Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Online časopis

Fungovanie a organizácia spoločného obecného úradu

Dátum: Rubrika: Správne právo

Spoločný obecný úrad predstavuje jednu z možností výkonu úloh decentralizovanej štátnej správy obcou. Nemá vlastnú právnu subjektivitu, čo ho obmedzuje vo výkone jeho aktivít. Postupom času sa ukázalo, že malé obce nemajú záujem spájať sa za účelom efektívneho výkonu decentralizovaných kompetencií, a preto je zriadenie spoločného obecného úradu možnosťou zabezpečenia úloh so zachovanou právnou subjektivitou. V príspevku sa dozviete, aké má byť fungovanie a organizačné vzťahy spoločného obecného úradu, aby efektívne plnil svoje úlohy v praxi.
Fungovanie a právomoci spoločného obecného úradu
Príklad č. 1:
Spoločný obecný úrad prijal od obyvateľa obce žiadosť o vydanie stavebného povolenia a zároveň chcel uhradiť správny poplatok. Uvedený spoločný obecný úrad však nemal sídlo v obci, ktorá by mala právne postavenie stavebného úradu. Spoločný obecný úrad taktiež poukázal na to, že nemôže prijímať správne poplatky v súvislosti so začatím stavebného konania od obyvateľa obce a odkázal ho zaplatiť obci, ktorá je stavebným úradom. Konal spoločný obecný úrad v súlade s platným právom?
Platný zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v z. n. p. (ďalej len "stavebný zákon") ustanovuje rôzne druhy procesov, ktoré v rámci neho prebiehajú. Ide napríklad o územné, stavebné, prípadne kolaudačné konanie. V týchto konaniach môže mať obec úlohu procesnej strany, ktorá má možnosť vznášať oprávnené námietky, poskytovať jednotlivé podklady, dôkazné prostriedky (tak je tomu napríklad v prípade výstavby líniových stavieb), v iných prípadoch plní úlohy stavebného úradu s rozhodovacou právomocou.
V stavebnom konaní plní spoločný obecný úrad podstatné úlohy administratívneho významu.
Napríklad spoločný obecný úrad môže prijať žiadosť o vydanie stavebného povolenia, môže vyhotovovať výzvy, upovedomenia dotknutým účastníkom stavebného konania, že sa začalo stavebné konanie, spracovávať námietky v rámci stavebného konania, v prípade líniovej stavby môže spoločný obecný úrad zabezpečiť zverejnenie upovedomenia o začatí stavebného konania verejnou vyhláškou, taktiež môže zabezpečiť miestne zisťovanie skutkového stavu veci v rámci konkrétneho stavebného konania.
Správny poplatok, ktorý sa platí v súvislosti so začatím stavebného konania, však nemôže prijať spoločný obecný úrad, ale obec, ktorá je oprávneným stavebným úradom a má právnu subjektivitu. V súlade so zákonom č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v z. n. p, je však prípad, keď správny poplatok prijme obec, ktorá je oprávneným stavebným úradom, a následne ho na základe zmluvy o zriadení spoločného obecného úradu zašle na účet obce, v ktorej sídli spoločný obecný úrad, a to v záujme úhrady nákladov spoločného obecného úradu. Preto je potrebné, aby sa v zmluve o zriadení spoločného obecného úradu presne upravili zúčtovacie vzťahy a spôsob úhrady jednotlivých nákladov, výdavkov, ktoré vznikli obci, ktorá je sídlom spoločného obecného úradu. Spoločný obecný úrad konal v súlade s platným právom.
Príklad č. 2:
Spoločný obecný úrad prijal žiadosť o vydanie stavebného povolenia. Zamestnanec obce, ktorá je sídlom spoločného obecného úradu, ale nebola stavebným úradom, vyhotovil stavebné povolenie, ktoré podpísal starosta obce, v ktorej sídli spoločný obecný úrad. Konal spoločný obecný úrad a starosta obce v súlade s platným právom?
Spoločný obecný úrad môže vyhotoviť stavebné povolenie, ale nemôže ho podpísať zodpovedný zamestnanec spoločného obecného úradu a ani starosta obce, v ktorom sídli spoločný obecný úrad, ktorý vykonáva úkony v stavebnom konaní. Uvedený starosta obce by mohol stavebné povolenie podpísať len vtedy, keby obec, ktorá je sídlom spoločného obecného úradu, bola zároveň stavebným úradom. Rozhodovaciu právomoc v stavebnom konaní má len tá obec, ktorá má procesné postavenie stavebného úradu.
Pretože v tomto prípade podpísal stavebné povolenie starosta obce, ktorý na to nebol oprávnený, a nebola ani daná vecná a miestna príslušnosť na takéto konanie, ide o závažný nedostatok stavebného povolenia, ktoré je právne spochybniteľné značnou mierou. Predovšetkým sa zvyšuje možnosť, že stavebné povolenie bude napadnuté navrhovateľom, alebo bude spochybnené iným účastníkom stavebného konania.
Pritom je potrebné zdôrazniť, že starostovia obcí môžu pri rozhodovaní o právach, právom chránených záujmoch a právnych povinnostiach subjektov rozhodovať len v súlade so zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. (ďalej len "zákon o obecnom zriadení"), v súlade s osobitnou právnou úpravou, ktorou je v tomto prípade stavebný zákon, a taktiež na základe zmluvy o zriadení spoločného obecného úradu.
Preto špecifickým právnym podkladom pre výkon aktivít v rámci spoločného obecného úradu je zmluva o zriadení spoločného obecného úradu, ktorej obligatórne obsahové náležitosti ustanovuje § 20a ods. 2 a 3 zákona o obecnom zriadení, pričom ale nekonkretizuje proces fungovania spoločného obecného úradu. Preto musia starostovia obcí prijímať organizačné poriadky spoločných obecných úradov, ktoré obsahujú jednak špecifiká v oblasti organizácie spoločného obecného úradu, ale taktiež aj aspekty výkonu úloh a funkčnú stránku fungovania spoločného obecného úradu.
Pritom môže ísť o vnútorné organizačné aspekty, ktoré pojednávajú o vzťahu spoločného obecného úradu k obci, ktorá je jeho sídlom a ktorej je spoločný obecný úrad organizačnou súčasťou. Taktiež môže ísť o vonkajšie funkčné a organizačné vzťahy, ktoré obsahujú vzťahy spoločného obecného úradu k obciam, ktoré sú zmluvnými stranami zmluvy o zriadení spoločného obecného úradu. Spoločný obecný úrad a starosta obce nekonali v súlade s platným právom.
Príklad č. 3:
Starostovia obcí, ktorí sú zmluvnými stranami zmluvy o zriadení spoločného obecného úradu, si za štatutára spoločného obecného úradu zvolili starostu obce, ktorá nebola sídlom spoločného obecného úradu. Niektorí starostovia obcí považovali uvedené za nezákonné a požadovali, aby bol štatutárom starosta obce, v ktorej spoločný obecný úrad sídli. Bol ustanovený uvedený štatutár v súlade s platným právom?
Určenie štatutárneho orgánu spoločného obecného úradu je obligatórnou obsahovou súčasťou zmluvy o zriadení spoločného obecného úradu podľa § 20a ods. 3 písm. c) zákona o obecnom zriadení, pričom ide o dôležitý predpoklad pre fungovanie spoločného obecného úradu. Starosta obce, ktorý je štatutárom, má oprávnenie konať v mene spoločného obecného úradu v majetkovoprávnych záležitostiach, napríklad môže ísť o rôzne občianskoprávne úkony, zmluvy, prevody pozemkov, právne úkon
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.