Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Online časopis

Novela zákona o majetku obcí

Dátum: Rubrika: Z legislatívy

Dňa 1. novembra 2023 nadobudla účinnosť novela zákona o majetku obcí, ktorá zásadným spôsobom upravuje viaceré pravidlá nakladania s obecným majetkom. V článku prinášame komentár k najdôležitejším zmenám, ktoré ovplyvnia predaj a prenájom majetku obcí.
Novelou zákonom č. 137/2023 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov (ďalej len "novela") dochádza k zmene zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v z. n. p. (ďalej len "zákon o majetku obcí"), ako aj zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. (ďalej len "zákon o obecnom zriadení").
Najdôležitejšie zmeny novelizovaných zákonov možno zhrnúť do nasledujúcich okruhov:
A. Možnosť vkladu majetku obce do kapitálových fondov obchodných spoločností;
B. Správa majetku obcí;
C. Zásady hospodárenia s majetkom obce;
D. Obchodná verejná súťaž;
E. Predaj majetku obce priamym predajom;
F. Predaj majetku obce inými spôsobmi;
G. Nájom majetku obce;
H. Rozšírenie okruhu aktívne legitimovaných osôb majúcich možnosť namietať platnosť právneho úkonu obce;
I. Kompetencie hlavného kontrolóra;
A. Možnosť vkladu majetku obce do kapitálových fondov obchodných spoločností
Novela priniesla možnosť, resp. do znenia zákona o majetku obcíexplicitne zakotvila
možnosť obcí vložiť svoj majetok ako vklad do kapitálového fondu obchodnej spoločnosti
.
Podľa § 6 ods. 5 novelizovaného znenia zákona o majetku obcíplatí (pozn.: zvýraznené sú doplnené časti):
"Obec môže svoj majetok vložiť ako vklad do základného imania obchodnej spoločnosti,
do kapitálového fondu obchodnej spoločnosti
alebo môže zo svojho majetku založiť právnickú osobu."
Podľa dôvodovej správy k tomuto ustanoveniu je účelom zmeny zrovnoprávniť možnosti rozvoja obchodných spoločností bez ohľadu na ich zakladateľa.
Kapitálové fondy tvorené príspevkami spoločníkov sú upravené v § 217a zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v z. n. p. (ďalej len "Obchodný zákonník"), pričom predstavujú jeden z nástrojov, pomocou ktorého možno pomerne rýchlo a jednoducho zlepšiť kapitálovú štruktúru spoločnosti.
V praxi doposiaľ bolo sporné, či obec mohla alebo nemohla svoje prostriedky použiť na vklad do kapitálových fondov. Sme toho názoru, že tak ako obchodná spoločnosť mohla vytvoriť kapitálový fond z príspevkov spoločníkov aj pred explicitným zakotvením tejto možnosti v § 217a Obchodného zákonníka, mala aj obec ako riadny spoločník obchodnej spoločnosti možnosť vložiť svoj majetok do kapitálového fondu spoločnosti už pred prijatím tejto novely. Po nadobudnutí účinnosti novely už každopádne v tejto otázke žiadne pochybnosti nie sú.
______________________________
Vklad majetku obce do kapitálového fondu spoločnosti v súlade s § 9 ods. 2 písm. f) zákona o majetku obcí schvaľuje obecné zastupiteľstvo.
______________________________
Domnievame sa, že namiesto explicitného zakotvenia možnosti vložiť svoj majetok do kapitálového fondu mohol zákonodarca radšej pouvažovať nad obmedzeniami pri vklade majetku obcí do základného imania či do kapitálových fondov obchodných spoločností, a to obzvlášť, ak je predmetom vkladu nehnuteľnosť a ak obec nie je jediným spoločníkom obchodnej spoločnosti, resp. ak nevlastní rozhodujúci podiel.
B. Správa majetku obcí
Od 1. novembra 2023 dochádza k doplneniu ustanovenia § 6a ods. 2 zákona o majetku obcívo vzťahu k
nároku mestských častí mesta Košice a mesta Bratislava na náhradu za zhodnotenie spravovaného majetku
a vo vzťahu k
možnosti darovania nehnuteľností
medzi mestom Bratislava, resp. mestom Košice a ich mestskými časťami.
Po novom má mestská časť právo na primeranú náhradu za zhodnotenie spravovaného majetku obce, ak mesto Bratislava alebo mesto Košice:
a)
dali mestskej časti predchádzajúci písomný súhlas so zhodnotením svojho majetku,
b)
určili, čo sa považuje za zhodnotenie majetku a
c)
odňali mestskej časti správu majetku, ktorý v čase odňatia mestská časť využívala na účel, na ktorý jej bol zverený.
______________________________
Rovnako je po 1. novembri 2023 prípustné darovanie nehnuteľností medzi mestom Bratislava, resp. mestom Košice a ich mestskými časťami, ­avšak to len z dôvodov uvedených v zásadách hospodárenia s majetkom obce a za podmienky, že o tomto darovaní rozhodlo obecné zastupiteľstvo trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov.
