Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Online časopis

Procesný postup obce po podaní odvolania

Dátum: Rubrika: Správne právo

V správnom konaní má obec procesné postavenie správneho orgánu. Pokiaľ účastník správneho konania podá odvolanie proti rozhodnutiu obce, tak obec musí zvážiť, či podanému odvolaniu vyhovie v celom rozsahu. Pokiaľ sa tak stane, obec môže o podanom odvolaní vydať rozhodnutie v rámci autoremedúry. Ak má však obec len čiastočné výhrady proti podanému odvolaniu, odvolanie postúpi odvolaciemu orgánu. Predmetom tohto článku je procesný postup obce po podaní odvolania účastníkom správneho konania.

Obsah podaného odvolania
Odvolacie konanie je procesné štádium správneho konania, ktoré je zamerané na preverenie skutočností uvedených v prvostupňovom rozhodnutí. Odvolanie je riadnym opravným prostriedkom v správnom konaní, pričom má procesný postup a obsahovú stránku. Podľa § 54 ods. 1 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v z. n. p. (ďalej len "správny poriadok") odvolanie sa podáva na správnom orgáne/obci, ktorý/á napadnuté rozhodnutie vydal. Preto je prvou procesnou povinnosťou obce posúdiť jednotlivé obsahové súčasti odvolania.
Obsahové súčasti odvolania
Správny poriadok výslovne neustanovuje obsah podaného odvolania, v § 60a však odkazuje na primerané použitie prvej až tretej časti správneho poriadku. Podstatné je hlavne ustanovenie § 19 správneho poriadku, ktoré ustanovuje, čo musí obsahovať každé podanie v správnom konaní, pričom odvolanie je takýmto podaním.
Odvolanie obsahuje:
-
Označenie správneho orgánu, na ktorý sa podáva odvolanie. Odvolanie sa zásadne podáva na ten správny orgán, ktorého rozhodnutie sa napáda, teda na prvostupňový správny orgán. Tento má totiž možnosť vyhovieť námietkam odvolávajúceho sa, ktoré sú uvedené v podanom odvolaní v plnom rozsahu a rozhodnúť v rámci autoremedúry.
-Presné
označenie rozhodnutia, ktoré odvolanie napáda.
-
Presné označenie odvolávajúceho sa, pričom odvolanie musí byť vlastnoručne podpísané, pokiaľ sa podáva elektronicky, tak musí byť doplnené zaručeným elektronickým podpisom.
-
Presné označenie, čoho sa odvolávajúci domáha a čo podaným odvolaním sleduje; v tejto časti odvolania je potrebné uviesť okolnosti, tvrdenia, ktoré vyvracajú fakty z prvostupňového rozhodnutia; tieto tvrdenia by však mali byť podložené dôkaznými prostriedkami, ktoré budú vykonané v rámci odvolacieho konania.
-
Návrh účastníka konania, odvolávajúceho sa, akým spôsobom má odvolací správny orgán rozhodnúť, teda či má zrušiť prvostupňové rozhodnutie správneho orgánu/obce alebo mu má danú procesnú záležitosť vrátiť na opakované rozhodnutie; odvolací správny orgán má možnosť prvostupňové rozhodnutie správneho orgánu/obce aj pozmeniť, teda môže sám rozhodnúť; odvolávajúci subjekt teda má možnosť uviesť, akým spôsobom má byť rozhodnuté a čo má byť v prvostupňovom rozhodnutí správneho orgánu/obce pozmenené.
-
Je potrebné uviesť, kedy bolo odvolanie vyhotovené, a v prípade, že odvolanie podáva právnická osoba, napríklad obchodná spoločnosť, aj doplňujúce údaje a odtlačok pečiatky, pokiaľ odvolanie podáva splnomocnený zástupca, tak je potrebné priložiť notárom overený podpis.
Príklad č. 1:
Obci, ktorá je správnym orgánom, bolo dourčené odvolanie. V podanom odvolaní nebol správne uvedený prvostupňový správny orgán, ktorým je obec, ale bol uvedený obecný úrad, ktorý nemá právnu subjektivitu. Písomnosť, ktorá bola obci doručená, nebola označená ako odvolanie, ale ako "námietky proti rozhodnutiu obecného úradu". Odvolávajúci sa subjekt v odvolaní presne neuviedol, čo požaduje, teda akým spôsobom má odvolací správny orgán podľa neho rozhodnúť alebo ako má konať v danom prípade. Obec pre nedostatky obsahu podané odvolanie zamietla, s čím odvolávajúci sa subjekt nesúhlasil a považoval to za nezákonný postup. Je názor odvolávajúceho sa subjektu správny?
Podľa § 16 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. (ďalej len "zákon o obecnom zriadení") obecný úrad len zabezpečuje organizačné a administratívne veci obecného zastupiteľstva a starostu, ako aj orgánov zriadených obecným zastupiteľstvom. Obecný úrad nemá právnu subjektivitu, a preto nemôže byť správnym orgánom. Podľa § 1 ods. 1 zákona o obecnom zriadení je obec samostatný územný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky; združuje osoby, ktoré majú na jej území trvalý pobyt v súlade s čl. 64a ústavného zákona č. 460/1992 Zb. Ústava Slovenskej republiky v z. n. p., ktorý je rámcovou právnou úpravou. Obec je právnickou osobou, ktorá za podmienok ustanovených zákonom samostatne hospodári s vlastným majetkom a s vlastnými príjmami. Preto len obec môže byť spôsobilým správnym orgánom.
Taktiež ale platí, že nesprávne označenie odvolania ako "námietky proti rozhodnutiu obecného úradu" ešte neznamená, že obec nebude uvedené podanie brať ako odvolanie.
Podľa § 19 ods. 2 správneho poriadku totiž platí, že podanie sa posudzuje podľa jeho obsahu
. Preto je právne irelevantné, ako označí odvolávajúci sa subjekt svoje podanie, dôležité je, že obsahom je odvolanie.
Príslušná obec, ktorá je správnym orgánom, správne konštatuje, že odvolávajúci sa subjekt v odvolaní presne neuviedol, čo požaduje, teda akým spôsobom má odvolací správny orgán podľa neho rozhodnúť alebo ako má konať v danom prípade. V tomto prípade však nezvolila
správny procesný postup
.
Podľa § 19 ods. 3 správneho poriadku totiž platí, že pokiaľ podanie nemá predpísané náležitosti, správny orgán pomôže účastníkovi konania nedostatky odstrániť, prípadne ho vyzve, aby ich v určenej lehote odstránil; súčasne ho poučí, že inak konanie v danom prípade zastaví.
Právna povinnosť obce byť súčinná s odvolávajúcim sa účastníkom správneho konania vyplýva aj z § 3 ods. 2 správneho poriadku, podľa ktorého správne orgány sú povinné postupovať v konaní v úzkej s
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.