Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Online časopis

Proces vzniku spoločného obecného úradu

Dátum: Rubrika: Správne právo

Pre vznik spoločného obecného úradu je podstatné, aby bola prijatá zmluva o zriadení spoločného obecného úradu. Uvedená zmluva musí obsahovať jednotlivé obligatórne obsahové súčasti, ktoré sú ustanovené právnym poriadkom. Spoločný obecný úrad pritom predstavuje možnosť riešenia výkonu prenesenej štátnej správy samosprávou. Pre právnu relevanciu zmluvy o zriadení spoločného obecného úradu je pritom nevyhnutné, aby bola schválená jednotlivými obecným zastupiteľstvami obcí, ktoré sú na nej zúčastnené v danom prípade. Obsah a proces prijatia zmluvy o zriadení spoločného obecného úradu budú predmetom tohto článku.

Obsah zmluvy o zriadení spoločného obecného úradu
Právna úprava zmluvy o zriadení spoločného obecného úradu je rámcová a je koncentrovaná do zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. (ďalej len "zákon o obecnom zriadení"), ktorý určuje procesné a obsahové náležitosti, ktoré musí rešpektovať každá zmluva o zriadení spoločného obecného úradu. V prípade obsahových náležitostí ide o výpočet ustanovený kogentnou právnou úpravou.
Obsahové súčasti zmluvy o zriadení spoločného obecného úradu
Podľa § 20a ods. 2 a 3 zákona o obecnom zriadení musí zmluva o zriadení spoločného obecného úradu obligatórne obsahovať tieto náležitosti:
-
označenie účastníkov zmluvy,
-
vymedzenie predmetu zmluvy,
-
vymedzenie času, na ktorý sa uzatvára,
-
práva a povinnosti účastníkov zmluvy,
-
podiel každej obce na hodnotách získaných spoločnou činnosťou,
-
spôsob využitia stavby, ak je predmetom zmluvy,
-
spôsob odstúpenia od zmluvy a vyporiadania majetkových a finančných záväzkov spoločného obecného úradu.
Rovnako musí zmluva o zriadení spoločného obecného úradu obsahovať:
-
určenie sídla spoločného obecného úradu; ak spoločný obecný úrad zabezpečuje prenesený výkon štátnej správy pre obec, ktorá ho uskutočňuje podľa osobitného predpisu aj pre iné obce, je jeho sídlom táto obec,
-
spôsob financovania jeho nákladov a jeho organizáciu,
-
určenie starostu, ktorý bude štatutárnym orgánom v majetkovoprávnych veciach týkajúcich sa spoločného obecného úradu a v pracovnoprávnych veciach týkajúcich sa jednotlivých zamestnancov v spoločnom obecnom úrade.
Jednotlivými zmluvnými stranami zmluvy o zriadení spoločného obecného úradu sú jednotlivé obce, ktoré sú podľa zákona o obecnom zriadení spôsobilými subjektmi verejného práva. V mene obce podpisuje zmluvu starosta obce, ktorý má na to oprávnenie v rámci právnych vzťahov správneho práva, kam sa zaraďuje aj zmluva o zriadení spoločného obecného úradu. Preto zmluvnými stranami zmluvy o zriadení spoločného obecného úradu nemôžu byť jednotlivé obecné úrady.
O uvedenom svedčí aj § 16 ods. 1 zákona o obecnom zriadení, podľa ktorého obecný úrad zabezpečuje organizačné a administratívne veci obecného zastupiteľstva a starostu, ako aj orgánov zriadených obecným zastupiteľstvom. Obecný úrad nemá právnu subjektivitu, a preto ani nemôže byť spôsobilým subjektom verejného práva, ktorý by mohol uzavrieť zmluvu o zriadení spoločného obecného úradu (ďalej len "zmluva") s právne relevantnými účinkami v danom prípade.
V základných ustanoveniach zmluvy je možné zhrnúť podstatu a význam tejto zmluvy, jej poslanie, prípadne význam pre rozvoj jednotlivých oblastí, ktorých výkonu sa uvedená zmluva týka. Pretože zmluva má zabezpečiť výkon decentralizovanej štátnej správy, je potrebné v tejto jej časti uviesť, že sa ňou zabezpečuje fungovanie jednotlivých úloh obce, akými je napríklad školstvo, kultúra alebo sociálne veci jej obyvateľov.
Predmet zmluvy je vymedzený platnou právnou úpravou a je ním primárne zabezpečenie výkonu delegovaných kompetenčných okruhov štátnej správy prenesených na miestnu samosprávu. Rozsah úloh spoločného obecného úradu sa tým odvíja od značne diferencovanej právnej úpravy, čo môže byť v zmluve výslovne konštatované.
Taktiež by malo byť konkrétne uvedené, ktoré kompetenčné okruhy prenesené na obce budú spoločným obecným úradom vykonávané. Niektoré delegované kompetencie štátnej správy si totiž obce môžu vykonávať samostatne. V zmluve sa pritom jednotlivé obce dohodnú len na výkone tých prenesených kom
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.