Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Online časopis

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Autor/i JUDr. Lukáš Tomaš

Počet článkov autora: 6


Priestupky podľa § 27c zákona o obecnom zriadení

Predmetom príspevku je analýza aktuálnej právnej úpravy priestupkov v obecnej samospráve zakotvenej v novozavedenom § 27c zákona o obecnom zriadení, ktorý nadobudne účinnosť od 1. júla 2022. V tejto súvislosti je v príspevku upriamená pozornosť ni...

Novelizačné zmeny zákona o obecnom zriadení

Predmetom príspevku je analýza aktuálnych zmien zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. (ďalej len „zákon o obecnom zriadení“). Príspevok upozorňuje nielen na dôležité zákonné východiská, ale aj na relevantné časti dôvodových správ a ...

Obecný úrad a úrad samosprávneho kraja - nedostatky v legislatíve a praxi

Predmetom príspevku je poukázanie na problematické používanie pojmu „obecný úrad“ a „úrad samosprávneho kraja“ v kontexte platnej a účinnej zákonnej a podzákonnej právnej úpravy, ako aj na rozhodovaciu činnosť súdov v tejto súvislosti.

Spolupráca obcí a samosprávnych krajov

 Predmetom príspevku sú najmä povinnosti obcí a samosprávnych krajov v rámci ich vzájomnej spolupráce v rozsahu zákonných oprávnení s cieľom efektívneho výkonu verejnej správy, ako aj spolupráca obcí a samosprávnych krajov pri tvorbe programov soc...

Označovanie ulíc a iných verejných priestranstiev

Príspevok sa z obsahovej stránky venuje označovaniu ulíc a iných verejných priestranstiev. Po krátkom historickom exkurze do problematiky nasleduje právna analýza ostatnej novelizácie predmetnej právnej úpravy a jej vplyvov. Druhá časť príspevku s...

Pasivita obce pri delegovanom výkone štátnej správy

V podmienkach slovenskej územnej samosprávy sa uplatňuje tzv. zmiešaný model verejnej správy. Právnym výrazom zmiešaného charakteru správnych pôsobností obcí je deľba obecných kompetencií medzi výkon samosprávy a prenesený výkon štátnej správy.

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.