Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Online časopis

Štádiá správneho konania, príklady

Dátum: Autor/i: Ing. JUDr. Ladislav Hrtánek, PhD. Rubrika: Z právnej praxe

Príspevok sa zaoberá jednotlivými štádiami správneho konania od jeho začatia, vykonanie dokazovania až po vydanie rozhodnutia správnym orgánom, pričom uvádza tiež súvisiace príklady z praxe.

Priebeh správneho procesu sa viaže na jednotlivé štádiá, ktoré tvoria súvislý celok. Podstatnou súčasťou správneho konania je dokazovanie, ktorého cieľom je zabezpečiť potrebné podklady pre vydanie rozhodnutia správneho orgánu. Rozhodnutie v správnom konaní je zhrnutím jednotlivých dôkazov a podkladov, ktoré boli vykonané v priebehu konania. Rozhodnutie v správnom konaní musí spĺňať zákonom ustanovené obsahové náležitosti, pričom obligatórne musí byť riadne doručené účastníkovi (účastníkom) správneho konania. V prípade, že účastník správneho konania je nespokojný s vydaným rozhodnutím, môže podať proti danému rozhodnutiu odvolanie.
Štádium začatia správneho konania
Podľa § 18 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v z. n. p. (ďalej len "správny poriadok") sa správne konanie začína na návrh účastníka správneho konania alebo na podnet správneho orgánu.
Ak sa správne konanie začína na návrh účastníka konania, tak je začaté dňom, keď toto podanie došlo správnemu orgánu oprávnenému vo veci rozhodnúť. Je preto potrebné, aby si navrhovateľ zistil, ktorý správny orgán je vecne a miestne príslušný na konanie a rozhodovanie. Pokiaľ sa správne konanie začína na podnet správneho orgánu, tak je začaté dňom, keď správny orgán urobil voči účastníkovi správneho konania prvý procesný úkon.
Podľa § 18 ods. 3 správneho poriadku o začatí správneho konania správny orgán upovedomí všetkých známych účastníkov konania; ak mu nie sú známi účastníci konania alebo ich pobyt, alebo pokiaľ to ustanovuje osobitný zákon, upovedomí ich o začatí konania verejnou vyhláškou.
Priebeh dokazovania v správnom konaní
Správny poriadok ustanovuje jednotlivé dôkazné prostriedky demonštratívnym právnym výpočtom. V tomto prípade teda nejde o taxatívny výpočet a je možné, aby správny orgán vykonal aj iné dôkazné prostriedky, ktoré správny poriadok výslovne neuvádza, ale ktoré môžu prispieť k objasneniu skutkového stavu veci, ktorá sa prejednáva pred správnym orgánom (napr. rôzne audiovizuálne záznamy). Každý dôkazný prostriedok však musí byť dosiahnutý v súlade so zákonom, inak správnym orgánom nemôže byť vykonaný.
Výsluch svedka v správnom konaní
Príklad č. 1
Svedok bol v správnom konaní vyzvaný, aby vypovedal o tom, či účastník správneho konania má daňové nedoplatky a v akej výške. Poskytnutie svedeckej výpovede v tomto prípade svedok odmietol s tým, že ide o utajované fakty. Konal svedok v súlade s platným právom?
Výpoveď svedka je podstatným dôkazným prostriedkom, ktorý je využiteľný v správnom konaní, pričom jeho opodstatnenosť závisí od schopnosti svedka správne reprodukovať udalosť, ktorej bol svedkom. Správny poriadok ustanovuje prípady, keď je svedecká výpoveď zakázaná alebo keď možno odoprieť výpoveď zo strany svedka.
Výpoveď svedka je podľa § 35 ods. 2 správneho poriadku zakázaná, keď
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.