Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Online časopis

Daň zo schátraných stavieb

Dátum: Rubrika: Z legislatívy

Príspevok sa venuje aktuálnej legislatívnej zmene, ktorá prináša pre obce a mestá v pozícii správcov daní možnosť vyrubenia vyššej dane z dlhodobo neudržiavaných, resp. schátraných stavieb.

Dňa 5. mája 2022 Národná rada SR schválila zákon č. 178/2022 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov (ďalej len "novela"). Novela nadobudla účinnosť 15. júna 2022. Cieľom novely je umožniť mestám a obciam vyrubiť vyššiu daň z tzv. schátraných stavieb. Ide o stavby, ktoré sú neudržiavané, nezodpovedajú základným požiadavkám na stavby alebo sú stavbami nevyhovujúcimi (závadnými), ktoré ohrozujú život alebo zdravie osôb.
Obce doteraz nemali priame finančné nástroje, prostredníctvom ktorých by mohli vplývať na vlastníkov stavieb, ktoré sú dlhodobo neudržiavané a často sa nachádzajú až v dezolátnom stave, hromadí sa v nich komunálny odpad, prípadne sa v nich zdržiavajú ľudia bez domova. Tieto stavby sú nielen neestetické, ale neraz predstavujú hrozbu pre okolité nehnuteľnosti, motorové vozidlá zaparkované v ich blízkosti či chodcov. Rovnako môžu spôsobovať problémy z ekologického, hygienického alebo protipožiarneho hľadiska. Nástroje, ktoré majú obce ako stavebné úrady možnosť využiť v tejto súvislosti, sú zväčša časovo náročné a ťažko vynútiteľné.
Novela preto zavádza účinnejší prostriedok, ktorý môže vlastníkov schátraných, resp. neudržiavaných stavieb motivovať, aby zabezpečili ich riadnu údržbu. Ide o ekonomický nástroj v podobe povinnosti platiť vyššiu daň zo stavieb. Novela upravuje koeficient (násobok) ročnej sadzby dane, ktorého hodnotu (vyššiu ako 1, najviac však 10) môžu určiť mestá a obce vo všeobecne záväznom nariadení a ktorý ovplyvní výpočet výšky dane z neudržiavaných stavieb.
Podľa uvedenej novely 
koeficient sadzby dane neudržiavanej stavby možno určiť pri stavbách, 
ktoré sú:
a)
stavbami, ktoré vlastník riadne neudržiava podľa osobitného predpisu, a stavebný úrad mu vo verejnom záujme právoplatne nariadil, aby sa v určenej lehote a za určených podmienok postaral o nápravu 
podľa osobitného predpisu, pričom vlastník túto povinnosť v stanovenej lehote nesplnil;
b)
stavbami, ktoré nezodpovedajú základným požiadavkám na stavby podľa osobitného predpisu
, čím ohrozujú alebo obťažujú užívateľov alebo okolie stavby a stavebný úrad ich vlastníkovi právoplatne 
nariadil uskutočniť nevyhnutné úpravy na stavbe
, pričom vlastník túto povinnosť v stanoven
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.