Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Online časopis

Nižší počet poslancov

Dátum: Rubrika: Naša poradňa

Vyskúšajte našu 10-dňovú skúšobnú licenciu a získajte prístup k celému portálu zadarmo. Stačí sa bezplatne zaregistrovať.

Chcem prístup zdarma

Máte už predplatné? Prihláste sa.

Máme schválený počet sedem poslancov obecného zastupiteľstva. Postupne sa niekoľko poslancov vzdalo mandátu a aktuálne máme štyroch poslancov vrátane náhradníkov. Je možné, aby sme s takýmto počtom poslancov schválili rozpočet?

Otázka opisuje situáciu, ktorá v praxi miestnych samospráv, žiaľ, nie je výnimočná. Je zrejmé, že to veľmi podstatne komplikuje schopnosť obecného zastupiteľstva prijímať rozhodnutia. Hlasovacie kvórum (tzn. podiel hlasov potrebný na prijatie platného rozhodnutia) sa dosahuje ťažšie a v niektorých prípadoch bude dokonca nedosiahnuteľné.
Ako východisko použijeme právnu úpravu zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. (ďalej len "zákon o obecnom zriadení").

Zákon o obecnom zriadení – výňatok

§ 12

Rokovanie obecného zastupiteľstva

(7) Obecné zastupiteľstvo rokuje vždy v zbore. Spôsobilé rokovať a uznášať sa je vtedy, ak je prítomná nadpolovičná väčšina všetkých poslancov. Na prijatie uznesenia obecného zastupiteľstva je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných poslancov, ak časť vety za bodkočiarkou, odsek 5, § 13 ods. 8, § 18a ods. 3 a 10, § 20a ods. 4 a § 20b ods. 5 alebo osobitný zákon neustanovuje inak; na prijatie nariadenia je potrebný súhlas trojpätinovej väčšiny prítomných poslancov.

Táto právna úprava patrí medzi tie menej prehľadné, pretože celkom zbytočne uvádza v druhej vete (neúplný) výpočet prípadov, keď sa uplatní iné kvórum, ako je nadpolovičná väčšina prítomných. (Prehľadnejšia by bola formulácia 
"Na prijatie uznesenia obecného zastupiteľstva je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných poslancov, ak zákon neustanovuje inak"
; takáto úprava by pokryla všetky prípady odlišného kvóra bez spomínaného, aj tak neúplného výpočtu).
V prípade, ktorý opisuje otázka, sú k dispozícii štyria z celkového počtu sedem poslancov. V tejto situácii je obecné zastupiteľstvo uznášaniaschopné len v tom prípade, ak všetci štyria poslanci budú prítomní.
Ak bude podmienka uznášaniaschopnosti splnená, obecné zastupiteľstvo môže prijať uznesenia, ktoré vyžadujú nadpolovičnú väčšinu prítomných (tzn. hlasmi troch poslancov), rovnako bude môcť hlasmi troch poslancov prijať aj nariadenie (nadpolovičná väčšina aj trojpätinová väčšina v prípade štyroch prítomných vyžaduje rovnako súhlas troch poslancov).
Za hranicou možností obecného zastupiteľstva, ktoré má z celkového počtu siedmich poslancov len štyroch prítomných na zasadnutí, budú rozhodnutia, ktoré vyžadujú kvórum trojpätinovej väčšiny všetkých poslancov (pri siedmich poslancoch trojpätinová väčšina všetkých vyžaduje súhlas piatich poslancov a tí v tomto prípade nie sú k dispozícii). Medzi takéto rozhodnutia patrí napríklad:
-
potvrdenie uznesenia, ktorého výkon starosta pozastavil, podľa § 13 ods. 8 zákona o obecnom zriadení,
-
schválenie koncesnej zmluvy podľa § 9 ods. 2 písm. g) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v z. n. p. (ďalej len "zákon o majetku obcí"),
-
uznesenia o prevode vlastníctva alebo o nájme obecného majetku z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 8 písm. e) alebo ods. 9 písm. c) zákona o majetku obcí,
-
schválenie nesúhlasu s navrhnutým kandidátom na riaditeľa školy - § 3 ods. 2 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p.
Schválenie rozpočtu obce nie je v právnej úprave upravené osobitným kvórom, a preto sa uplatní všeobecné kvórum na schválenie uznesenia z § 12 ods. 7 zákona o obecnom zriadení, tzn. nadpolovičná väčšina prítomných poslancov.
Záver
Ak sú na zasadnutí obecného zastupiteľstva z celkového počtu sedem poslancov prítomní štyria poslanci, obecné zastupiteľstvo je spôsobilé rokovať a uznášať sa a hlasmi najmenej troch poslancov môže schváliť rozpočet.


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.