Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Online časopis

Správne delikty porušenia všeobecne záväzných nariadení

Dátum: Rubrika: Správne právo

Vyskúšajte našu 10-dňovú skúšobnú licenciu a získajte prístup k celému portálu zadarmo. Stačí sa bezplatne zaregistrovať.

Chcem prístup zdarma

Máte už predplatné? Prihláste sa.

Príspevok poukazuje na priestupky a iné správne delikty týkajúce sa porušenia všeobecne záväzných nariadení obcí, na nedostatky v ustanoveniach všeobecne záväzných nariadení obcí o správnych deliktoch, ako aj na odporúčania pri odstraňovaní týchto nedostatkov a tiež na oprávnenie prokurátora podať protest proti všeobecne záväzným nariadeniam obcí, ktorými bol porušený zákon.

Podľa § 6 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p (ďalej len "zákon o obecnom zriadení") obec môže
vo veciach územnej samosprávy
vydávať všeobecne záväzné nariadenia; všeobecne záväzné nariadenie nesmie byť v rozpore s Ústavou SR, ústavnými zákonmi, zákonmi a medzinárodnými zmluvami, s ktorými vyslovila súhlas Národná rada SR a ktoré boli ratifikované a vyhlásené spôsobom ustanoveným zákonom.
Vo veciach, v ktorých obec plní úlohy štátnej správy, môže 
vydávať všeobecne záväzné nariadenie
len na základe splnomocnenia zákonom a v jeho medziach.
Také nariadenie nesmie byť v rozpore s Ústavou SR, ústavnými zákonmi, medzinárodnými zmluvami, ktoré boli ratifikované a vyhlásené spôsobom ustanoveným zákonom, so zákonmi, s nariadeniami vlády, so všeobecne záväznými predpismi ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy.
Priestupky
Všeobecnú právnu úpravu priestupkov obsahuje zákon č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v z. n. p. (ďalej len "zákon o priestupkoch"), podľa ktorého priestupkom je zavinené konanie, ktoré porušuje alebo ohrozuje záujem spoločnosti a je za priestupok výslovne označené v tomto alebo v inom zákone, ak nejde o iný správny delikt postihnuteľný podľa osobitných právnych predpisov alebo o trestný čin (§ 2 ods. 1).
Zákon o priestupkoch upravuje v súvislosti s porušením všeobecne záväzného nariadenia:
-
priestupky proti poriadku v správe
- podľa § 46 zákona o priestupkoch priestupkom proti poriadku v správe je aj porušenie povinností ustanovených všeobecne záväzným nariadením, ak sa takýmto konaním sťaží plnenie úloh štátnej správy alebo obcí. Za tento priestupok možno uložiť pokutu do 33 eur;
-
priestupky proti verejnému poriadku
- podľa § 48 zákona o priestupkoch priestupkom proti verejnému poriadku je aj porušenie povinností ustanovených všeobecne záväznými nariadeniami, ak sa takým konaním ohrozí alebo naruší verejný poriadok. Za tento priestupok možno uložiť pokutu do 33 eur.
Aj niektoré osobitné zákony upravujú priestupky v súvislosti s porušením všeobecne záväzného nariadenia, pričom v takom prípade sa uplatní právna úprava obsiahnutá v osobitnom zákone, napríklad:
-
podľa zákona č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v z. n. p. 
(ďalej len "zákon o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách") obec všeobecne záväzným nariadením dočasne obmedzuje alebo zakazuje užívanie pitnej vody na iné účely, ak je to nevyhnutné na zabezpečenie zásobovania pitnou vodou v obci v čase jej nedostatku, a vydáva všeobecne záväzné nariadenie o spôsobe náhradného zásobovania vodou a náhradného odvádzania odpadových vôd a o zneškodňovaní obsahu žúmp podľa miestnych podmienok [§ 36 ods. 7 písm. d) a e)]. Priestupku na úseku verejných vodovodov a verejných kanalizácií sa dopustí ten, kto porušil uvedené všeobecne záväzné nariadenie [§ 40 ods. 1 písm. j)]. Okresný úrad podľa § 40 ods. 2 zákona o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách uloží za tento priestupok pokutu od 50 eur do 331 eur;
