Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Online časopis

Poplatok za rozvoj a status významnej investície

Dátum: Rubrika: Hospodárenie

Príspevok rozoberá konkrétny prípad z praxe, resp. rozsudok Najvyššieho správneho súdu SR z 31. marca 2022, sp. zn. 8Sžfk/72/2020, v súvislosti so stavbou, ktorá je významnou investíciou na základe osvedčenia Ministerstva hospodárstva SR, a vyrubením miestneho poplatku za rozvoj.

Vo vzťahu k stavebnému konaniu zákon č. 175/1999 Z. z. o niektorých opatreniach týkajúcich sa prípravy významných investícií a o doplnení niektorých zákonov v z. n. p. (ďalej len "zákon č. 175/1999 Z. z.") s významnou investíciou spojil osobitný režim zjednodušeného usporiadania vlastníckych vzťahov potrebných na prípravu stavieb. Uvedený zákon bol zrušený, od 1. novembra 2021 je účinný zákon č. 371/2021 Z. z. o významných investíciách.
Z prípadu z praxe, ktorý je predmetom tohto príspevku, vyplýva, že osvedčenie o významnej investícii príslušnej stavby vydané Ministerstvom hospodárstva SR má len deklaratórny charakter a slúži predovšetkým ako doklad preukazujúci charakter významnej investície príslušnej stavby v nadväzujúcich právnych vzťahoch. S uvedeným súvisí aj skutočnosť, že stavba, ktorá je významnou investíciou, nie je predmetom miestneho poplatku za rozvoj.
Právny základ
Zákon č. 447/2015 Z. z. o miestnom poplatku za rozvoj a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p. (ďalej len "zákon o miestnom poplatku za rozvoj") ustanovuje miestny poplatok za rozvoj, pričom v § 3 ods. 1 a 2 určuje, čo je predmetom tohto poplatku, a v § 3 ods. 3 stanovuje, čo predmetom tohto poplatku nie je.
Podľa v danom čase platného § 3 ods. 3 písm. d) bod 10 [v súčasnosti § 3 ods. 3 písm. c) bod 9] zákona o miestnom poplatkuza rozvoj 
predmetom poplatku za rozvoj nie je stavba alebo časť stavby s osvedčením o významnej investícii 
podľa osobitného predpisu (t.j. zákon č. 175/1999 Z. z.).
Podľa § 12 ods. 3 tohto zákona na správu poplatku za rozvoj sa vzťahuje osobitný predpis, ktorým je zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p. (ďalej len "daňový poriadok").
Účelom zákona č. 175/1999 Z. z. podľa § 1 ods. 1 bola úprava zjednodušenia usporiadania vlastníckych vzťahov potrebných na prípravu stavieb, ktoré sú významnou investíciou. Podľa § 3 ods. 1 zákona č. 371/2021 Z. z. o významných investíciách 
významná investícia 
je investičný projekt, ktorého realizáciu bude zabezpečovať právnická osoba, ktorej zakladateľom je štát, vyšší územný celok alebo obec, ak vláda SR o ňom rozhodla, že je vo verejnom záujme.
Definíciu významnej investície predtým upravoval § 1 ods. 2 a 3 zákona č. 175/1999 Z. z. Na základe § 3 tohto zákona Ministerstvo hospodárstva SR vydá podniku na jeho žiadosť osvedčenie o tom, že ide o významnú investíciu, a to do 15 dní od schválenia návrhu na vydanie osvedčenia o významnej investícii vládou.
Prípad z praxe - rozsudok Najvyššieho správneho
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.