Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Online časopis

Zaokrúhľovanie platu starostu a hlavného kontrolóra

Dátum: Rubrika: Naša poradňa

Vyskúšajte našu 10-dňovú skúšobnú licenciu a získajte prístup k celému portálu zadarmo. Stačí sa bezplatne zaregistrovať.

Chcem prístup zdarma

Máte už predplatné? Prihláste sa.

Potrebovali by sme usmernenie v súvislosti so zaokrúhľovaním platov starostu obce a hlavného kontrolóra. Názory aj dlhoročných pracovníkov sa rozchádzajú.

Oba prípady zaokrúhľovania platov sú riešené priamo v texte príslušného zákona.
Zaokrúhľovanie platu starostu
Príslušným právnym predpisom je zákon č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v z. n. p. (ďalej len "zákon č. 253/1994 Z. z."), pričom úprava o zaokrúhľovaní platu starostu je obsiahnutá v § 3 ods. 1 tohto zákona.

Zákon č. 253/1994 Z. z. – výňatok

§ 3

(1) Starostovi patrí plat, ktorý je súčinom priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve vyčíslenej na základe údajov Štatistického úradu Slovenskej republiky za predchádzajúci kalendárny rok a násobku podľa § 4 ods. 1 alebo násobku podľa § 4 ods. 6. Ak starostovi patrí aj plat poslanca Národnej rady Slovenskej republiky, počas poberania platu poslanca Národnej rady Slovenskej republiky patrí starostovi plat najviac v sume minimálnej mzdy; ustanovenia § 4 ods. 1 až 5 sa v tomto prípade neuplatnia. Plat sa zaokrúhľuje na celé euro nahor.

 

§ 4

(2) Plat starostu nemôže byť nižší, ako je ustanovené v § 3 ods. 1. Obecné zastupiteľstvo môže tento plat rozhodnutím zvýšiť až o 60 %.

Plat starostu stanovený na základe § 3 ods. 1 zákona č. 253/1994 Z. z. je teda minimálny. V § 4 ods. 1 tohto zákona je uvedené rozdelenie obcí podľa počtu obyvateľov do deviatich kategórií a ku každej z nich je zákonom priradený presný násobok, ktorý sa na výpočet platu použije.
Príklad č. 1
Pre výpočet platu starostu v roku 2021 sa používa priemerný zárobok za rok 2020 v sume 1 133 eur. V prípade obce s 2 500 obyvateľmi sa podľa § 4 ods. 1 zákona č. 253/1994 Z. z. aplikuje zákonom stanovený násobok 2,2. Súčin 1 133 x 2,2 je 2 492,60 eura, čo po zaokrúhlení nahor znamená, že minimálny plat starostu v tomto prípade je 2 493 eur.
Ak by bol plat starostu stanovený so zvýšením, uplatní sa rovnaký postup, pričom zaokrúhlenie sa uplatní na konci príslušných výpočtov.
Príklad č. 2
Ak by bol v rovnakej obci plat starostu zvýšený o 40 %, počítame 40 % zo sumy minimálneho platu 2 492,60 eura, čo je 997,04 eura. Po pripočítaní k sume minimálneho platu dostaneme súčet 3 489,64, čo po zaokrúhlení nahor znamená, že plat starostu v tomto prípade je 3 490 eur.
Zaokrúhľovanie platu hlavného kontrolóra
Rovnaký princíp (tzn. súčin priemernej mzdy za predchádzajúci kalendárny rok a koeficientu, ktorý je stanovený zákonom v závislosti od počtu obyvateľov obce) sa uplatní aj pre určenie platu hlavného kontrolóra, a to na základe § 18c zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. (ďalej len "zákon o obecnom zriadení").

Zákon o obecnom zriadení – výňatok

§18c

(1) Plat hlavného kontrolóra je súčin priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky za predchádzajúci kalendárny rok a koeficientu podľa počtu obyvateľov obce k 31. decembru predchádzajúceho kalendárneho roka podľa údajov Štatistického úradu Slovenskej republiky, ktorý je v obci

a)  do 500 obyvateľov 1,15

b)  od 501 do 1 000 obyvateľov 1,28...

V citovanom ustanovení nasleduje rovnaké rozdelenie obcí podľa počtu obyvateľov do deviatich kategórií, aké je v § 4 ods. 1 zákona č. 253/1994 Z. z., a ku každej z nich je zákonom priradený presný násobok potrebný na výpočet platu.
Príklad č. 3
V obci s 2500 obyvateľmi zákon o obecnom zriadení v § 18c ods. 1 písm. c) upravuje koeficient 1,54, čo po súčine s výškou priemernej mesačnej mzdy za rok 2020 v sume 1 333 eur dáva sumu 1 774,82 eur a to po zaokrúhlení nahor predstavuje plat hlavného kontrolóra v sume 1 775 eur.
Obecné zastupiteľstvo má v prípade hlavného kontrolóra možnosť schváliť mu mesačnú odmenu do výšky 30 % jeho platu vypočítaného uvedeným spôsobom. Aj v tomto prípade sa zaokrúhlenie uplatní až na konci výpočtu, tzn. priemerná mzda za minulý rok v súčine s príslušným koeficientom podľa počtu obyvateľov obce dá čiastkový výsledok, na ktorý sa použije zvýšenie podľa schváleného percenta a výsledná suma sa zaokrúhli na celé euro nahor.
Záver
Určenie platu starostu a platu hlavného kontrolóra vrátane jeho zaokrúhľovania upravuje priamo príslušný zákon. Pozorná aplikácia zákonných pravidiel vedie k jednoznačnému postupu aj výsledku.


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.