-
podľa zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v z. n. p. 
obec môže všeobecne záväzným nariadením upraviť, obmedziť alebo zakázať všeobecné užívanie povrchových vôd na drobných vodných tokoch a iných vodných útvaroch (§ 63 ods. 4). Priestupku na úseku ochrany vôd, vodných tokov a vodných stavieb sa dopustí ten, kto poruší povinnosť uloženú uvedeným všeobecne záväzným nariadením [§ 77 ods. 1 písm. m)]. Za tento priestupok možno podľa § 77 ods. 2 písm. b) uvedeného zákona uložiť pokutu do 100 eur;
-
podľa zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p. 
pôvodca komunálnych odpadov je povinný nakladať alebo inak s nimi zaobchádzať v súlade so všeobecne záväzným nariadením obce [§ 81 ods. 9 písm. a)], inak sa dopustí priestupku podľa § 115 ods. 1 písm. p) tohto zákona, za ktorý možno uložiť pokutu do 1 500 eur [§ 115 ods. 2 písm. a)].
Niektoré osobitné zákony splnomocňujú obec na úpravu určitej záležitosti vo všeobecne záväznom nariadení, pričom neupravujú priestupok za porušenie všeobecne záväzného nariadenia, ale priestupok za porušenie takejto záležitosti upravenej vo všeobecne záväznom nariadení, napríklad:
-
podľa zákona č. 282/2002 Z. z., ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov v z. n. p. 
obec môže všeobecne záväzným nariadením vymedziť miesta, kde je voľný pohyb psa zakázaný a vstup so psom zakázaný (§ 5 ods. 1). Priestupku sa dopustí ten, kto vedie psa, ak nerešpektuje zákaz vstupu so psom alebo zákaz voľného pohybu psa [§ 7 ods. 2 písm. e)]. Za tento priestupok možno podľa § 7 ods. 3 tohto zákona uložiť pokutu do 65 eur;
-
podľa zákona č. 178/1998 Z. z. o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov 
na trhových miestach sa môžu predávať iba potraviny, ktoré ustanoví obec všeobecne záväzným nariadením po vydaní súhlasného stanoviska príslušného orgánu úradnej kontroly potravín k návrhu tohto všeobecne záväzného nariadenia (§ 7 ods. 1). Priestupku sa dopustí fyzická osoba, ktorá predáva na trhovom mieste výrobky, ktoré nie sú určené obcou na predaj [§ 13 ods. 1 písm. c)]. Za priestupok sa podľa § 13 ods. 3 predmetného zákona uloží pokuta do 8 000 eur, pričom v blokovom konaní možno uložiť za tento priestupok pokutu do 4 000 eur.
Iné správne delikty
V dôsledku porušenia všeobecne záväzného nariadenia obce môže dôjsť k naplneniu skutkovej podstaty iného správneho deliktu podľa zákona o obecnom zriadení alebo osobitných zákonov.
Pôvodné znenie zákona o obecnom zriadení neobsahovalo vôbec úpravu správnych deliktov. S účinnosťou od 1. júla 1992 bol zákon o obecnom zriadení doplnený o právo starostu obce uložiť právnickej osobe pokutu, ak právnická osoba porušila všeobecne záväzné nariadenie. Pokutu bolo možné uložiť do dvoch mesiacov odo dňa, kedy sa starosta obce dozvedel o tom, kto sa konania dopustil; najneskôr však do jedného roka od konania opodstatňujúceho uloženie pokuty.
Na základe ďalšej zmeny zákona o obecnom zriadení účinnej od 1. januára 2002 starosta obce mohol okrem právnickej osoby uložiť pokutu za porušenie všeobecne záväzného nariadenia aj fyzickej osobe oprávnenej na podnikanie. Tiež sa predĺžila subjektívna lehota na uloženie pokuty z dvoch mesiacov na jeden rok a objektívna lehota z jedného roka na tri roky.
