Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Online časopis

Zákaz prolongácie povinne zverejňovaných zmlúv obce

Dátum: Rubrika: Z právnej praxe

Spolu s novelou Občianskeho zákonníka od 1. januára 2011, ktorá so sebou priniesla zákaz prolongácie povinne zverejňovaných zmlúv, vyvstáva aj otázka, čo v prípade zmluvy uzatvorenej pred účinnosťou novely zákona, ktorá tento zákaz priniesla. Článok dáva odpovede na otázky, kedy môže byť zásada zmluvnej voľnosti obmedzená, čo priniesol zákaz prolongácie povinne zverejňovaných zmlúv pre obce a či je v týchto prípadoch prípustné aplikovanie nepravej retroaktivity právnych noriem.
Problematiku týkajúcu sa povinného zverejňovania zmlúv a zákazu ich prolongácie upravujú najmä tieto zákony:
-
zákon č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v z. n. p.(ďalej len "zákon o slobode informácií"),
-
zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v z. n. p. (ďalej len "Občiansky zákonník"),
-
zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. (ďalej len "zákon o obecnom zriadení"),
-
zákon č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v z. n. p. (ďalej len "zákon o majetku obcí").
Zásada zmluvnej voľnosti a jej obmedzenia
Zmluvné dojednanie, podľa ktorého na základe vôle zmluvných strán sa za určitých podmienok predlžuje platnosť zmluvy o určitú dobu, je v zásade prejavom zmluvnej voľnosti zmluvných strán,
avšak zmluvná voľnosť zmluvných strán je v určitých prípadoch obmedzená
.
Predovšetkým ide o právne vzťahy s verejnoprávnym prvkom
, či už sa tento verejnoprávny prvok týka predmetu alebo subjektu právneho vzťahu, kde je v celospoločenskom záujme týmto obmedzením, resp. sprísnením podmienok pri vzniku, zmene alebo zániku takého právneho vzťahu chrániť spravidla verejné prostriedky alebo verejný majetok pred ich zneužitím alebo nehospodárnym nakladaním.
Zámer privilegovaného postavenia a ochrany verejného majetku sleduje zákonodarca aj ustanovením Občianskeho zákonníka, podľa ktorého
"Ak zákon neustanovuje inak, neplatné je ustanovenie zmluvy podľa § 47a, podľa ktorého zmluva uzavretá na dobu určitú trvá aj po uplynutí tejto doby."
Uvedené ustanovenie zaviedlo sprísnený zmluvný režim, ktorý súvisí s osobitnou povahou
povinne zverejňovaných zmlúv
, ktoré sa týkajú nakladania s verejnými prostriedkami, resp. s verejným majetkom. Režim povinne zverejňovaných zmlúv bol zavedený zákonom č. 546/2010 Z.z. s účinnosťou od 1. januára 2011, pričom jeho uzákonenie súvisí s novelizáciou zákona o slobodne informácií a so vznikom inštitútu povinne zverejňovaných zmlúv (§ 47a Občianskeho zákonníka).
Povinne zverejňovanou zmluvou je v zmysle § 5a ods. 1 zákona o slobode informácií
"písomná zmluva, ktorú uzaviera povinná osoba a ktorá obsahuje informáciu, ktorá sa získala za finančné prostriedk
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.