Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Online časopis

Pracovný poriadok obce (2. časť)

Dátum: Rubrika: Z právnej praxe Zo seriálu: Pracovný poriadok obce

Príspevok prináša pokračovanie vzoru pracovného poriadku obce, ktorý konkretizuje ustanovenia zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v z. n. p. (ďalej len „Zákonník práce“) podľa osobitných podmienok zamestnávateľa.

Vzor: Pracovný poriadok obce (2. časť)
Čl. VI
Pracovná disciplína
1.
Pracovná disciplína je miera dodržiavania pracovných postupov, pravidiel a plnenie pracovných povinností a úloh. Tieto sú určené najmä týmito predpismi a príkazmi:
b)
zákon č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v z. n. p.,
c)
Pracovný poriadok zamestnávateľa,
d)
ostatné vnútorné predpisy zamestnávateľa,
e)
opis pracovnej činnosti zamestnanca (pracovná náplň).
2.
Porušenie pracovnej disciplíny sa posudzuje podľa miery zavinenia a stupňa závažnosti nasledovne:
a)
menej závažné porušenie pracovnej disciplíny [§ 63 ods. 1 písm. e) Zákonníka práce],
b)
závažné porušenie pracovnej disciplíny [§ 68 ods. 1 písm. b) Zákonníka práce].
3.
Za menej závažné porušenie pracovnej disciplíny sa považuje v zmysle § 63 ods. 1 písm. e) Zákonníka práce:
a)
neospravedlnený oneskorený príchod na pracovisko,
b)
opustenie pracoviska bez súhlasu nadriadeného počas pracovného času okrem prípadu, keď sa predchádzajúci súhlas nadriadeného objektívne nemohol dosiahnuť (objektívnosť okolností posudzuje zamestnávateľ),
c)
využívanie pracovného času na súkromné účely/aktivity,
d)
odôvodnená sťažnosť na nesprávne konanie a správanie sa zamestnanca zo strany osôb, s ktorými zamestnanci prichádzajú do pracovného kontaktu (napr. klienti, iní zamestnanci atď.),
e)
fajčenie zamestnancov v priestoroch, ktoré nie sú na to určené, resp. v priestoroch, v ktorých je to zakázané (ako napr. na bezpečnostnom schodisku budovy prenajímateľa atď.).
4.
Sústavné (najmenej dvojnásobné) menej závažné porušenie pracovnej disciplíny môže byť zamestnávateľom prekvalifikované na závažné porušenie pracovnej disciplíny s možnosťou skončenia pracovného pomeru výpoveďou zo strany zamestnávateľa, ak bol zamestnanec v posledných 6 mesiacoch v súvislosti s porušením pracovnej disciplíny písomne upozornený na možnosť výpovede [v súlade s § 63 písm. e) Zákonníka práce].
5.
Za závažné porušenie pracovnej disciplíny v zmysle § 68 ods. 1 písm. b) Zákonníka práce zamestnávateľ považuje:
a)
opakovanú (najmenej dvojnásobnú) neospravedlnenú neprítomnosť (absenciu) na pracovisku,
b)
preukázané požívanie alkoholických nápojov alebo iných omamných a psychotropných látok počas pracovnej doby, alebo odmietnutie podrobiť sa skúške prítomnosti týchto látok v krvi, hoci by toto vyšetrenie nebolo na úkor jeho zdravia,
c)
výkon podnikateľskej alebo inej zárobkovej činnosti, ak ide o činnosť zhodnú s predmetom činnosti zamestnávateľa, bez vedomia a súhlasu zamestnávateľa, t.j. konflikt záujmov,
d)
odcudzenie majetku zamestnávateľa alebo úmyselné poškodzovanie majetku zamestnávateľa,
e)
zamlčanie alebo falšovanie osobných údajov s cieľom neoprávneného majetkového prospechu,
f)
vedomé porušovanie všeobecne záväzných právnych predpisov a vnútorných (interných) predpisov zamestnávateľa vzťahujúcich sa na prácu vykonávanú zamestnancom,
g)
vedomé nehospodárne zaobchádzanie s majetkom zamestnávateľa,
h)
podvod v dokladoch alebo konaní zamestnanca vrátane porušenia mlčanlivosti, resp. zneužitia informácií získaných v súvislosti s výkonom pracovných povinností zamestnanca, s cieľom získať osobný hmotný alebo nehmotný prospech,
i)
zneužitie funkčného postavenia alebo informácie získanej u zamestnávateľa za účelom zvýhodnenia seba alebo blízkych osôb, získanie hmotného alebo nehmotného prospechu,
j)
úmyselné poškodzovanie dobrého mena zamestnávateľa, konanie proti oprávneným záujmom zamestnávateľa.
6.
Za závažné porušenie pracovnej disciplíny môže dať zamestnávateľ zamestnancovi výpoveď v zmysle § 63 ods. 1 písm. d) bod 4 a § 63 ods. 1 písm. e) Zákonníka práce.
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.