Platná právna úprava správnych deliktov obsiahnutá v  bola prijatá s účinnosťou od 1. júla 2015. V porovnaní s predchádzajúcou právnou úpravou došlo najmä k zmene možnosti uložiť pokutu na povinnosť uložiť pokutu v prípade, ak právnická osoba alebo fyzická osoba - podnikateľ poruší všeobecne záväzné nariadenie obce. Dôvodová správa k predmetnej zmene zákona o obecnom zriadení neuvádza však k tomu bližšie žiadne podrobnosti.
Podľa platnej právnej úpravy platí, že správneho deliktu sa dopustí právnická osoba alebo fyzická osoba - podnikateľ, ak poruší všeobecne záväzné nariadenie obce. Obec uloží pokutu za správny delikt 
do 6 638 eur. 
Výnosy pokút sú príjmom rozpočtu obce.
Obec pri ukladaní pokuty za správne delikty prihliada na závažnosť, spôsob, trvanie a následky protiprávneho konania,
na porušenie viacerých povinností a na opakované porušenie povinnosti. 
Pokutu možno uložiť 
do jedného roka 
odo dňa, keď sa obec dozvedela o porušení povinnosti, najneskôr však 
do troch rokov 
odo dňa porušenia povinnosti.
Podobná právna úprava platí aj podľa § 28 zákona č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave v z. n. p., podľa ktorého mesto Bratislava môže právnickej osobe alebo fyzickej osobe oprávnenej na podnikanie uložiť pokutu do 6 638 eur, ak právnická osoba alebo fyzická osoba oprávnená na podnikanie poruší všeobecne záväzné nariadenia Bratislavy; v prípade mestskej časti sa postupuje obdobne. Na základe § 23 zákona č. 401/1990 Zb. o meste Košice v z. n. p. môže mesto Košice právnickej osobe alebo fyzickej osobe oprávnenej na podnikanie uložiť pokutu do 6 638 eur, ak poruší všeobecne záväzné nariadenie mesta; v prípade mestskej časti sa tiež postupuje obdobne.
Z ustanovenia § 18 zákona č. 302/2001 Z.z. o samospráve vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych krajoch) v z. n. p. vyplýva možnosť samosprávneho kraja uložiť právnickej osobe alebo fyzickej osobe oprávnenej na podnikanie za porušenie všeobecne záväzného nariadenia pokutu, pričom jej výška môže byť do 16 596 eur.
V porovnaní so zákonom o obecnom zriadení je v zmysle uvedených zákonov uloženie pokuty fakultatívne a pri ukladaní pokút sa neprihliada na porušenie viacerých povinností a na opakované porušenie povinností.
Aj osobitné zákony upravujú iné správne delikty v súvislosti s porušením všeobecne záväzného nariadenia obce, pričom v takom prípade sa uplatní právna úprava obsiahnutá v osobitnom zákone. Napríklad podľa § 39 ods. 3 zákona o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách obec uloží pokutu od 300 eur do 3 319 eur právnickej osobe alebo fyzickej osobe oprávnenej na podnikanie, ktorá porušila všeobecne záväzné nariadenie obce prijaté podľa § 36 ods. 7 písm. d) a e) tohto zákona.
Nedostatky všeobecne záväzných nariadení obcí
Na základe analýzy všeobecne záväzných nariadení viacerých obcí možno identifikovať niektoré často sa vyskytujúce nedostatky:
-
vo všeobecne záväznom nariadení sú prevzaté ustanovenia príslušného osobitného zákona týkajúce sa pokút za správne delikty
