Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Online časopis

Správna žaloba v sociálnych veciach

Dátum: Rubrika: Správne právo

Článok sa zaoberá konaním o správnej žalobe v sociálnych veciach týkajúcich sa rozhodovania obcí, miest, mestských častí a samosprávnej krajov v oblasti sociálnych služieb. V článku je poukázané najmä na vymedzenie sociálnych služieb, ako aj na začatie a priebeh konania pred správnym súdom.

Právna úprava správnej žaloby v sociálnych veciach je upravená v § 199 až § 205 zákona č. 162/2015 Z.z. Správny súdny poriadok v z. n. p. (ďalej len "Správny súdny poriadok"). Správnou žalobou sa žalobca môže domáhať ochrany svojich subjektívnych práv proti rozhodnutiu orgánu verejnej správy alebo opatreniu orgánu verejnej správy, za ktoré sa považujú tiež orgány územnej samosprávy, t.j. obce, mestá a v hlavnom meste SR Bratislave a v meste Košice mestské časti a samosprávne kraje.
Správna žaloba v sociálnych veciach je osobitným typom správnej žaloby s tým, že táto osobitosť je daná práve špecifickou povahou do úvahy prichádzajúcej množiny prejednávaných vecí [predovšetkým rozhodovanie vo veciach týkajúcich sa sociálneho poistenia (dôchodkové poistenie, nemocenské poistenie, úrazové poistenie, garančné poistenie, poistenie v nezamestnanosti), štátnej sociálnej podpory (rodičovský príspevok, prídavok na dieťa, príspevok pri narodení dieťaťa a iné) a sociálnej pomoci (hmotná núdza)] a k tomu zodpovedajúceho špecifického okruhu osôb, ktoré sú oprávnené domáhať sa súdneho prieskumu správnych aktov (primárne rozhodnutí/opatrení) vydávaných vo veciach uvedených v predchádzajúcom texte.
V tomto type správneho súdneho konania sa domáhajú ochrany primárne fyzické osoby, ktoré je nutné považovať za tzv. slabších účastníkov, čomu zároveň zodpovedá nielen osobitná poučovacia povinnosť, ale napríklad aj oslobodenie od poplatkovej povinnosti, nevyžaduje sa ani podmienka povinného právneho zastúpenia, správna žaloba fyzickej osoby sa zo strany správneho súdu posudzuje neformálne, rozsah správnej žaloby fyzickej osoby a jej dôvody možno zmeniť alebo doplniť až do rozhodnutia správneho súdu, pri správnej žalobe fyzickej osoby nie je správny súd viazaný žalobnými bodmi; rovnako správny súd (ak to nie je v rozpore s účelom správneho súdnictva) môže i bez návrhu doplniť dokazovanie vykonané orgánom verejnej správy.
Z uvedeného je zrejmé, že účelom takto koncipovanej osobitnej úpravy je predovšetkým zabezpečenie účinnejšej ochrany práv týchto fyzických osôb (hlavne z dôvodu nedostatku ich právneho vedomia) v správnom súdnom konaní (rozsudok Najvyššieho správneho súdu SR - 7Sk/10/2021 z 9. februára 2022).
Sociálne služby
Správne súdy rozhodujú v konaniach o správnych žalobách v so­ciálnych veciach. Sociálnymi vecami sa okrem iného rozumie aj rozhodovanie obcí, miest, mestských častí a samosprávnych krajov v oblasti sociálnych služieb.
a)
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.