Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Online časopis

Smernica o vybavovaní žiadostí o sprístupnenie informácií - vzor (1. časť)

Dátum: Autor/i: JUDr. Renáta Považanová Rubrika: Z právnej praxe Zo seriálu: Smernica o vybavovaní žiadostí o sprístupnenie informácií – vzor

Príspevok prináša prvú časť vzoru smernice o postupe obce (mesta) pri vybavovaní žiadostí o sprístupnenie informácií podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v z. n. p. (ďalej len „zákon o slobode informácií“).

Povinná osoba môže s cieľom uľahčenia aplikácie zákona o slobode informácií v praxi vo svojich interných podmienkach prijať smernicu o vybavovaní žiadostí o sprístupnenie informácií, ktorej obsahom sú konkrétne podmienky a postupy pri výkone ustanovení a povinností vyplývajúcich z uvedeného zákona "šité na mieru" interných procesov povinnej osoby a jej jednotlivých organizačných útvarov. Schválenie takejto smernice zákon nevyžaduje, jej prijatie je teda na rozhodnutí povinnej osoby.
Náležitosti smernice o vybavovaní žiadostí o sprístupnenie informácií sú ponechané na ľubovôli povinnej osoby. Je dôležité, aby smernica bola vydaná v súlade so zákonom o slobode informácií, pričom obsah smernice má vychádzať z interných pomerov povinnej osoby a odzrkadľovať potreby a postupy jej dotknutých zamestnancov.
Forma smernice o vybavovaní žiadostí o sprístupnenie informácií ako internej normy povinnej osoby bude spravidla v písomnej podobe, prípadne tiež v podobe umožňujúcej zamestnancom povinnej osoby jej opakované vyhľadávanie (napr. v elektronickej forme).
Vzor: Smernica o postupe pri vybavovaní žiadostí o sprístupnenie informácií (1. časť) 
 

Smernica o postupe mesta .......... pri sprístupňovaní informácií podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov

Primátor mesta .......... v súlade s ustanovením § 14 a nasl. zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o slobode informácií“) v spojení s § 13 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

v y d á v a

Smernicu

o postupe mesta .......... pri sprístupňovaní informácií podľa zákona o slobode informácií

Čl. I.

Úvodné ustanovenia

1.   Účelom prijatia Smernice o postupe mesta ......... (ďalej len „mesto“) pri sprístupňovaní informácií podľa zákona o slobode informácií (ďalej len „Smernica“) je zabezpečenie jednotného postupu organizačných útvarov Mestského úradu v ......... (ďalej len „MsÚ“) v rámci procesu sprístupňovania informácií podľa zákona o slobode informácií.

2.   Ustanovenia tejto Smernice treba vykladať a aplikovať v súlade s čl. 26 Ústavy Slovenskej republiky, ako aj v súlade s ustanovením § 22 ods. 1 zákona o slobode informácií, ustanoveniami zákona č. 167/2008 Z. z. o periodickej tlači a agentúrnom spravodajstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlačový zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „tlačový zákon“) a tiež s príslušnými ustanoveniami zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov.

3.   Subjektom zodpovedným za evidovanie žiadostí v rozsahu ustanovenom zákonom a v rozsahu ustanovenom v čl. VII. tejto Smernice je Oddelenie pre styk s médiami a verejnosťou (ďalej len „tlačové oddelenie“).

Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.