- ide o nadbytočnú úpravu pokút vo všeobecne záväznom nariadení, keďže sú ustanovené v osobitnom zákone a sú priamo uplatniteľné bez potreby ich uvádzania vo všeobecne záväznom nariadení. V prípade legislatívnych zmien týkajúcich sa správnych deliktov, najmä ak ide o zmenu výšky pokuty, obec pravdepodobne tieto zmeny nevykoná v príslušnom všeobecne záväznom nariadení, v dôsledku čoho bude toto nariadenie v rozpore so zákonom. Obciam možno preto odporučiť uviesť vo všeobecne záväzných nariadeniach len všeobecné ustanovenie o správnych deliktoch s odkazom na osobitný zákon, ktorý upravuje správne delikty v danej oblasti. Rovnako odporúčame vôbec neuvádzať vo všeobecne záväzných nariadeniach ustanovenia týkajúce sa správnych deliktov a upravovať vo všeobecne záväzných nariadeniach len záležitosti, na ktorých úpravu je obec splnomocnená zákonom;
-
zákonná možnosť uloženia pokuty je definovaná ako povinnosť obce
- niektoré všeobecne záväzné nariadenia uvádzajú povinnosť obce uložiť pokutu v prípade porušenia určitej povinnosti napriek tomu, že príslušný osobitný zákon uvádza možnosť obce uložiť pokutu za správny delikt;
-
všeobecne záväzné nariadenie uvádza vyššiu pokutu, ako uvádza zákon
- v tomto prípade môže ísť o situáciu, keď obec prevezme z osobitného zákona ustanovenia o správnych deliktoch a v prípade zmeny výšky pokuty v dôsledku legislatívnych zmien nepristúpi k zmene všeobecne záväzného nariadenia;
-
pokuta za závažné porušenie všeobecne záväzného nariadenia
- v praxi sa možno stretnúť s ustanovením všeobecne záväzného nariadenia, podľa ktorého je obec oprávnená uložiť vyššiu pokutu v prípade závažného porušenia všeobecne záväzného nariadenia, hoci príslušný zákon takúto možnosť neuvádza;
-
povinnosť uložiť pokutu najmenej v určitej výške
- niektoré všeobecne záväzné nariadenia obsahujú ustanovenie, podľa ktorého je obec povinná uložiť pokutu najmenej v stanovenej výške, hoci zákon takúto povinnosť neustanovuje;
-
vytvorenie novej skutkovej podstaty správneho deliktu
- v tomto prípade pôjde o situáciu, keď obec ustanoví vo všeobecne záväznom nariadení pokutu za porušenie určitej povinnosti, aj keď príslušný zákon pokutu za porušenie tejto povinnosti neupravuje.
Uvedené nedostatky všeobecne záväzných nariadení obcí možno odstrániť formou dodatkov, ktorým sa zo všeobecne záväzných nariadení odstránia príslušné ustanovenia o správnych deliktoch, prípadne sa nahradia len všeobecnou informáciou, že ich úprava je obsiahnutá v príslušnom zákone. Rovnako možno uvedený nedostatok odstrániť aj prijatím nového všeobecne záväzného nariadenia, ktorým sa zruší predchádzajúce všeobecne záväzné nariadenie.
Podľa § 23 ods. 1 zákona č. 153/2001 Z.z.o prokuratúre v z. n. p. (ďalej len "zákon o prokuratúre") 
prokurátor je oprávnený podať protest proti všeobecne záväzným nariadeniam obcí, ktorými bol porušený zákon 
alebo iný všeobecne záväzný právny predpis. Protest proti všeobecne záväznému nariadeniu podáva prokurátor obci, ktorá ho vydala.
Ak obec zistí, že protest prokurátora je dôvodný, je povinná bez zbytočného odkladu, najneskôr do 90 dní od doručenia protestu všeobecne záväzné nariadenie zrušiť alebo ho podľa povahy veci nahradiť všeobecne záväzným nariadením, ktoré bude v súlade so zákonom, prípadne aj s ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi. O vyhovení protestu a zrušení alebo zmene všeobecne záväzného nariadenia alebo o nevyhovení protestu upovedomí obec prokurátora v uvedenej lehote. Podľa § 27 ods. 5 zákona o prokuratúre, ak obec nevyhovie protestu prokurátora proti všeobecne záväznému nariadeniu, je prokurátor oprávnený podať žalobu na správny súd podľa osobitného predpisu.


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.