracovnoprávnych vzťahov, prechod práv a povinností z pracovnoprávnych vzťahov, smrť a zánik práva, otázky doručovania dôležitých písomností a pod.,
-
§ 85 ods. 1 a 2, v zmysle ktorého pracovný čas je časový úsek, v ktorom je zamestnanec k dispozícii zamestnávateľovi, vykonáva prácu a plní povinnosti v súlade s pracovnou zmluvou; pričom za dobu odpočinku sa považuje akákoľvek doba, ktorá nie je pracovným čas
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.