Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Online časopis

Dodržiavanie základných princípov verejného obstarávania

Dátum: Rubrika: Verejné obstarávanie

Základnými princípmi verejného obstarávania podľa § 10 ods. 2 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p. (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“) sú: princíp rovnakého zaobchádzania, princíp nediskriminácie hospodárskych subjektov, princíp transparentnosti, princíp proporcionality a princíp hospodárnosti a efektívnosti.

Podľa § 10 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní verejný obstarávateľ a obstarávateľ sú povinní pri zadávaní zákaziek, koncesií a pri súťaži návrhov postupovať podľa zákona o verejnom obstarávaní a podľa § 117 ods. 1 sú obstarávatelia povinní pri zadávaní zákazky s nízkou hodnotou postupovať tak, aby vynaložené náklady na predmet zákazky boli hospodárne.
Ak verejný obstarávateľ vyzval na predloženie ponuky viac hospodárskych subjektov na účel zadania zákazky, je povinný zabezpečiť dodržanie princípov rovnakého zaobchádzania a nediskriminácie a zároveň je verejný obstarávateľ povinný postupovať v súlade s princípom transparentnosti a zdokumentovať celý priebeh verejného obstarávania tak, aby jeho úkony boli preskúmateľné bez ohľadu na použité prostriedky komunikácie.
Nedodržanie týchto princípov a jeho následky budeme ilustrovať na niekoľkých príkladoch z rozhodovacej praxe Úradu pre verejné obstarávanie (ďalej len "ÚVO") týkajúcich sa obcí a rozpočtovej organizácie.
Podstata princípu rovnakého zaobchádzania a nediskriminácie spočíva v tom, že verejný obstarávateľ, obstarávateľ, resp. osoba podľa § 8 zákona o verejnom obstarávaní majú povinnosť voči všetkým uchádzačom a záujemcom postupovať rovnako, a teda ani jeden subjekt nesmie byť žiadnym spôsobom zvýhodňovaný alebo znevýhodňovaný.
Princíp rovnakého zaobchádzania a nediskriminácie predstavuje požiadavku zákona o verejnom obstarávaní na odstránenie subjektívneho hodnotenia v procese verejného obstarávania a zabezpečenie objektívneho prístupu k záujemcom i uchádzačom a jeho cieľom je napomôcť rozvoju zdravej a skutočnej hospodárskej súťaže medzi subjektmi, ktoré sa zúčastňujú verejného obstarávania.
Príklad č. 1:
Podľa záverov ÚVO je nesporné, že obec A. K. nevyhodnocovala splnenie účasti uchádzača B., s. r. o., v súlade s pravidlami, ktoré si sám stanovil v bode 20 "Preskúmanie ponúk" súťažných podkladov, čím účastník konania splnenie podmienok účasti daného uchádzača vyhodnocoval v rozpore s princípom transparentnosti podľa § 117 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní, teda že napriek tomu, že ponuka uchádzača B, s. r. o., neobsahovala doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti v súťaži, obec vyhodnotila uchádzača ako úspešného, ktorý splnil všetky podmienky účasti.
Obec súčasne splnenie podmienok účasti uchádzača B., s. r. o., vyhodnocovala v rozpore s princípom rovnakého zaobchádzania podľa § 117 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní, nakoľko ho neoprávnene zvýhodnila tým, že ho identifikovala ako úspešného uchádzača v predmetnom postupe zadávania zákazky bez toho, aby skúmala a mala za preukázané, že splnil požadované podmien
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.