Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Online časopis

Konania vo volebných veciach (1. časť)

Dátum: Rubrika: Správne právo Zo seriálu: Konania vo volebných veciach

Vyskúšajte našu 10-dňovú skúšobnú licenciu a získajte prístup k celému portálu zadarmo. Stačí sa bezplatne zaregistrovať.

Chcem prístup zdarma

Máte už predplatné? Prihláste sa.

Článok sa v prvej časti zaoberá konaniami vo volebných veciach týkajúcimi sa územnej samosprávy, konkrétne konaním vo veciach stáleho zoznamu voličov a zoznamu voličov, konaním vo veciach registrácie kandidátnych listín pre voľby do orgánov samosprávneho kraja a konaním vo veciach registrácie kandidátnych listín pre voľby do orgánov samosprávy obcí, miest a mestských častí.

Právna úprava volebného práva je obsiahnutá predovšetkým v zákone č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p. (ďalej len "zákon o podmienkach výkonu volebného práva").
Uvedený právny predpis uvádza možnosť podať na správny súd návrh na vydanie rozhodnutia o vykonaní opravy alebo o doplnení stáleho zoznamu voličov, ak obec sama neodstráni chyby alebo nedostatky v stálom zozname voličov, ako aj návrh na vydanie rozhodnutia o zaregistrovaní kandidáta pre voľby do orgánov územnej samosprávy, ak miestna volebná komisia rozhodla o nezaregistrovaní kandidáta.
V konaní sa postupuje podľa zákona č. 162/2015 Z. z. Správny súdny poriadok v z. n. p. (ďalej len "Správny súdny poriadok"), ktorý upravuje tieto konania vo volebných veciach týkajúce sa územnej samosprávy:
-
konanie vo veciach stáleho zoznamu voličov a zoznamu voličov,
-
konanie vo veciach registrácie kandidátnych listín pre voľby do orgánov samosprávneho kraja,
-
konanie vo veciach registrácie kandidátnych listín pre voľby do orgánov samosprávy obcí, miest a mestských častí,
-
konanie vo veciach ústavnosti a zákonnosti volieb do orgánov územnej samosprávy.
V konaniach o žalobách vo volebných veciach rozhodujú správne súdy [§ 6 ods. 2 písm. g) Správneho súdneho poriadku]. Podľa § 12 Správneho súdneho poriadku okresné súdy rozhodujú v konaní vo veciach stáleho zoznamu voličov a zoznamu voličov, v konaní o registráciu kandidátnych listín pre voľby do orgánov samosprávneho kraja, ako aj v konaní o registráciu kandidátnych listín pre voľby do orgánov samosprávy obcí, miest a mestských častí. Najvyšší správny súd SR rozhoduje v konaní vo veciach ústavnosti a zákonnosti volieb do orgánov územnej samosprávy [§ 11 písm. f) Správneho súdneho poriadku].
Podľa § 4 ods. 1 písm. f) zákona č. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch a poplatku za výpis z registra trestov v z. n. p. konania vo volebných veciach sú oslobodené od súdneho poplatku.
Konanie vo veciach stáleho zoznamu voličov a zoznamu voličov
Volič si môže v úradných hodinách obce overiť, či je zapísaný v stálom zozname voličov, či údaje o ňom sú úplné a pravdivé, a môže požadovať doplnenie údajov alebo vykonanie opráv. Obec je povinná žiadosti vyhovieť alebo do troch dní písomne oznámiť voličovi dôvody, pre ktoré žiadosti nemôže vyhovieť.
Podľa § 10 ods. 2 zákona o podmienkach výkonu volebného práva, ak obec sama neodstráni chyby alebo nedostatky v stálom zozname voličov, môže sa volič, ktorý je tým dotknutý, obrátiť na správny súd s návrhom na vydanie rozhodnutia o vykonaní opravy alebo o doplnení stáleho zoznamu voličov. Na základe rozhodnutia správneho súdu vykonáva zmenu v stálom zozname voličov obec; v deň konania volieb vykonáva zmenu v zozname voličov vo volebnom okrsku okrsková volebná komisia.
Konanie je upravené v ustanoveniach § 264 až § 272 Správneho súdneho poriadku. Žalobca sa môže žalobou domáhať odstránenia chyby alebo nedostatku v stálom zozname voličov a zozname voličov (ďalej len "zoznam voličov"), ktoré obec, mesto alebo mestská časť neodstránili postupom podľa zákona o podmienkach výkonu volebného práva. Na konanie je príslušný okresný súd, v ktorého obvode sa nachádza daná obec, mesto alebo mestská časť.
Účastníkmi konania sú žalobca a žalovaný, tým však nie je dotknuté oprávnenie prokurátora vstúpiť do konania pred správnym súdom. Žalobcom je fyzická osoba, ktorá o sebe tvrdí, že bola dotknutá na svojom volebnom práve chybou alebo nedostatkom v zozname voličov. Žalovaným je obec, mesto alebo mestská časť, ktorá zostavuje a vedie zoznam voličov a vykonáva do neho zápisy.
Správny súdny poriadok neustanovuje žiadnu lehotu na podanie tejto žaloby. V žalobe sa musí uviesť:
-
ktorému správnemu súdu je žaloba určená a kto ju podáva, akej veci sa týka, čo sa žalobou sleduje a podpis žalobcu,
-
označenie druhu žaloby,
-
označenie žalovaného,
-
označenie napadnutej chyby alebo nedostatku v zozname voličov,
-
žalobné body,
-
označenie dôkazov, ak sa ich žalobca dovoláva,
-
žalobný návrh.
K žalobe musí byť pripojené písomné oznámenie žalovaného o nevyhovení žiadosti na opravu chyby alebo doplnenia údaja do zoznamu voličov. Žalovaný je na výzvu povinný v určenej lehote predložiť správnemu súdu vyjadrenie k žalobe.
Správny súd rozhodne o žalobe do piatich dní od jej doručenia. Ak žalovaný po podaní žaloby odstránil napadnutú chybu alebo nedostatok v zozname voličov, správny súd konanie po vyjadrení žalobcu uznesením zastaví. Ak správny súd po preskúmaní zistí, že žaloba nie je dôvodná, uznesením ju zamietne. V prípade dôvodnosti žaloby súd uznesením uloží žalovanému odstrániť chybu alebo nedostatok v zozname voličov. Vo výroku uvedie označenie žalovaného a chybu alebo nedostatok, ktoré majú byť odstránené v zozname voličov. Rozhodnutie správny súd bezodkladne doručí účastníkom konania.
Konanie vo veciach registrácie kandidátnych listín pre voľby do orgánov samosprávneho kraja
Proti rozhodnutiu volebnej komisie samosprávneho kraja o nezaregistrovaní kandidáta pre voľby do zastupiteľstva samosprávneho kraja a voľby predsedu samosprávneho kraja môže dotknutá kandidujúca politická strana alebo koalícia a dotknutý kandidát bez politickej príslušnosti podať návrh na vydanie rozhodnutia o zaregistrovaní kandidáta na správny súd.
Ak správny súd rozhodne o zaregistrovaní kandidáta, volebná komisia samosprávneho kraja vykoná toto rozhodnutie do 24 hodín od jeho doručenia vyznačením registrácie na kandidátnej listine (§ 140 ods. 5 a 6, § 145 ods. 5 a 6 zákona o podmienkach výkonu volebného práva).
Konanie je upravené v ustanoveniach § 293 až § 302 Správneho súdneho poriadku. Podľa § 293 ods. 1 Správneho súdneho poriadku žalobca sa môže žalobou domáhať vydania rozhodnutia o zaregistrovaní kandidáta, ak volebná komisia samosprávneho kraja rozhodla o nezaregistrovaní kandidáta pre voľby do orgánov samosprávnych krajov. Na konanie je príslušný okresný súd, v ktorého obvode má sídlo daný samosprávny kraj.
Účastníkmi uvedeného konania sú žalobca a žalovaný. Rovnako tým nie je dotknuté oprávnenie prokurátora vstúpiť do konania podľa § 46 Správneho súdneho poriadku. Žalobcom je dotknutá kandidujúca politická strana, koalícia politických strán alebo dotknutý kandidát bez politickej príslušnosti. Žalovaným v tomto konaní je volebná komisia samosprávneho kraja.

