Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Online časopis

Vnútorné predpisy spoločného obecného úradu

Dátum: Rubrika: Správne právo

Spoločný obecný úrad predstavuje jednu z možností zabezpečenia výkonu kompetencií decentralizovanej štátnej správy. Ak majú niektoré obce nedostatok personálneho a materiálno-technického zabezpečenia pre výkon decentralizovaných kompetencií, možno zriadiť spoločný obecný úrad, ktorý ich výkon zabezpečí. V zmluve o zriadení spoločného obecného úradu sú však ustanovené len rámcové otázky fungovania a organizácie spoločného obecného úradu, preto starosta obce, ktorá je jeho sídlom, prijíma aj vnútorné predpisy spoločného obecného úradu. Viac o nich sa dozviete v článku.

Organizačný poriadok spoločného obecného úradu
Organizačný poriadok spoločného obecného úradu je naviazaný na platnosť a účinnosť zmluvy o zriadení spoločného obecného úradu, na vykonanie ktorej sa prijíma, a preto platí, že nemôže byť prijatý pred platnosťou a účinnosťou zmluvy o zriadení spoločného obecného úradu.
Príklad č. 1:
Starosta obce, ktorá je sídlom spoločného obecného úradu, nepredložil písomné vyhotovenie organizačného poriadku jednotlivým starostom obcí, ktoré sú zmluvnými stranami zmluvy o zriadení spoločného obecného úradu. Uvedený postoj odôvodňoval tým, že organizačný poriadok upravuje len fungovanie a organizáciu zamestnancov, ktorí plnia úlohy spoločného obecného úradu, a preto postačuje jeho prijatie ako vnútorného predpisu. Je postoj starostu obce v súlade s platným právom?
Vzhľadom na to, že organizačný poriadok upravuje organizáciu a fungovanie spoločného obecného úradu ako celku, existujú tieto procesné možnosti jeho schvaľovania:
1.
rovnakým procesným postupom ako zmluvu o zriadení spoločného obecného úradu,
2.
ako vnútorný predpis obce, ktorá je sídlom spoločného obecného úradu.
V prípade prvej možnosti je procesný postup schvaľovania organizačného poriadku rovnaký ako v prípade zmluvy o zriadení spoločného obecného úradu. V tomto prípade je vhodné, aby starostom obcí, ktoré sú zmluvnými stranami zmluvy o zriadení spoločného obecného úradu, predložil starosta obce popri zmluve aj organizačný poriadok spoločného obecného úradu s cieľom jeho súbežného schválenia a podpisu.
Relatívne jednoduchšou cestou je schvaľovanie organizačného poriadku výlučne starostom obce, ktorá je sídlom spoločného obecného úradu, pričom tento postup je výsledkom myšlienky,
že organizačný poriadok je vnútorným predpisom obce, normatívnou internou inštrukciou
, a preto nemusí byť schvaľovaný zastupiteľstvami a starostami obcí, ktoré sú zmluvnými stranami zmluvy o zriadení spoločného obecného úradu.
Zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. (ďalej len "zákon o obecnom zriadení") neustanovuje procesný postup schvaľovania a prijímania organizačného poriadku, ale len v prípade zmluvy o zriadení spoločného obecného úradu. Postup starostu obce, ktorá je sídlom spoločného obecného úradu, je v súlade s platným právom.
Príklad č. 2:
Pretože organizačný poriadok stanovuje organizáciu a fungovanie spoločného obecného úradu, určoval tento predpis niektoré právne povinnosti aj zamestnancom iných obcí, ktorých starostovia podpísali zmluvu o zriadení spoločného obecného úradu. Starosta obce, ktorý organizačný poriadok vyhotovil, pritom argumentoval, že organizačný poriadok zohľadňuje výkon decentralizovanej štátnej správy, teda musí zohľadňovať aj spoluprácu jeho obce s ostatnými obcami a ukladať aj ich zamestnancom právne povinnosti v súlade s právnou úpravou. Je ukladanie právnych povinností zamestnancom iných obcí v súlade s platným právom?
______________________________
Upozornenie:
Organizačný poriadok je normatívny interný predpis, a preto má obmedzenú personálnu pôsobnosť výlučne na zamestnancov obce, ktorá je sídlom spoločného obecného úradu. Preto nemôže ukladať právne povinnosti zamestnancom iných obcí, ktoré sú zmluvnými stranami zmluvy o zriadení spoločného obecného úradu.
Pokiaľ je potrebné takéto právne povinnosti uložiť, možno tak urobiť len prostredníctvom zmluvy o zriadení spoločného obecného úradu. Uvedené vyplýva z § 20a ods. 3 písm. b) a c) zákona o obecnom zriadení, podľa ktorého zmluva o zriadení spoločného obecného úradu musí obsahovať spôsob financovania jeho nákladov a organizáciu a určenie štatutára spoločného obecného úradu.
______________________________
Rámcové aspekty organizácie spoločného obecného úradu, kde je potrebné ukladať právne povinnosti aj zamestnancom iných obcí, sa majú stanoviť v zmluve o zriadení spoločného obecného úradu a iné otázky organizácie a fungovania spoločného obecného úradu, ktoré sa týkajú len obce, ktorá je jeho sídlom, možno stanoviť aj v organizačnom poriadku. Organizačný poriadok nemôže stanoviť právne povinnosti zamestnancom iných obcí, inak by to bolo v rozpore s právnou úpravou.
Príklad č. 3:
Starosta obce, ktorá je sídlom spoločného obecného úradu, nesúhlasil s určitou úpravou stanovenou v zmluve o zriadení spoločného obecného úradu. Preto v organizačnom poriadku, ktorý vydal, určil túto úpravu v rozpore so zmluvou o zriadení spoločného obecného úradu. S takýmto postupom nesúhlasili ostatní starostovia, ktorí podpísali zmluvu o zriadení spoločného obecného úradu. Je nesúhlasný postoj ostatných starostov obcí v súlade s platným právom?
Organizačný poriadok má podzákonný charakter, a preto sa nesmie dostať do rozporu s právnym poriadkom, ale ani so zmluvou o zriadení spoločného obecného úradu, za účelom konkretizácie ktorej sa prijíma. Uvedená zmluva o zriadení spoločného obecného úradu sa totiž prijíma na základe a v medziach zákona o obecnom zriadení a osobitnej právnej úpravy. Postoj ostatných starostov obcí je správny.
Obsah organizačného poriadku
Pretože spoločný obecný úrad zabezpečuje výkon decentralizovaných úloh štátnej správy, tak popri organizačných aspektoch by mal upravovať taktiež funkčné aspekty.
Organizačný poriadok by mal v kontexte uvedeného obsahovať:
-
organizačnú štruktúru spoločného obecného úradu,
-
vzťahy spoločného obecného úradu k obci, ktorá je jeho sídlom,
-
vzťahy spoločného obecného úradu k obciam, ktoré sú zmluvnými stranami zmluvy o zriadení spoločného obecného úradu podľa § 20a ods. 2 a 3 zákona o obec
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.