Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Online časopis

Legislatívne zmeny v samospráve za rok 2022 (3. časť)

Dátum: Rubrika: Z legislatívy Zo seriálu: Legislatívne zmeny v samospráve za rok 2022

Tretia časť príspevku prináša prehľad legislatívnych zmien v roku 2022 dôležitých pre samosprávu, a to v oblasti pracovného práva, verejného obstarávania a znižovania administratívnej náročnosti.

Pracovné právo
Novela Zákonníka práce účinná od 1. novembra 2022
S účinnosťou od 1. novembra 2022 boli prijaté najmä nasledujúce zmeny zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v z. n. p. (ďalej len "Zákonník práce"):
a)
forma poskytovania informácií
- zamestnávateľ poskytne zamestnancovi informáciu, ktorá sa podľa pracovnoprávneho predpisu poskytuje v písomnej forme, v listinnej podobe; zamestnávateľ môže túto informáciu poskytnúť
v elektronickej podobe
, ak zamestnanec má k elektronickej podobe informácie prístup, môže si ju uložiť a vytlačiť a zamestnávateľ uchová doklad o jej odoslaní alebo o jej prijatí, ak zákon neustanovuje inak. Rovnako to platí aj na písomnú odpoveď zamestnávateľa, ak je zamestnávateľ povinný zamestnancovi písomne odpovedať (§ 38a);
b)
skúšobná doba
- u zamestnanca s pracovným pomerom na určitú dobu nesmie byť dohodnutá skúšobná doba dlhšia ako polovica dohodnutej doby trvania pracovného pomeru (§ 45 ods. 2);
c)
informovanie o pracovných podmienkach a podmienkach zamestnávania
- zamestnávateľ je povinný informovať zamestnanca okrem iného aj o lehote na podanie žaloby o určenie neplatnosti skončenia pracovného pomeru a tiež o práve na odbornú prípravu poskytovanú zamestnávateľom, ak sa poskytuje, a o jej rozsahu. Ak pracovná zmluva neobsahuje tieto informácie, zamestnávateľ je povinný ich poskytnúť zamestnancovi do štyroch týždňov od vzniku pracovného pomeru (§ 47a);
d)
prechod na inú formu zamestnania
- zamestnávateľ je povinný zamestnancovi s pracovným pomerom na určitú dobu alebo s pracovným pomerom na kratší pracovný čas, ktorého pracovný pomer trvá viac ako šesť mesiacov a ktorému uplynula skúšobná doba, ak bola dohodnutá, na jeho žiadosť o prechod na pracovný pomer na neurčitý čas alebo na ustanovený týždenný pracovný čas poskytnúť písomnú odôvodnenú odpoveď do jedného mesiaca odo dňa podania žiadosti. Uvedené sa vzťahuje aj na každú ďalšiu žiadosť zamestnanca podanú najskôr po uplynutí 12 mesiacov od podania predchádzajúcej žiadosti. Zamestnávateľ, ktorý zamestnáva menej ako 50 zamestnancov, je povinný na túto žiadosť odpovedať najneskôr do troch mesiacov odo dňa podania žiadosti a pri opakovanej žiadosti môže poskytnúť odpoveď v ústnej forme, ak sa odôvodnenie odpovede nezmenilo (§ 49b);
e)
zrážky zo mzdy
- po vykonaní prednostných zrážok môže zamestnávateľ zraziť zo mzdy aj nevyúčtované preddavky na príspevok zamestnávateľa na stravovanie alebo na účelovo viazaný finančný príspevok na stravovanie [§ 131 ods. 2 písm. j)];
f)
minimálna predvídateľnosť práce
- zamestnávateľ je povinný zamestnancovi poskytnúť pri uzatvorení dohody o vykonaní práce, dohody o brigádnickej práci študentov alebo dohody o pracovnej činnosti písomnú informáciu o dňoch a časových úsekoch, v ktorých môže od zamestnanca vyžadovať vykonávanie práce, a o lehote, v ktorej má byť zamestnanec informovaný o výkone práce pred jej začiatkom. Táto lehota nesmie byť kratšia ako 24 hodín. Zamestnávateľ je povinný pri zmene týchto údajov poskytnúť zamestnancovi písomnú informáciu o zmenených údajoch, a to najneskôr v deň nadobudnutia účinnosti zmeny (§ 223a).
Podpora v čase skrátenej práce
S účinnosťou od 1. marca 2022 platia nasledujúce ustanovenia zákona č. 215/2021 Z. z. o podpore v čase skrátenej práce a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p. (ďalej len "zákon o podpore v čase skrátenej práce"), ktorý upravuje poskytovanie podpory v čase skrátenej práce (ďalej len "podpora") na čiastočnú úhradu nákladov zamestnávateľa na náhradu mzdy zamestnanca v čase trvania vonkajšieho faktora, vplyvom ktorého došlo k obmedzeniu činnosti zamestnávateľa.
Zákon o podpore v čase skrátenej práce definuje na účely tohto zákona najmä tieto základné pojmy:
-
čas skrátenej práce
- čas od začatia obmedzenia činnosti zamestnávateľa vplyvom vonkajšieho faktora do skončenia obmedzenia činnosti zamestnávateľa,
-
obmedzenie činnosti zamestnávateľa
- rozumie sa ním prekážka v práci na strane zamestnávateľa v takom rozsahu, že zamestnávateľ nemôže najmenej jednej tretine zamestnancov zamestnávateľa alebo časti zamestnávateľa prideľovať prácu v rozsahu najmenej 10 % ustanoveného týždenného pracovného času,
-
vonkajší faktor
- je faktor, ktorý má dočasný charakter, zamestnávateľ ho nemohol ovplyvniť alebo mu nemohol predísť a má negatívny vplyv na prideľovanie práce zamestnancom zo strany zamestnávateľa, najmä ide o mimoriadnu situáciu, výnimočný stav alebo núdzový stav, mimoriadnu okolnosť alebo okolnosti vyššej moci (za vonkajší faktor sa nepovažuje čas vojny a vojnového stavu, sezónnosť vykonávanej činnosti, reštrukturalizácia, plánovaná odstávka alebo rekonštrukcia),
-
mimoriadna okolnosť
- rozumie sa ňou okolnosť, ktorú môže vyhlásiť vláda SR na základe zverejnenej informácie Štatistického úradu SR, že hrubý domáci produkt za predchádzajúci štvrťrok vyjadrený v stálych cenách medziročne klesol, a na základe bezprostredne nasledujúcej prognózy Výboru pre makroekonomick
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.