„Žaloba musí byť podaná v lehote troch dní od prevzatia rozhodnutia žalovaného o nezaregistrovaní kandidáta pre voľby do orgánov samosprávnych krajov.“

V uvedenej žalobe treba okrem všeobecných náležitostí podania tiež uviesť:
-
označenie druhu žaloby a označenie žalovaného,
-
označenie napadnutého rozhodnutia o nezaregistrovaní kandidáta pre voľby do orgánov samosprávnych krajov,
-
žalobné body,
-
označenie dôkazov, ak sa ich žalobca dovoláva,
-
žalobný návrh.
K žalobe musí byť pripojené napadnuté rozhodnutie žalovaného o nezaregistrovaní kandidáta pre voľby do orgánov samosprávnych krajov. Žalovaný je na výzvu povinný v určenej lehote predložiť správnemu súdu vyjadrenie k žalobe.
Správny súd rozhodne o žalobe do troch dní od jej doručenia. Ak správny súd po preskúmaní zistí, že žaloba nie je dôvodná, uznesením ju zamietne. V prípade, že súd zistí dôvodnosť žaloby, uznesením rozhodne o zaregistrovaní kandidáta pre voľby do orgánov samosprávnych krajov. Vo výroku uvedie označenie kandidátnej listiny, ako aj meno a priezvisko zaregistrovaného kandidáta. Rozhodnutie je správny súd povinný bezodkladne doručiť účastníkom konania.
Konanie vo veciach registrácie kandidátnych listín pre voľby do orgánov samosprávy obcí, miest a mestských častí
Podľa § 172 zákona o podmienkach výkonu volebného práva, ktorý upravuje registráciu kandidátov pre voľby do obecného zastupiteľstva, platí, že (ods. 1):

