Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Online časopis

Prenájom a predaj nehnuteľného majetku obce a štátna pomoc

Dátum: Rubrika: Hospodárenie

Pri prenájme nehnuteľnosti obce treba okrem príslušných ustanovení zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v z. n. p. dodržať aj ustanovenia týkajúce sa štátnej pomoci, a to v prípade, že nájomca vykonávajúci hospodársku činnosť je podnik. Jednotlivé ustanovenia, ktoré sa týkajú štátnej pomoci, objasníme v článku na konkrétnych prípadoch.

Prípad č. 1
Mesto plánuje prenajať nehnuteľnosť z dôvodu hodného osobitného zreteľa v súlade so svojím všeobecne záväzným nariadením.
Nájomcom má byť občianske združenie (ďalej len "združenie") zastupujúce záujmy detí, mládeže a dospelých s poruchou autistického spektra s cieľom umožniť deťom sa vzdelávať primeraným spôsobom a dospievajúcim a dospelým sa komunitne stretávať a podporiť ich začlenenie do spoločnosti, sprostredkovať spoluprácu rodičov s odborníkmi.
Združenie v súčasnosti už užíva časť nehnuteľnosti, v ktorej prevádzkuje centrum zamerané na vzdelávanie a sociálnu pomoc pre autistov, ich rodiny a s tým súvisiace činnosti. Na základe platnej zmluvy o nájme platí združenie nájomné činnosti. Na základe platnej zmluvy o nájme platí združenie nájomné vo výške 1 euro ročne s dobou prenájmu 10 rokov na dobu určitú. Prenájom ďalších priestorov súvisí s potrebou rozšírenia priestorov pre narastajúci počet detí s touto poruchou, plánom vytvoriť špeciálnu základnú školu a špecializované centrum pre komplexnú starostlivosť ľudí s tou­to poruchou, ako aj špecializované zariadenie sociálnych služieb.
Štátna pomoc
Štátnou pomocou alebo minimálnou pomocou sú opatrenia v prospech podnikov, ktorými sú akékoľvek subjekty, ktoré vykonávajú hospodársku činnosť (ponuka tovarov alebo služieb na trhu), pričom nerozhoduje ich právne postavenie a spôsob financovania.
______________________________
To, či je konkrétny subjekt podnikom, závisí od povahy jeho činnosti, pričom nerozhoduje status subjektu podľa vnútroštátneho práva, ani to, či bol založený s cieľom dosahovania zisku. Rozhodujúce je, či ide o činnosť, ktorá spočíva v ponuke tovarov alebo služieb na trhu, pričom v tomto kontexte môže byť považované za podnik aj občianske združenie.
______________________________
Ak pre vykonávanú činnosi existuje trh, hoci akokoľvek obmedzení, potom je táto činnosť činnosť existuje trh, hoci akokoľvek obmedzený, potom je táto činnosť organizovaná na trhových princípoch a musí byť považovaná za hospodársku. Pre hospodársku činnosť je preto charakteristická odplatnosť, t.j. predmetné služby možno ponúkať za reálnu odplatu vyjadrujúcu ekonomickú hodnotu ponúkaných služieb.
Klasifikácia subjektu ako podniku sa týka vždy konkrétnej činnosti, pričom ak podnik vykonáva aj nehospodárske činnosti, pokladá sa za podnik len v súvislosti s vykonávaním hospodárskej činnosti a v tom kontexte je potrebné posúdiť predmetnú činnosť občianskeho združenia a spôsob jej financovania.
______________________________
Konkrétne činnosť špeciálnej súkromnej materskej škôlky, ak sa štát zriadením a udržaním systému verejného vzdelávania financovaného v prevažnej miere (viac ako 50 %) z verejných zdrojov a nie žiakmi alebo ich rodičmi nezúčastňuje na odplatných činnostiach, ale plní svoju úlohu pre obyvateľov v sociálnej, kultúrnej a vzdelávacej oblasti. V tomto prípade by išlo o nehospodársku činnosť, na ktorú sa pravidlá štátnej pomoci nevzťahujú. Tento záver sa vzťahuje aj na špecializovanú základnú školu - ak by bola súčasťou celoštátne
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.