______________________________
C. Zásady hospodárenia s majetkom obce
Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce sú jedným zo základných interných predpisov obce, ktorý obligatórne vydáva každá obec. Obsah zásad hospodárenia s majetkom obce demonštratívnym spôsobom vymenúva § 9 ods. 1 zákona o majetku obcí, podľa ktorého (v čase do nadobudnutia účinnosti novely):
"(1) Zásady hospodárenia s majetkom obce, ktoré určí obecné zastupiteľstvo, upravia najmä
a)
práva a povinnosti organizácií, ktoré obec zriadila, pri správe majetku obce,
b)
podmienky odňatia majetku organizáciám, ktoré obec zriadila,
c)
postup prenechávania majetku do užívania,
d)
nakladanie s cennými papiermi,
e)
ktoré úkony organizácií podliehajú schváleniu orgánmi obce,
f)
spôsoby výkonu práv vyplývajúcich z vlastníctva cenných papierov a majetkových podielov na právnických osobách založených obcou alebo v ktorých má obec postavenie ovládajúcej osoby alebo rozhodujúci vplyv s dôrazom na transparentnosť a efektívnosť nakladania s majetkom."
Nadobudnutím účinnosti novely sa do citovaného ustanovenia dopĺňajú písmená g) až j), podľa ktorých zásady hospodárenia upravia tiež:
g)
"kritériá na určenie majetku obce za prebytočný alebo neupotrebiteľný,
h)
podmienky, za ktorých bude možné znížiť kúpnu cenu oproti všeobecnej hodnote majetku pri prevodoch majetku obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa a podmienky pre zníženie nájomného pri nájmoch majetku obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa,
i)
dôvody hodné osobitného zreteľa, najmä prevody a nájmy nehnuteľností s malou výmerou a nízkou hodnotou alebo podporujúce všeobecne akceptovateľný verejnoprospešný účel,
j)
právomoci a úlohy orgánov obce pri nakladaní s majetkom obce; tým nie je dotknutá právomoc obecného zastupiteľstva podľa odseku 2."
Popri uvedených náležitostiach musia zásady hospodárenia po novom obsahovať tiež dôvody pre darovanie nehnuteľností medzi mestom Bratislava, resp. mestom Košice a ich mestskými časťami.
Zásady hospodárenia s majetkom obce v súlade s § 11 ods. 4 písm. a) zákona o obecnom zriadeníprijíma obecné zastupiteľstvo, ktoré je jednak povinné tieto zásady hospodárenia schváliť, no tiež ich udržiavať v aktuálnom stave, zohľadňujúc zmeny platnej zákonnej úpravy.
1)
______________________________
Vzhľadom na uvedené sú preto všetky obce povinné upraviť svoje zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce tak, aby zodpovedali novelizovanému zneniu § 9 ods. 1 zákona o majetku obcí a novým zákonným pravidlám pri prevodoch nehnuteľností. Novela neobsahuje prechodné ustanovenia, ktoré by konkretizovali, dokedy je potrebné tieto zmeny uskutočniť. Z uvedeného dôvodu bolo potrebné tak urobiť v legisvakačnej lehote, t.j. do nadobudnutia účinnosti novely, ktorá nastala 1. novembra 2023.
______________________________
D. Obchodná verejná súťaž
Novelou dochádza k rozsiahlemu precizovaniu pravidiel obchodnej verejnej súťaže pri prevádzaní obecného majetku. Do nadobudnutia účinnosti novely sa na postup obce pri realizovaní obchodnej verejnej súťaže aplikovali ustanovenia § 281 až § 288 Obchodného zákonníka. Jedinú výnimku predstavoval § 9a ods. 3 zákona o majetku obcí, ktorý obciam ukladal povinnosť uverejniť podmienky obchodnej verejnej súťaže minimálne na 15 dní pred uzávierkou na podávanie návrhov do obchodnej verejnej súťaže. Obchodnoprávna úprava obchodnej verejnej súťaže je použiteľná aj po nadobudnutí účinnosti novely, to však len v tom rozsahu, v akom nebude zákon o majetku obcí obsahovať odlišnú úpravu.
V prvom rade sa v § 9 ods. 2 zákona o majetku obcí, ktorý upravuje
kompetencie obecného zastupiteľstva
vo vzťahu k nakladaniu s majetkom obce, mení znenie písmen b) a c), ktorých nové znenie je (pozn.: zvýraznené sú doplnené časti):
"(2) Obecné zastupiteľstvo schvaľuje
a)
podmienky obchodnej verejnej súťaže, ak sa má prevod vlastníctva nehnuteľného majetku obce realizovať na základe obchodnej verejnej súťaže;
podmienky obchodnej verejnej súťaže musia zabezpečiť požiadavky na transparentnú a nediskriminačnú súťaž a nesmú brániť vytvoreniu čestného súťažného prostredia
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.