„Miestna volebná komisia predložené kandidátne listiny preskúma a nezaregistruje kandidáta,

a)  ktorý má prekážku práva byť volený podľa § 6,

b)  ktorý nespĺňa podmienku uvedenú v § 164,

c)  ktorý napriek výzve miestnej volebnej komisie v stanovenej lehote neodstránil všetky vlastné mená alebo ich skratky z údajov o zamestnaní,

d)  ktorý ku kandidátnej listine nepripojil vyhlásenie podľa § 171 ods. 5 písm. a) alebo písomnosti podľa § 171 ods. 8,

e)  ak je uvedený na kandidátnych listinách viacerých politických strán alebo koalícií na tej kandidátnej listine, ku ktorej nie je pripojené vyhlásenie podľa § 171 ods. 5 písm. a) alebo ods. 8; ak kandidát podpísal vyhlásenie k viacerým kandidátnym listinám, vyčiarkne ho na všetkých kandidátnych listinách,

f)   ktorý je uvedený na kandidátnej listine nad určený počet kandidátov,

g)  ktorý ku kandidátnej listine nepripojil podpisovú listinu podľa § 171 ods. 9 alebo podpisová listina ktorého je neúplná.“

Miestna volebná komisia zaregistruje kandidátov najneskôr 45 dní predo dňom konania volieb a registráciu kandidátov vyznačí na kandidátnej listine. Registrácia kandidátov je podmienkou vytlačenia hlasovacích lístkov. O zaregistrovaní alebo nezaregistrovaní kandidátov vyhotoví miestna volebná komisia bezodkladne rozhodnutie, ktoré podpíše jej predseda, a následne vyzve politické strany, koalície a kandidátov bez politickej príslušnosti, aby si rozhodnutie prevzali do 24 hodín. Ak politická strana, resp. koalícia alebo kandidát bez politickej príslušnosti neprevezmú rozhodnutie v ustanovenej lehote, považuje sa rozhodnutie za prevzaté.
Proti rozhodnutiu miestnej volebnej komisie o nezaregistrovaní kandidáta môže dotknutá kandidujúca politická strana alebo koalícia a dotknutý kandidát bez politickej príslušnosti podať návrh na vydanie rozhodnutia o zaregistrovaní kandidáta na správny súd. Ak správny súd rozhodne o zaregistrovaní kandidáta, miestna volebná komisia vykoná rozhodnutie súdu do 24 hodín od jeho doručenia vyznačením registrácie na kandidátnej listine (§ 172 ods. 4 a 5 zákona o podmienkach výkonu volebného práva).
V prípade registrácie kandidátov pre voľby starostu obce sa postupuje obdobne, pričom podľa § 177 ods. 4 zákona o podmienkach výkonu volebného práva platí, že návrh na vydanie rozhodnutia o zaregistrovaní kandidáta možno podať na správny súd do troch dní odo dňa prevzatia rozhodnutia miestnej volebnej komisie.
Konanie je upravené v ustanoveniach § 303 až § 312 Správneho súdneho poriadku. Žalobca sa môže žalobou domáhať vydania rozhodnutia o zaregistrovaní kandidáta, ak miestna volebná komisia alebo mestská volebná komisia rozhodla o nezaregistrovaní kandidáta pre voľby do orgánov samosprávy obcí, miest a mestských častí. Na konanie je príslušný okresný súd, v ktorého obvode sa nachádza obec, mesto alebo mestská časť.
Účastníkmi konania sú žalobca a žalovaný. Žalobcom je v tomto prípade dotknutá kandidujúca politická strana, koalícia politických strán alebo dotknutý nezávislý kandidát (bez politickej príslušnosti). Žalovaným je miestna volebná komisia alebo mestská volebná komisia.
Správny súdny poriadok v § 307 ustanovuje lehotu na podanie žaloby. Žaloba musí byť podaná v lehote troch dní od prevzatia rozhodnutia žalovaného o nezaregistrovaní kandidáta pre voľby do orgánov samosprávy obcí.
V žalobe sa musí okrem skôr uvedených náležitostí uviesť tiež označenie napadnutého rozhodnutia žalovaného o nezaregistrovaní kandidáta pre voľby do orgánov samosprávy obcí, miest a mestských častí, ktoré musí byť tiež pripojené k žalobe.
Správny súd rozhodne o žalobe do troch dní od jej doručenia, pričom ak po preskúmaní zistí, že žaloba nie je dôvodná, uznesením ju zamietne. V prípade zistenia dôvodnosti žaloby uznesením rozhodne o zaregistrovaní kandidáta pre voľby do orgánov samosprávy obcí, miest a mestských častí. Vo výroku uvedie označenie kandidátnej listiny a meno a priezvisko zaregistrovaného kandidáta. Správny súd vydané rozhodnutie bezodkladne doručí účastníkom konania.


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.