Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Online časopis

Pracovný poriadok obce (1. časť)

Dátum: Autor/i: JUDr. Tatiana Mičudová, PhD. Rubrika: Z právnej praxe Zo seriálu: Pracovný poriadok obce

Príspevok prináša prvú časť praktického vzoru pracovného poriadku obce (resp. mesta) ako vnútorného pracovnoprávneho predpisu vydaného podľa zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v z. n. p. a zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v z. n. p. Uverejnený vzor nemá záväzný charakter, je len vo forme odporúčania.

Pracovný poriadok je základným interným dokumentom zamestnávateľa, ktorý môže vydať podľa § 84 ods. 1 zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v z. n. p. (ďalej len "Zákonník práce"). V prípade zamestnávateľov pôsobiacich pri výkone práce vo verejnom záujme môžu títo zamestnávatelia vydať pracovný poriadok podľa § 12 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v z. n. p. (ďalej len "zákon č. 552/2003 Z.z.").
Pracovný poriadok zaraďujeme medzi základné vnútorné pracovnoprávne predpisy, ktoré bližšie upravujú rôzne pracovnoprávne situácie.
V súlade s § 12 zákona č. 552/2003 Z. z. a § 84 ods. 1 Zákonníka práce zamestnávateľ vydá pracovný poriadok po predchádzajúcom súhlase zástupcov zamestnancov, inak je neplatný. Absencia predchádzajúceho súhlasu zástupcov zamestnancov pred jeho vydaním spôsobuje teda jeho neplatnosť. S pracovným poriadkom musí byť oboznámený každý zamestnanec.
Pri zmene obsahu pracovného poriadku, resp. pri jeho doplnení, treba postupovať rovnako, t.j. ak u zamestnávateľa pôsobia zástupcovia zamestnancov, musia títo najprv zmeny odsúhlasiť a následne treba o zmenách informovať všetkých zamestnancov.
Vzor: Pracovný poriadok obce (1. časť)
PRACOVNÝ PORIADOK
Prvá časť
Úvodné ustanovenia
1.
V súlade s ustanoveniami zákona č. 311/2001 Z.z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov (ďalej len "Zákonník práce") a zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon č. 552/2003 Z.z.") vydáva zamestnávateľ: .................. (názov), ...................... (sídlo), ..................... (IČO) (ďalej len "zamestnávateľ") po predchádzajúcom súhlase zástupcov zamestnancov tento pracovný poriadok, ktorý je interným riadiacim aktom v oblasti pracovnoprávnych vzťahov.
2.
Tento pracovný poriadok bližšie vymedzuje podmienky výkonu práce u zamestnávateľa za účelom zabezpečenia všetkých činností, ako aj dodržiavania pracovnej disciplíny.
3.
Pracovný poriadok je záväzný pre všetkých zamestnancov, ktorí sú v pracovnom pomere so zamestnávateľom, a pre zamestnávateľa. Na zamestnancov, ktorí vykonávajú prácu na základe dohody o vykonaní práce, dohody o pracovnej činnosti a dohody o brigádnickej práci študentov, sa tento pracovný poriadok vzťahuje len v prípade, ak tak sám ustanovuje, alebo ak to vyplýva zo všeobecne záväzných právnych predpisov, prípadne priamo z uzatvorenej dohody o vykonaní práce, dohody o pracovnej činnosti alebo dohody o brigádnickej práci študentov.
4.
Zamestnanci majú práva vyplývajúce z pracovnoprávnych vzťahov bez akýchkoľvek obmedzení a bez akejkoľvek priamej alebo nepriamej diskriminácie. Podrobnosti upravuje § 13 Zákonníka práce.
5.
V pracovnoprávnych vzťahoch vykonáva právne úkony v mene zamestnávateľa štatutárny orgán zamestnávateľa, ktorým je .................. (primátor mesta/starosta obce). Namiesto neho môžu robiť právne úkony aj ním poverení zamestnanci, a to v rozsahu vyplývajúcom z poverenia, ako aj príslušní vedúci zamestnanci, ak im toto oprávnenie vyplýva z vnútorných predpisov zamestnávateľa.
6.
Zamestnancom je fyzická osoba, ktorá je v pracovnom pomere k mestu/obci ....................., ktorá spĺňa požiadavky podľa § 11 Zákonníka práce alebo podľa § 3 ods. 1 zákona č. 552/2003 Z.z.
7.
Osobný záujem je záujem, ktorý prináša majetkový prospech alebo iný prospech zamestnancovi alebo jemu blízkym osobám.
8.
Verejný záujem je záujem, ktorý prináša majetkový prospech alebo iný prospech všetkým občanom alebo väčšine občanov.
9.
Rozpor záujmov je skutočnosť, ak zamestnanec uprednostní osobný záujem pred verejným záujmom.
Druhá časť
Predzmluvné vzťahy
Čl. I
Predzmluvné vzťahy
1.
Zamestnávateľa zastupuje vo vzťahu k zamestnancom štatutárny orgán. Štatutárnym orgánom v pracovnoprávnych vzťahoch zamestnancov mesta/obce je primátor mesta/starosta obce.
2.
Každý zamestnanec musí byť s pracovným poriadkom oboznámený a pracovný poriadok musí byť každému zamestnancovi prístupný.
3.
Zákon č. 552/2003 Z.z. sa nevzťahuje na zamestnancov, ktorí vykonávajú pracovné činnosti remeselné, manuálne alebo manipulačné s prevahou fyzickej práce.
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.