Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Online časopis

Novela zákona o slobodnom prístupe k informáciám v praxi samospráv

Dátum: Rubrika: Z právnej praxe

Medzi povinnosti územnej samosprávy, ako aj subjektov v jej zriaďovateľskej a zakladateľskej pôsobnosti patrí aj dodržiavanie tzv. infozákona. Tento právny predpis prešiel v poslednom období viacerými novelami s priamym dopadom na činnosť obcí a miest. Príspevok sumarizuje prvé praktické skúsenosti s najdôležitejšou novelou infozákona zákonom č. 428/2022 Z. z., ktorá nadobudla účinnosť 1. januára 2023.

Právo na informácie je jedno zo základných politických práv. Je zaručené priamo najvyšším zákonom štátu - čl. 26 ods. 1 zákona č. 460/1992 Zb. Ústava Slovenskej republiky v z. n. p. (ďalej len "Ústava SR"). Patrí "každému", t.j. nielen dospelému občanovi, obyvateľovi príslušnej obce a pod. (čl. 26 ods. 2 Ústavy SR), a obmedziť ho možno jedine zákonom (čl. 26 ods. 4 Ústavy SR).
Kľúčovým vykonávacím právnym predpisom k čl. 26 Ústavy SR je 
zákon č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v z. n. p.
(ďalej len "infozákon"), ktorý je účinný od 1. januára 2001.
Čo nie je tajné, je verejné
Infozákon je postavený na jednoduchom ústavnom princípe -
čo nie je tajné, je verejné
. Tento princíp zaručuje verejnosti široký, včasný a relatívne nenákladný prístup k veľkému množstvu dát (čo sa v praxi neraz aj nadužíva, resp. rovno zneužíva) a na druhej strane povinným osobám vrátane samosprávy ukladá množstvo informačných povinností.
______________________________
Neposkytnúť informáciu teda možno výlučne v tom prípade, pokiaľ tak výslovne určí niektorý
zákon.
Ak právny predpis so silou zákona (t.j. nie norma nižšej právnej sily - vyhláška, VZN, uznesenie zastupiteľstva, rozhodnutie starostu, ...) utajenie informácie neumožňuje, znamená to, že daná informácia je automaticky
verejná.
______________________________
Hoci infozákon bol od roku 2001 už neraz menený, základný výstavbový princíp "čo nie je tajné, je verejné" sa odvtedy nezmenil a platí stále. Napriek tomu sa v komunálnej aplikačnej praxi možno dodnes stretnúť aj s odmietaním informácie len na základe internej normy obce, zvykového práva, príp. priamo svojvôle, čiže bez explicitnej opory v právnom predpise so silou zákona. V danom prípade ide o protiústavný postup.
Sprístupňovanie vs zverejňovanie
Infozákon ustanovuje dva základné spôsoby poskytovania informácií:
-
sprístupňovanie
, čiže odpoveď povinnej osoby na konkrétnu otázku konkrétneho žiadateľa (§ 14 a nasl. infozákona),
-
zverejňovanie
, čiže poskytnutie vybraných informácií pre neobmedzený okruh subjektov po dobu 24 hodín denne, najmä prostredníctvom internetu či úradnej tabule (§ 5 a nasl. infozákona).
Od roku 2012 ustanovuje infozákon ešte aj tretí spôsob poskytovania informácií - opakované použitie informácií (pozri § 21b a nasl. infozákona). Praxe samospráv sa však opakované použitie informácií zatiaľ týka iba v menšom rozsahu1.
Nie na každú samosprávu sa obracajú fyzické a právnické osoby so žiadosťou o sprístupnenie informácií v zmysle infozákona. Každá slovenská obec či mesto (bez ohľadu na počet obyvateľov či veľkosť OcÚ) však musí zabezpečovať povinné zverejňovanie.
V nadväznosti na problémy aplikačnej praxe, osobitne pri sprístupňovaní informácií, prijala NR SR cestou poslaneckej novely
zákon č. 428/2022 Z.z.
, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č.
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.