Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Online časopis

Konania vo volebných veciach (1. časť)

Dátum: Autor/i: JUDr. Anton Ukropec Rubrika: Správne právo Zo seriálu: Konania vo volebných veciach

Článok sa v prvej časti zaoberá konaniami vo volebných veciach týkajúcimi sa územnej samosprávy, konkrétne konaním vo veciach stáleho zoznamu voličov a zoznamu voličov, konaním vo veciach registrácie kandidátnych listín pre voľby do orgánov samosprávneho kraja a konaním vo veciach registrácie kandidátnych listín pre voľby do orgánov samosprávy obcí, miest a mestských častí.

Právna úprava volebného práva je obsiahnutá predovšetkým v zákone č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p. (ďalej len "zákon o podmienkach výkonu volebného práva").
Uvedený právny predpis uvádza možnosť podať na správny súd návrh na vydanie rozhodnutia o vykonaní opravy alebo o doplnení stáleho zoznamu voličov, ak obec sama neodstráni chyby alebo nedostatky v stálom zozname voličov, ako aj návrh na vydanie rozhodnutia o zaregistrovaní kandidáta pre voľby do orgánov územnej samosprávy, ak miestna volebná komisia rozhodla o nezaregistrovaní kandidáta.
V konaní sa postupuje podľa zákona č. 162/2015 Z. z. Správny súdny poriadok v z. n. p. (ďalej len "Správny súdny poriadok"), ktorý upravuje tieto konania vo volebných veciach týkajúce sa územnej samosprávy:
-
konanie vo veciach stáleho zoznamu voličov a zoznamu voličov,
-
konanie vo veciach registrácie kandidátnych listín pre voľby do orgánov samosprávneho kraja,
-
konanie vo veciach registrácie kandidátnych listín pre voľby do orgánov samosprávy obcí, miest a mestských častí,
-
konanie vo veciach ústavnosti a zákonnosti volieb do orgánov územnej samosprávy.
V konaniach o žalobách vo volebných veciach rozhodujú správne súdy [§ 6 ods. 2 písm. g) Správneho súdneho poriadku]. Podľa § 12 Správneho súdneho poriadku okresné súdy rozhodujú v konaní vo veciach stáleho zoznamu voličov a zoznamu voličov, v konaní o registráciu kandidátnych listín pre voľby do orgánov samosprávneho kraja, ako aj v konaní o registráciu kandidátnych listín pre voľby do orgánov samosprávy obcí, miest a mestských častí. Najvyšší správny súd SR rozhoduje v konaní vo veciach ústavnosti a zákonnosti volieb do orgánov územnej samosprávy [§ 11 písm. f) Správneho súdneho poriadku].
Podľa § 4 ods. 1 písm. f) zákona č. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch a poplatku za výpis z registra trestov v z. n. p. konania vo volebných veciach sú oslobodené od súdneho poplatku.
Konanie vo veciach stáleho zoznamu voličov a zoznamu voličov
Volič si môže v úradných hodinách obce overiť, či je zapísaný v stálom zozname voličov, či údaje o ňom sú úplné a pravdivé, a môže požadovať doplnenie údajov alebo vykonanie opráv. Obec je povinná žiadosti vyhovieť alebo do troch dní písomne oznámiť voličovi dôvody, pre ktoré žiadosti nemôže vyhovieť.
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.