Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Online časopis

Vzťah vzájomnej nadriadenosti a podriadenosti medzi starostom obce a riaditeľkou školy

Dátum: Rubrika: Z právnej praxe

Väčšina škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti obcí sú právnickými osobami s vlastnou právnou subjektivitu. Zákon však určuje i to, ktoré školy vlastnou právnou subjektivitou nedisponujú. V oboch prípadoch v praxi často nastáva situácia, kedy medzi starostom obce, ktorá je zriaďovateľom tej-ktorej školy, a riaditeľkou školy je blízky vzťah (najčastejšie manželský). K takejto právnej situácii dochádza v prípade, keď je manželka starostu (najčastejšie) malej obce zvolená za riaditeľku školy počas funkčného obdobia starostu.

Relevantná právna úprava
-
zákon č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p. (ďalej len "zákon o štátnej správe v školstve");
-
zákon č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme (ďalej len "zákon o výkone práce vo verejnom záujme");
-
ústavný zákon č. 357/2004 Z.z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v z. n. p. (ďalej len "zákon o ochrane verejného záujmu");
-
zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v z. n. p. (ďalej len "Občiansky zákonník");
-
zákon č. 311/2001 Z.z. Zákonník práce v z. n. p. (ďalej len "Zákonník práce");
-
zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. (ďalej len "zákon o obecnom zriadení");
-
zákon č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p. (ďalej len "školský zákon").
Škola bez právnej subjektivity a blízke osoby vo vedení
Starosta obce podľa § 13 ods. 1 zákona o obecnom zriadení"
Predstaviteľom obce a najvyšším výkonným orgánom obce je starosta.
Funkcia starostu je verejná funkcia.
"
Funkcia starostu obce nie je vykonávaná v pracovnom pomere. Starosta nesmie s obcou, do ktorej bol zvolený, uzavrieť ani pracovnú zmluvu, ani žiadnu z dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru.
Starosta obce teda nie je zamestnancom obce
. Podľa § 13 ods. 5 zákona o obecnom zriadení
"Starosta je štatutárnym orgánom obce."
Pokiaľ ide o školu podľa § 5 ods. 1 zákona o štátnej správe v školstve
"Školu a školské zariadenie riadi riaditeľ."
Podľa § 3 ods. 6 zákona o štátnej správe v školstve
"Riaditeľ školy alebo riaditeľ školského zariadenia,
ktoré v právnych vzťahoch vystupuje vo svojom mene a má zodpovednosť vyplývajúcu z týchto vzťahov
(ďalej len "právnická osoba"),
je zamestnancom školy alebo školského zariadenia.
"
Podľa § 3 ods. 11 zákona o štátnej správe v školstve
"
Vo veci vymenúvania a odvolávania riaditeľa školy
alebo riaditeľa školského zariadenia, ktorého zriaďovateľom je orgán podľa § 2 ods. 1 písm. b) až d),
vystupuje za zriaďovateľa starosta obce,
predseda samosprávneho kraja alebo prednosta okresného úradu v sídle kraja. Na vymenúvanie a odvolávanie riaditeľa sa nevzťahuje osobitný predpis (zákon o obecnom zriadení)."
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.